Free web page counter

Bazaj Radikoj Esperanto-Esperanto

世界語基本字彙

A-B-C-Ĉ-D-E- F-G-Ĝ-H-Ĥ-I-J- Ĵ-K-L-M-N-O-P- R-S-Ŝ-T-U-V-Z


A

-a
形容詞的字尾
[kvalito; rilato; aparteno] [adjektivo] (alta arbo; tiu arbo estas alta; mi vidas altan arbon; tiu solvo ŝajnas (esti) bona; li farbis la bluan pordon verda; ŝi nomas lin saĝa; mia frato; ŝia laboro; ilia konduto;...) (skribi: skriba ekzameno; fini: fina ĉapitro; koloro: kolora bildo; multaj koloroj: multkolora bildo; ĉiu tago: nia ĉiutaga pano; hundo: hunda vosto; problemo: problema situacio; urbo: urba trafiko; hieraŭ: la hieraŭaj okazaĵoj; plej: pleja kontenteco; tro: troa pluvo; tri: la tria horo; baldaŭ: lia baldaŭa foriro;...) {*0}
abelo
蜜蜂
insekto, ĝenerale vivanta en grandaj popoloj, de kiuj homoj prenas mielon (Apis) {8}
abio
樅樹
iu el Nordaj pinglo-arboj (Abies, Picea, Thuja,...) {7}
abomeno
可惡的事,討厭, 憎惡的事
tre forta malŝato; abomeni: malŝategi {8}
aboni
預訂,期訂
laŭ kontrakto ricevadi gazeton, revuon aŭ servon {8}
abrikoto
杏仁果或杏仁樹
frukto kun (ofte parte ruĝa) lanugeca haŭto, flava firma karno, glata kerno, de arbo (Prunus armeniaca) {9}
abrupta
突發的
malagrable subita {9}
absceso
puso en kavaĵo en haŭto aŭ en interne kava ŝvelaĵo {X}
absoluta
絶對的
sendependa de ajna influo; senkondiĉa, senrezerva {9}
abstini
避用
tute ne uzi (alkoholon, tabakon, viandon,...) {9}
abstrakta
抽象的
malkonkreta; tio, kio ne estas sensebla (tuŝebla, aŭdebla, videbla, flarebla, gustumebla...), sed nur estanta en pensoj {X}
absurda
可笑的
kontraŭa al normala saĝo; tute ne komprenebla {9}
abunda
豐富的
en tre granda kvanto {7}
acida
酸的
kun gusto de citrono aŭ vinagro {7}
-aĉ-
不好的,尤其外觀不好的
[malbona, malbela] (precipe laŭ ekstera aspekto) (fi- kaj -aĉ-: fihundo estas nefidinda kaj eble neatendite mordas - hundaĉo malbele aspektas kaj eble tro bojas) {9}
aĉeti
havigi al si per mono; subaĉeti: korupti {*3}
-ado
表示經常或持久的動作
[daŭra aŭ ripeta ago] (lernado, irado, frapado, martelado,...); [daŭra stato] (dormado, kuŝado,...) {*0}
adapti
配合
ĝustigi, taŭgigi por iu celo, kondiĉo aŭ cirkonstanco {9}
adiaŭ
再見
saluto ĉe foriro: "adiaŭ!"; adiaŭi: diri "adiaŭ!" aŭ aliajn vortojn ĉe foriro {7}
adicii
aldoni nombron: 2+3=5 (du plus tri estas kvin) {8}
adjektivo
形容詞
a-vorto; vorto, en Esperanto kun finaĵo "-a", kiu montras econ, kvaliton aŭ rilaton de io aŭ iu {8}
adjudiki
招標
Proponi kontrakton pri laboro, livero ks al konkurencantoj, ordinare kun la antaŭa kondiĉo, ke la akiranto estos tiu, kies prezoj estos la plej favoraj {9}
administri
經理,管理
prizorgi financojn kaj havaĵojn de organizaĵo aŭ persono {8}
admiri
羡慕
opinii, ke io aŭ iu estas tre bona aŭ tre bela {8}
admoni
警告,勸戒
diri "faru tion! estas bone!" aŭ "ne faru tion! estas malbone!" {8}
adopti
認養
alpreni nepropran infanon kiel sian; alpreni kiel sian (kutimon, opinion,...) {8}
adori
愛慕
honoregi; pasie ami {9}
adreso
地址
[strato, numero, urbo, lando]; adresi: surmeti adreson; direkti (leteron, parolon) al... {*5}
adulti
婚外不貞潔
Rompi la geedzan fidelecon per seksa rilato kun alia persono
adverbo
副詞
e-vorto; vorto, en Esperanto ofte kun finaĵo "-e", kiu indikas kvaliton aŭ cirkonstancon de ago aŭ stato {9}
advokato
辯護者
iu, kiu defendas ies interesojn antaŭ juĝisto {8}
aero
空氣
la gasoj ĉirkaŭ ĉio en la tuta mondo; la gasoj, kiujn ni spiras por vivi; tio, en kio flugas birdoj, insektoj {*4}
afabla
和氣的,怡人的
kun agrablaj, plaĉaj vortoj kaj agoj; amika; helpema {*3}
afero
事件
aĵo; objekto aŭ agado aŭ ideo aŭ temo {*2}
Afikso
字頭或字尾
prefikso aŭ sufikso {X}
afiŝo
海報,大字報
granda folio (gluita sur muro) (por anonci okazaĵon); publika mesaĝo ie pendigita; afiŝi: diskonigi grandskale {8}
aflikti
造成傷害
kaŭzi fortan kordoloron {9}
afranki
貼郵票
meti poŝtmarkon sur leteron aŭ karton; antaŭpagi transportadon {8}
Afriko
非洲
(nomo de kontinento) {9}
agi
作用,行動
fari ion pri io; aktive okupiĝi pri io; ne resti senfara; (agi al/kun iu(j):) konduti, trakti {*5}
agavo
美洲植物,龍舌蘭
granda Amerika planto kun karnecaj fibraj folioj, kiu post jaroj floras unu fojon kaj tiam mortas (Agave) (fibroj kaj suko uzataj, burĝonoj kaj floroj manĝataj) {X}
agento
特務,商務代表
konstanta komisiito; komerca reprezentanto {9}
agiti
搧動
inciti la sentojn; ribeligi homamasojn {9}
aglo
大老鷹
granda rabo-birdo kun kurba beko (Aquila,...) {7}
agordo
音樂的調和
pluraj muzik-instrumentoj sonantaj bone kune (kun tonoj bone ĝustigitaj); agordi: ĝustigi tonon de unu instrumento al tono de alia instrumento {7}
agrabla
舒適的
tiel, ke estas bona sento {*4}
aĝo
年齡
kvanto de vivjaroj; aĝa: (ofte:) maljuna {*4}
aidoso
愛滋病
infekta virusa malsano (perdo de imuneco) (AIDS) {X}
ajlo
(herbo kun) akragusta bulbo konsistanta el pluraj bulberoj (pli akra ol cepo) (Allium sativum) {9}
ajn
任何
[senlime, nedifinite] (kiam ajn: en ĉiu pensebla tempo; kie ajn: en ĉiu imagebla loko; iu ajn: ne gravas, kiu) {*1}
-aĵo
具體的東西
[io konkreta] (belaĵo, manĝaĵo, vidaĵo, ĉirkaŭaĵo...) {*0}
akademio
有地位的學院
oficiala societo de verkistoj, sciencistoj aŭ artistoj {9}
akaĵuo
美洲熱帶植物,果肉和果核皆可食
"frukto" el du partoj (akaĵu-pomo kaj -nukso), ambaŭ manĝataj, de tropika Amerika arbo (Anacardium) {X}
akceli
加速
(pli)rapidigi {8}
akcento
重音
pli forta prononco de parto de vorto; pli forta atento al parto de temo; akcenti: pli forte prononci; pli atenti {9}
akcepti
接受
ne kontraŭi; ne rifuzi; (ankaŭ: gastigi) {*4}
akcio
股份
(atesto pri posedo de) parto de la kapitalo de entrepreno; akciulo: kiu posedas akcio(j)n {9}
akcidento
意外,事故
(subita) malfeliĉa okazaĵo {7}
akiri
獲得
ekhavi per faro {*6}
akno
吹出物
ŝvelaĵeto sur la haŭto (Acne) {9}
akomodi
使適應於,收容,容納
Alĝustigi, adapti ion, por ke ĝi povu taŭge funkcii
akompani
伴隨
iri kun iu; ludi muzikon, kiam iu kantas {*6}
akordo
和音,融洽
pluraj tonoj (de unu muzik-instrumento) kune ludataj; sameco de sentoj aŭ opinioj inter du aŭ pli da personoj {9}
akra
尖銳的
pika; tranĉa; kun tre maldika pinto aŭ rando; doloriga kiam ĝi forte tuŝas; gusto kiu kvazaŭ pikas la langon {*6}
akrido
蝗蟲,蚱蜢
saltanta insekto (Acrididae: Acrida, Locusta,...); (migra akrido: periode en grandaj kvantoj) {9}
akrobato
身體的特技表演,馬戯
kiu faras lertegajn korpajn movojn, saltojn,... {X}
akso
軸心
stango (aŭ linio), ĉirkaŭ kiu turniĝas rado, parto de maŝino,... {9}
akselo
kavaĵo sub la brako ĉe la trunko {X}
akto
演戯的幕
dividaĵo de teatraĵo; (dokumento pri) grava oficiala decido {9}
aktiva
主動的,活動的
aganta, faranta ion (mi/li/ŝi/ĝi/... (=la aktiva) ...-as/-is/-os (iun/ion); mi/li/ŝi/ĝi/... (=la pasiva) estas/estis/estos ...-ata/-ita/-ota de iu/io (=la aktiva)) {9}
aktoro
演員
persono, kiu ludas rolon (kvazaŭas esti alia persono) en teatraĵo {9}
aktuala
實際的,顯眼的
nun estanta; nun interesa {9}
akurata
準時的
kiu faras aferojn ĝustatempe, en la difinita tempo, je la difinita horo {8}
akuzi
控告
diri, ke iu kulpas pri io {9}
akuzativo
受格
(en Esperanto:) (vorto kun) la finaĵo "-n" {X}
akvo
tio, en kio naĝas fiŝoj; la plej ofta likvo sur Tero (H2O); loko kie estas multe da H2O kune {*3}
akvumi
澆水
doni akvon al planto, al kulturata tero (akv/um/i) {X}
al
向,到
[-->] [direkto, celo] (li iras al la urbo; ŝi skribis al mi; mi donas tion al vi; kondamni al morto; pordo al koridoro) {*1}
alarmo
警告
granda ĝenerala averto pri danĝero; alvoko al batalo; alarmi: tiel averti aŭ alvoki; maltrankviligi, zorgigi {9}
alaŭdo
一種飛翔時鳴叫的鳥
birdo, kiu kantas dum preskaŭ senmova (aŭ supren-leviĝanta) flugado super kampoj (Alauda,...) {9}
albumo
相片集
libro por teni fotojn, desegnojn, notojn, salutojn de amikoj, kolektitajn poŝtmarkojn,... {8}
aldoni
加入
doni ion plian (krom tio, kion oni jam donis al iu, aŭ krom tio, kio jam estas ie); diri aŭ skribi ion plian (al/don/i); aldona: kroma; plia; ekstra {X}
aleo
公園兩旁有樹的走道
vojo inter arboj en ĝardeno aŭ parko {9}
alergio
敏感,過敏
tro forta reago de la korpo al certa substanco {X}
alfabeto
字母
la literoj de iu lingvo en vico {9}
algo
海藻
iu el senfloraj, ofte sentigaj akvoplantoj (tre malsamaj laŭ formo kaj koloro) (iuj estas manĝataj kiel legomo) {9}
alia
其他的
ne tiu; ne sama; (unu al la alia: A al B kaj B al A) {*2}
aliĝi
加入某團體當會員
fariĝi membro de iu grupo aŭ partoprenanto en iu evento
aliĝilo: formularo por aliĝi (al/iĝ/i) ,申請書{X}
alko
麋鹿
granda cervo-simila besto (plataj kornoj) (Alces) {X}
alkoholo
酒精
likvo akirita per distilado de fermentintaj suker-enhavaj substancoj (C2H5OH) (kaj aliaj -OH); alkoholaĵo: trinkaĵo enhavanta alkoholon, ebriiga {8}
almenaŭ
幾乎
tiom aŭ ne nur tiom, sed pli; ne malpli ol {*1}
almozo
施捨
mono, kiun oni donas al malriĉulo pro kompato; almozi: peti almozo(j)n {8}
alta
高的
(kun granda) mezuro vertikale (de malsupro ĝis supro); je granda distanco super la tero (aŭ super io alia); respektinda; povanta ordoni (al iu malpli alta laŭ rango aŭ pozicio) {*2}
alterni
交替
sin sekvi laŭvice (tago - nokto - tago - nokto -..., nigra - blanka - nigra - blanka -...) {9}
alternativo
職務代理人,
eblo aŭ neceso, elekti inter du aferoj, ag-manieroj, proponoj, decidoj,... {X}
aludi
旁事引申
paroli ne pri tio, sed pri io, kio pensigas pri tio {9}
alumeto
火柴
bastoneto por fajrigi {7}
aluminio
arĝentkolora malpeza metalo (Al) {9}
ami
tre ŝati; havi plej korajn sentojn por iu/io {*2}
amara
味道類似無糖可口的苦甘
maldolĉa (kiel galo aŭ kiel sensukera kakao) {9}
amaso
大量的,
granda kvanto kune {*4}
amatoro
業餘的
ne-profesiulo; iu, kiu faras ion ne por vivteni sin, sed por sia (granda) plezuro {9}
ambasado
大使團
grupo da senditoj de unu ŝtato por intertrakti kun alia ŝtato; ambasadorejo (kun oficistoj) {9}
ambasadoro
大使
ĉefa reprezentanto de iu ŝtato en alia ŝtato {9}
ambaŭ
兩者
la du; tiuj du {*1}
amboso
鐵砧
peza metala bloko, subaĵo por batado ĉe forĝisto {X}
ambulanco
救護車
aŭto por alporti vunditon aŭ malsanulon al hospitalo; movebla (armea) kuracejo {X}
amelo
澱粉
energi-riĉa substanco en grenoj kaj nutraj tuberoj {X}
Ameriko
美洲
(nomo de kontinento) (Nord-, Mez-, Sud-) {9}
amfibio
兩棲類動物
besto kun nuda haŭto, kies larvoj vivas en sensala akvo kaj spiras per brankoj, dum la plenkreskaj vivas sur tero kaj spiras per pulmoj [rano, salamandro,...] (Amphibiae) {X}
amiko
朋友
ŝatata, kara homo {*2}
amindumi
愛撫
per karesoj kaj kisoj montri (unu al la alia), ke la alia estas aminda (am/ind/um/i) {X}
amori
性愛,性交或無性交
seksumi por ĝuo, kun aŭ sen koito {X}
amplekso
廣大
kiom granda (en ĉiuj dimensioj) io estas; ampleksa: havanta grandan amplekson {8}
ampolo
大燈管
tub(et)o (el vitro aŭ alia materialo), fermita je ambaŭ ekstremaĵoj; vitra, fermita elektra lampo {9}
amuzi
娛樂,取樂
plezurigi; ĝuigi; gajigi; ridigi {*5}
-ano
成員
[homo: membro; loĝanto; kredanto] (klubano, (sam)urbano, Tokiano, Aziano, Budhano, Islamano, Kristano,...) {*0}
anaso
akvobirdo aŭ kortobirdo kun egale larĝa beko kaj mallonga kolo (Anas,...) (kvakas "kvak kvak") {8}
anekdoto
逸事,趣事
mallonga rakonto pri (amuza) okazaĵo {9}
anemio
貧血
kiam la sango ne bone transportas oksigenon (O) {X}
angilo
serpento-simila fiŝo kun glata haŭto, vivanta en Eŭropaj kaj Amerikaj riveroj, sed metanta siajn ovojn en la oceano apud la bordo de Usono (Anguilla) {9}
angulo
幾何學的角
spaco inter du sin tuŝantaj linioj aŭ muroj (>, <) {*4}
anĝelo
天使
supernatura (bona) estulo aŭ estaĵo; sendito de dio; karegul(in)o {8}
animo
靈魂
la ne-korpa, ne-intelekta esenco de iu/io vivanta {*5}
animalo
動物
plurĉela vivaĵo ne vegetala [besto aŭ homo] {8}
ankaŭ
aldone [ne nur tiu/tio, sed ankaŭ tiu/tio alia] {*1}
ankoraŭ
尚且
ne nur antaŭe, sed ankaŭ nun; ne nur tiom, sed eĉ pli da; daŭre same; ankoraŭ ne: ĝis tiam ne; ne jam {*1}
anonci
宣告
diri, ke io okazos; formale aŭ publike sciigi {*6}
anso
節,手把
kurba, elstara tenilo (ekzemple de taso) {X}
ansero
一種家禽或水鳥,長頸,尖嘴,寬尾,叫聲喀喀,鵝
akvobirdo aŭ kortobirdo kun longa kolo, pinta beko kaj larĝa vosto (Anser,...) (ĝi gakas "gak-gak") {9}
anstataŭ
取代,代替
en la loko de...; en la funkcio de... (anstataŭi: esti aŭ funkcii anstataŭ io/iu alia; anstataŭigi (la nunan per nova): meti ion/iun alian anstataŭ la nuna...) {*1}
-ant-
正在進行的
[komencinta, ne fininta, dum la ago] (manĝanta homo: kun manĝaĵo en sia buŝo; falanta pluvo: gutoj en aero); (manĝante (=dum la manĝado), li bone maĉis); (ĝenerale, -anto = -anta homo) {*0}
antaŭ
之前(時間或地點)
en tempo pli frua; en loko pli proksima; pli frue en vico; antaŭo: flanko kutime vidata unue; (homo:) vizaĝo, brusto,...; antaŭdiri: jam antaŭe diri ke io nesciata okazos {*1}
antaŭulo
前輩
parenco, kiu vivis pli frue; iu antaŭe havinta la saman funkcion (antaŭ/ul/o) {X}
anteno
昆蟲的觸角,天線
sensilo (insekto); signal-kaptilo/sendilo (radio,...) {X}
antibiotiko
抗生素
medikamento kontraŭ (malsanigaj) bakterioj {X}
antikva
古董
ekzistinta antaŭ tre longa tempo; tre malnova {X}
antilopo
羚羊
iu el rapidkuraj aŭ saltemaj parencoj de bovo (i.a. en Afriko) (malrapidaj nomiĝas ofte bovo aŭ bubalo) {X}
anuso
肛門
la elira truo de la intesto {X}
aparato
儀器
pli-malpli granda, pli-malpli komplika ilo {7}
aparta
另外
ne kuna; dis(igit)a de; speciala {*4}
apartamento
公寓
kelkĉambra loĝejo (en pli granda domo) {8}
aparteni
屬於
[tio, kion iu/io posedas (havas), apartenas al tiu/tio] [parto de io apartenas al la tuto] {*6}
apenaŭ
接近
preskaŭ ne; ne (aŭ nur iomete) pli ol (61 minutoj estas apenaŭ unu horo) {*1}
aperi
出現
ekvidiĝi; ekesti; montri sin; esti publikigita {*4}
aperturo
光圈,鏡頭開口
malfermaĵo {9}
apetito
食慾
plezuro manĝi ("Bonan apetiton!"); manĝemo {8}
aplaŭdi
鼔掌
frapi siajn manojn unu kontraŭ la alia, por montri laŭdon aŭ aprobon {9}
apliki
應用
uzi teorion en la praktiko; uzi ion por ĝia celo; ligi iun diraĵon al iu, pri kiu la diraĵo origine ne temis {9}
apogi
支援,鼔勵
fari tiel, ke iu/io ne falos aŭ renversiĝos; diri, ke tio, kion diras aŭ faras iu alia, estas bona; monhelpi {*6}
apopleksio
瞬時停止大腦的功能
subita ĉeso de cerbaj funkcioj (pro krevo (hemoragio) aŭ ŝtopiĝo (embolio) de cerba arterio aŭ vejno {X}
apostolo
基督的門徒,熱心的宣傳家
unu el la originaj lernantoj de Kristo; fervora propagandisto {9}
apostrofo
撇,標點符號
skribsigno (') uzata, interalie, por indiki, ke unu litero mankas (en Esperanto, oni povas apostrofi la finan "o" de substantivoj kaj, post vokalo, la "a" de la vorto "la": de l' mond' = de la mondo) {X}
apoteko
藥店
loko, kie oni vendas aŭ senpage havigas kuracilojn {8}
apro
野豬
sovaĝa porko (Sus,...); veruk-apro: (Phacochoerus) {9}
aprilo
四月
la monato post marto kaj antaŭ majo (04) {*5}
aprobi
認可
diri, ke tio, kion diris aŭ faris iu alia, estas bone dirita aŭ farita {*6}
apud
接近,在附近
en loko proksima de...; dekstre aŭ maldekstre de... {*1}
-aro
集體當做個體
[multaj kiel unu tuto] (arbaro, ŝtuparo, gazetaro, homaro, ilaro (de metiisto),...); aro (da): multaj kune {*0}
araneo
蜘蛛
iu el okkruraj best(et)oj (Aranea) (reto: araneaĵo) {8}
aranĝi
安排
okazigi; fari la necesajn aferojn, por ke io povu okazi; taŭge kunmeti; aranĝo: la maniero, en kiu io estas aranĝita; la rezulto de la aranĝado {*5}
araŭkario
南洋杉
Suda pingloarbo kun globaj konusoj (Araucaria) {X}
arbo
alta planto kun ligna trunko kaj multaj branĉoj [kverko, abio, betulo, fago, tamarindo,...] {*3}
arbitra
任意的
dependa de la volo aŭ kaprico de nur unu persono {9}
arbusto
灌木,灌木叢
planto kun lignaj branĉ(et)oj, sed (preskaŭ) sen trunko (ne arbo, ne herbo) [frambo, ribo, pipro, teo,...] {X}
arĉo
stango kun paralele fiksita fasko da haroj, por sonigi kordan muzikinstrumenton {X}
arda
燃燒的,熱情的
varmega; bruletanta (sen flamoj) {8}
ardeo
蒼鷺
(vad)birdo (longaj kruroj, kolo; beko pika) (Ardea) {X}
aresti
逮捕
(laŭ leĝo) kapti iun por malliberigi tiun aŭ por submeti tiun al juĝado {X}
argilo
泥土,可燒成磚
iuj specoj de (knedebla) tero (el iuj de tiuj specoj oni bakas brikojn, fajencon,...) {X}
argumento
訴願, 爭辯,事據
fakto aŭ rezonaĵo, kiun oni mencias, por konvinki iun aŭ pruvi ion; argumenti: prezenti argumento(j)n {X}
arĝento
blanke-griza valora metalo (Ag) {*5}
arko
parto de rondo aŭ cirklo; konstruaĵo tiuforma; objekto tiuforma por pafi sagojn {8}
armeo
軍隊
(ĝenerale: ŝtata) aro da soldatoj kaj soldatestroj, kun pafiloj kaj aliaj bataliloj {7}
armi
武裝
doni al iu ilojn por batali kaj defendi sin {*6}
armo
武器
armilo; armilaro; il(ar)o por batali {*6}
aromo
香味
delikata odoro aŭ gusto (de planto aŭ de iu substanco); odoro aŭ gusto pro aldono de tia substanco {X}
arto
藝術
difinita maniero por fari ion (belan); maniero por lerte fari ion; la farado de io pro ĝia beleco (=belarto); (artefarita: farita de homo aŭ maŝino, ne natura) {*3}
arterio
動脈
tub(et)o en la korpo, tra kiu fluas sango de la koro al la organoj; (figure:) ĉefa (aŭto-)vojo {9}
artifiko
詭計, 計謀
lerta ( 聰明) aŭ ruza (狡猾的) agmaniero por imponi aŭ trompi {X}
artiko
關節
loko, kie ostoj estas ligitaj tiel, ke (unu el) ili povas flekse aŭ turne moviĝi [kubuto, genuo, maleolo,...] {9}
artiklo
物件,文件
ĉiu aparta speco de komercaĵo {X}
artikolo
冠詞,文章
teksto en gazeto; dividaĵo de leĝo, regularo,...; (gramatiko:) la vorto "la" {7}
-as
表示現在或常在進行的動詞字尾
[ago/stato: nun, ĉiam, kutime] [verbo] (mi nun sidas; ĉiun tagon li legas gazeton; ŝi ĉiam estas afabla; li ofte skribas al mi; li kutime pagas kontante; jam dum tri jaroj mi loĝas ĉi tie;...) {*0}
asekuri
保險
kontrakti kompenson pro estonta perdo, difektiĝo,...: se oni regule (ĉiumonate, ĉiujare) pagas monon (premion), la asekuristo pagos kompenson, kiam difinita neantaŭdirebla okazaĵo okazos (ekzemple: akcidento, fajro, malsano,...) {8}
asembleo
集會
leĝo-fara kunveno {9}
aserti
斷言,主張
firme diri, ke io estas vera ((ankoraŭ) sen pruvo) {9}
asfalto
柏油
nigra kovraĵo (fandebla per varmo) de stratoj {9}
asisti
協助
(ofice) helpi {9}
asocio
協會
grava aŭ granda grupo da homoj, kuniĝintaj por komuna celo (kutime kun estraro kaj regularo); kunligo de aferoj kun komunaj ecoj; (asocii: tiel kunligi aferojn) {8}
aspekti
看起來好像是
esti laŭ (unua) rigardo; impresi al la vido {7}
astro
天文
objekto en ĉielo [suno, luno, steloj, planedoj,...] {X}
-at-
表示已經開始,未完成的,進行的字尾
[komencita, ne finita, dum la ago] (trinkata akvo: akvo en buŝo; lavata vesto: en akvo); (fotografate (=dum la fotografado), li ne moviĝis); (ĝenerale, -ato = -ata homo) {*0}
ataki
攻擊
iri al iu/io, por fari malbonon al tiu/tio {*6}
atenci
侵害,謀犯
provi mortigi iun; krime ataki ies korpon, rajton aŭ honoron; grave ataki leĝon aŭ normon mem {X}
atendi
等待
resti ĝis alveno de iu/io; resti ĝis io okazos; firme pensi, ke io okazos; ne jam fari ion (ĝis...) {*3}
atenta
注意的
rimarkema; volanta ekscii {*4}
atesti
證明
oficiale diri, ke io estas tia kaj tia, ĉar oni mem vidis aŭ spertis ĝin; atesto: atesta diro aŭ dokumento {8}
atingi
到達目的
veni ĝis dezirata loko; veni ĝis dezirata rezulto {*5}
Atlantiko
大西洋
la oceano inter Eŭropo kaj Afriko kaj Ameriko {9}
atomo
原子
plej malgranda ero de materio, el kiuj konsistas molekuloj {9}
[elekto] (Ĉu vi trinkos teon aŭ kafon?) {*1}
aŭdi
rimarki per la oreloj; (figure: ekscii) {*3}
aŭdaca
魯莽的,放肆的,大膽的
kuraĝa malgraŭ konataj danĝeroj aŭ problemoj {9}
aŭgusto
八月
la monato post julio kaj antaŭ septembro (08) {*5}
aŭskulti
留心聽
provi aŭdi; uzi la orelojn; atenti ies paroladon {*4}
Aŭstralio
澳洲
(nomo de kontinento) {9}
aŭto
汽車
aŭtomobilo (ekz.: person-, ŝarĝ-, liver-aŭto) {8}
aŭtobuso
巴士,公共汽車
veturilo (aŭtomobilo) por kelkdek personoj {7}
aŭtomato
自動事務機,自動眅賣器
aparato, kiu faras ion sen interveno de homo {7}
aŭtomobilo
汽車
veturilo funkciigata per motoro, kun kutime kvar radoj, sur tero (mallonge: aŭto) {8}
aŭtoro
文章或藝術品的作者
verkinto de teksto; elpensinto, farinto de artverko {9}
aŭtoritato
獨裁
influo bazita je respekto; povo rajtigita por postuli obeadon; instanco kun tia povo {8}
aŭtuno
秋季
parto de jaro inter somero kaj vintro, kiam malplivarmiĝas {*4}
avo
祖父
patro de patr(in)o {*4}
avantaĝo
好處,利益
tio, kio donas pli da utilo, profito, sukceso {9}
avara
貪婪的, 吝嗇的
kiu ne volas elspezi sian monon; kiu ne volas doni ion al iu alia {*6}
aveno
燕麥
greno kun kelkfloraj pendantaj spiketoj (Avena) {9}
aventuro
探險之路,歷險記
danĝera aŭ plezura (neatendita) vico da okazaĵoj {7}
avenuo
大道
larĝa strato, kutime kun arboj laŭlonge de ĝi {8}
averti
預告
diri "ne faru!", "malbono okazos!" {*6}
aviadilo
飛行器,飛機
flugmaŝino por transporti homojn aŭ aĵojn (liniaviadilo, ŝarĝaviadilo,...) (aviad/il/o) {8}
avida
渴望的
kiu forte volas havi ion {8}
azeno
驢子
kvarpieda besto, simila al, sed malpli granda ol ĉevalo, kun pli longaj oreloj (Asinus) (iaas: "i-a") {*5}
Azio
亞洲
(nomo de kontinento) (fakte unu kontinento kun Eŭropo: Eŭrazio) {9}


B

babili
閒談
paroli pri ne (tre) seriozaj aferoj {7}
bacilo
桿菌
nomo de iuj bakterioj; ajna eta viva kaŭzanto de malsano {9}
bagatelo
琑事
malgrandaĵo, malgravaĵo {9}
baki
烘烤
pretigi manĝaĵon (aŭ ion alian) en forno per varmego {8}
bakterio
細菌
unuĉela vivaĵo, kiu reproduktiĝas per dupartiĝo {9}
balo
舞會
danc-festo; maskobalo: la homoj surhavas maskon {9}
balai
打掃
per ilo el tigoj aŭ fadenoj (balailo) forŝovi malpuraĵojn {*6}
balanci
平衡
movi tien kaj reen (unu punkto restas samloke) {8}
balbuti
結巴,口吃
malfacile paroli kun (ne volitaj) interrompoj aŭ ripetoj ("b-balb-buti") {9}
baldaŭ
立刻
post mallonga tempo {*1}
baleno
鯨魚
tre granda mamulo, kun formo de fiŝo, vivanta en la oceanoj (Cetaceae: Balaenidae,...) {X}
balkono
陽台
elstaraĵo de supra etaĝo (ĉirkaŭbarita planko) {X}
balono
汽球
flugaparato (aŭ ludilo,...) konsistanta el sako kun gaso aŭ varma (varmigata) aero {7}
baloti
投票
voĉdoni per voĉdonilo (ne per, ekzemple, manlevo) {9}
bambuo
竹子
altegaj varmlandaj herboj kun lignecaj kavaj ŝalmoj, uzataj por konstruado, meblo-farado,...
(Bambusa, Dendrocalamus,...); ties ŝalmoj kiel konstru-materialo {9}
bani
沐浴,洗澡
enmeti tute en likvon (en akvon) aŭ en (sun)lumon (por purigo, sano, plezuro);
banejo
浴室
kie oni sin banas {*5}
banano
香蕉
frukto de grandega herbeca (sed palmo-simila) planto (Musa) kun flaveca ŝelo kaj blanka pli-malpli faruneca karno {9}
bandaĝo
繃帶
tuko aŭ io simila, kiun oni metas sur vundon aŭ ĉirkaŭ rompitan korpoparton; bandaĝi: meti tukon,... sur/ĉirkaŭ vundon,... {9}
banko
銀行
ŝtata aŭ privata entrepreno okupiĝanta pri financo (mon-aferoj) (pruntoj, ĉekoj, akcioj) {7}
banto
領結
ornama nodo kun du bukloj {9}
bapti
命名,洗禮
(kun beno, solene) doni nomon al iu/io {9}
baro
欄杆,阻礙, 攔阻
io, kio malhelpas aŭ malebligas trairon; io, kio malhelpas aŭ malebligas agadon; bari: malhelpi, malebligi trairon {*6}
barakti
奮力,掙扎
forte skui sin, forte movi siajn brakojn kaj krurojn; pene defendi sin {8}
barbo
鬍鬚
hararo sub la buŝo; flankbarbo: apud orelo {*6}
barbiro
理髪師
razisto kaj har-tondisto {9}
barelo
水桶,酒桶,油桶
ronda ujo el kurbigitaj tabuloj, kun plata supro kaj malsupro, por teni likvojn (vinon, bieron, akvon,...) {8}
barilo
欄杆
io, farita por malhelpi trairon; konstruaĵo el fostoj, bretoj aŭ ŝtonoj por indiki la limon de kampo aŭ tereno, kaj por malhelpi trairon (bar/il/o) {X}
barko
三桅帆船
iom (mal-)granda velboato {9}
basko
下襬
libere pendanta malantaŭa parto de vesto {9}
bastono
棍,棒
(rekta peco de) branĉo aŭ io simila, por helpi iradon aŭ por bati; taktobastono: de orkestro-direktisto {*6}
bati
doni forta(j)n frapo(j)n {*3}
batali
打仗
uzi forton kontraŭ iu (malamika); interbatiĝi {*4}
bataliono
parto de armeo konsistanta el kelkaj kompanioj {X}
batato
甜馬鈴薯
"dolĉa terpomo", nutra tubero (Ipomoea batatas) {X}
baterio
電池
ligita grupo da elektraj piloj; grupo da kanonoj {X}
bazo
基礎
malsupra parto de objekto, kiu portas ĝin; objekto sub objekto, kiu portas ĝin; tio, sur kio io estas konstruita; la ĉefaj punktoj de pensado; loko de ekiro kaj reveno; bazi: konstrui, starigi ion (ankaŭ: opinion, decidon) sur io {8}
bazaro
商場,市集,商店
loko kun multaj vendo-tabloj aŭ -budoj {8}
bebo
嬰兒
suĉinfano; infaneto tre juna {8}
bedaŭri
後悔
diri aŭ pensi: "estas malbone, ke tio okazis tiel" {*6}
beko
鳥嘴
firma (ofte pinta) buŝo de birdo {*6}
bela
美麗
vidinda pro formo, koloroj,... {*2}
beni
祝福
peti favoron de dio por iu {8}
bendo 輪帶,帶
mallarĝa, longa peco el maldika materialo; pli-malpli dika ringo (el kaŭĉuko,...) ĉirkaŭ rado; komunikado-kanalo (radio, televido, inter komputiloj,...) {9}
benko
長椅,板凳
meblo por sidi (por pluraj homoj) {*5}
benzino
汽油
miksita likvo brulema, uzata kiel brulaĵo en motoro (de aŭto,...) {8}
bero
草莓之屬,可製果醬之圓粒小果
karneca, ofte suka, ofte ronda, malgranda frukto {7}
besto
獸類,動物
vivanta estaĵo povanta movi sin de unu loko al alia (ne homo, ne planto); (homoj kaj bestoj estas animaloj) {*4}
beto
甜菜
diversforma legomplanto kun manĝebla radiko (Beta); ĝia radiko aŭ ĝiaj folioj, kiel legomo, kiel nutraĵo por bestoj aŭ kiel fonto de sukero (sukerbeto) {9}
betelo
檳榔
(maĉataj stimulaj folioj de) Azia liano (Piper betle) {X}
betono
混凝土
konstru-materialo el cemento, ŝtonetoj, sablo {X}
betulo
樺樹
arbo kun blanka aŭ blankmakula ŝelo (Betula) {8}
bezoni
需要
ne povi esti aŭ fari sen {*3}
biblioteko
圖書館
librejo, libraro, kie oni povas legi aŭ prunti librojn {8}
biciklo
雙輪脚踏車
du-rada veturilo funkciigata per piedoj; bicikli: veturi per biciklo {8}
bido
小穿珠
globeto,... kun truo tra ĝi por trameti fadenon {X}
bieno
房產,地產
kampara posedaĵo, ofte granda {7}
biero
啤酒
malforta (12% aŭ malpli, ofte 5% aŭ malpli) alkohola trinkaĵo el greno {7}
bifsteko
牛排
rostita maldika tranĉaĵo da bova viando {9}
bildo
videblaĵo (vera aŭ desegnita, pentrita, fotita, projekciita); kvazaŭ-videblaĵo nur en pensoj {*3}
bileto
車票
papereto aŭ kartoneto por eniri spektaklon aŭ por veturi per publika veturilo; papera mono {7}
bindi
裝訂
forte kunligi (kudri,...) foliojn kaj ĉirkaŭmeti fortikan (kartonan,...) kovrilon, por fari libron {9}
birdo
besto dukrura kun flugiloj, kun plumoj, ovo-naska (Aves) [anaso, korvo, hirundo, aglo, struto,...] {*3}
bizono
美洲或歐洲的大野牛
grandega sovaĝa bovo, Amerika aŭ Eŭropa (Bison) {X}
blanka
白色
senkolora, tute hela; kun koloro de neĝo, kreto; (paperfolio, ĉeko:) sen skribita teksto {*3}
blasfemi
冒犯神明
diri vortojn por ofendi dion {9}
blato
蟑螂
rapidkura plata insekto en varmaj lokoj (Blatta,...); (figure: cirkvito (ico) sur plateto kun konekto-piedetoj) {X}
bleki
撕叫,吼叫
aŭdigi sian voĉon (pri bestoj) (por multaj bestoj krome estas speciala vorto por ilia blekado) {9}
blinda
盲,瞎
ne povanta vidi; (figure: ne volanta atenti) {7}
bloko
集團,鎮壓塊,區塊
peza peco da materialo, ofte kun pli-malpli ebenaj surfacoj, uzata por konstrui aŭ kiel firma subaĵo por iuj laboroj (hakbloko, tranĉbloko,...); pluraj partoj de aparato, ligitaj tiel, ke oni ne povas disigi ilin; aro da domoj inter kvar stratoj; aro da paperfolioj, tiel ligitaj, ke eblas forŝiri unu folion post alia (skribbloko, kalendarobloko,...); peza peco da materialo uzata por senmovigi ion aŭ por bari al- aŭ tra-iron (bloki: firme senmovigi; firme bari) {9}
blonda
有金黃頭髪的
kun flavecaj haroj; (ankaŭ: blonda biero) {7}
blovi
吹氣
elpuŝi aeron (el la buŝo); (ankaŭ: la vento blovas) {*6}
blua
藍色
kun koloro de ĉielo sennuba {*4}
bluzo
婦女或兒童寬鬆的短襯衫
malstrikta vesto kovranta la supran parton de la korpo, ofte tenata per zono ĉirkaŭ la talio {8}
bo-
表示姻親關係的字頭
[parenco per geedziĝo] (bofilo: 女婿,edzo de filino; bopatro: patro de edz(in)o,...) {*0}
boato
小船
malgranda aŭ ne tre granda akvo-veturilo (remboato, velboato, motorboato) {8}
boji
狗吠
fari la laŭtan sonon, kiun faras hundo {8}
boli
煮沸
pri akvo: havi temperaturon de 100°C; transiri de likvo al gaso: de akvo al vaporo {*6}
bombo
炸彈
objekto (batalilo), ĵetata al malamika loko, kiu eksplodas kiam ĝi atingas la celon {X}
bombono
小片的糖果
malgranda dolĉaĵo, frandaĵo (sukera, ĉokolada) {8}
bona
好的
kun la ĝustaj ecoj; kontentiganta {*2}
bonhavo
資產
ricevota mono; mono aŭ (pozitiva) saldo ĉe banko aŭ komercisto, kiun kliento povos preni aŭ uzi, kiam li volos; posedo de sufiĉa mono por komforte vivi (bon/hav/o) {X}
bonvoli
afable konsenti (Bonvolu veni!) (bon/vol/i) {9}
bori
鑽孔,打洞
fari truon per pinta ilo (ofte per turnado de tiu ilo) {8}
bordo
parto de tero tuŝanta akvon; tero ĉe akvo {*4}
borso
股票交易
kunvenejo de komercistoj, kiuj vendas kaj aĉetas varojn ne tiuloke estantajn aŭ akciojn, je prezo (kurzo) laŭ la proponoj pri vendo kaj aĉeto {9}
boto
靴,長胴鞋
piedvesto (el ledo, kaŭĉuko aŭ simila materialo), kiu kovras ne nur la piedon, sed ankaŭ (parte) la kruron {7}
botelo
瓶子
(vitra) ujo kun malvasta malfermaĵo {*6}
bovo
granda remaĉanta mambesto (Bos) bredata por lakto kaj/aŭ viando (el haŭto: ledo) (bovino muĝas: "mu-u") {*5}
bovlo
larĝa duonsfera taso (por supo,...) {9}
braceleto
手鐲
ornamaĵo portata ĉirkaŭ la manradiko, la brako, la maleolo, la kruro (brakringo, maleolĉeneto,...) {9}
brako
手臂
elstara parto de homa korpo, je kies fino estas mano; elstara movebla parto de aparato {*4}
brakumi
擁抱
ĉirkaŭbraki; meti siajn brakojn ĉirkaŭ iun (por saluti aŭ konsoli) (brak/um/i) {8}
branĉo
分支,分部
ne-ĉefa ligna parto de arbo; ligna parto de arbusto; dividaĵo de io; fako (branĉo de scienco, de industrio,...) {*6}
brando
白蘭地酒
forta (35% aŭ pli) alkohola trinkaĵo {9}
branko
tio, per kio (i.a.) fiŝoj spiras sub akvo {X}
brasiko
包心菜
legomplanto diversforma (Brassica) {7}
brava
勇敢
lertega; kapablega; sentima antaŭ danĝeroj {8}
bredi
養育動物
naskigi kaj kreskigi bestojn {9}
bremso
制動,煞車
haltigilo; meĥanismo por malrapidigi kaj ĉesigi movon de veturilo aŭ maŝino; bremsi: malrapidigi {8}
breto
架子,陳列架
tabulo kun larĝo malpli granda ol longo; horizontala tabulo, sur kiu oni metas aferojn {7}
brido
繮繩, 轡
kompleto da rimenoj ĉirkaŭ la kapo de, ekzemple, ĉevalo, por povi konduki ĝin; bridi: moderigi; obeigi {9}
briko
rektangula "ŝtono" el bakita aŭ sekigita argilo (knedebla tero) (por konstrui domojn,...) {7}
brili
照亮,射出光芒
radii aŭ reflekti lumradiojn (brilas suno, oro,...) {*4}
broĉo
別針
ornamaĵo, kiun oni fiksas al vesto per sendanĝera pinglo {X}
brodi
刺繡
ornami ŝtofon, desegnante per fadenoj {X}
brokanti
賣舊貨
vendi uzitajn objektojn por denova uzo ("duamane") {9}
bromelio
北美植物,無根草
Amerika planto (ofte sentiga; la pikaj folioj formas vazeton; floroj karnecaj) (iuj sidas sur arbo) (Bromelia) {X}
bronzo
青銅,青銅器
alojo (ligaĵo) de kupro (Cu) kaj stano (Sn) {9}
broso
刷子
ilo kun multaj pli-malpli rigidaj haroj aŭ fadenoj, por brosi hararon aŭ por forŝovi malpuraĵojn {*6}
broŝuro
印刷之小冊
presaĵo el pluraj folioj kunkudritaj aŭ kunpinglitaj (krampitaj), ne binditaj {8}
brovo
眉毛
strio da haroj super la okulo {8}
brui
製造噪音
fari neklarajn (malagrablajn) sonojn {*4}
bruli
燃燒
esti konsumata de fajro (fajro bruligas ĝin); bruligi: (ankaŭ:) vundi per varmego; brulo: (ankaŭ:) akra jukado {*3}
bruna
褐色
kun koloro de malfreŝaj herboj aŭ malnova ligno {*5}
brusto
胸部
antaŭa parto de la korpo inter la brakoj, de la talio ĝis la kolo (interne estas la pulmoj) {*5}
bruto
牧養之牛羊等
kvarpieda paŝtobesto [bovo, kapro, ŝafo,...] {9}
bubo
愛惡作劇的小孩,小男孩
petolema (seneduka, miskonduta) knabo {8}
bubalo
水牛
mambesto simila al bovo (i.a. tirbesto) (Bubalus) {X}
bucero
亞非洲大嘴巴的大鳥
Afrika/Azia birdo (grandega beko) (Bucerotidae) {X}
buĉi
屠宰
dishaki kaj distranĉi beston por ekhavi viandon {9}
budo
小亭,打電話,賣報,車票等之用,非居住用
simpla konstruaĵo, ne servanta kiel loĝejo (vendobudo, telefonbudo, gazetbudo, ilarobudo (ekz. en ĝardeno),...) {8}
budĝeto
預算
antaŭe farita plano pri en- kaj elspezoj (de asocio, entrepreno,...); kvanto da mono disponebla por fari ion {9}
buko
紐扣
ringo-forma (aŭ anguleca) ligilo (el metalo, plasto,...) kun movebla pinglo, por fermi rimenon, zonon, ŝuon,...; buki: fermi per buko; bukdorno: la pinglo de buko {9}
bukedo
或一綑花
fasko da floroj {9}
buklo
捲髪
helice volviĝanta fasketo da haroj; fadeno, rubando, ŝnuro,... kurbigita tiel, ke ekestis ringo {9}
bulo
團塊
pli-malpli globforma objekto aŭ peco {7}
bulbo
洋蔥
dika subtera parto de planto el multaj dense sidantaj folioj, el kiu malsupre kreskas radikoj (ekzemple: cepo) {9}
bulko
新月麵包,可鬆
bulo da pano; paneto; korno-bulko: ")"-forma {9}
bulteno
通報
(ne regule aperanta) informilo {9}
bulvardo
大街
larĝa promenejo; larĝa strato {8}
burĝo
市民
homo nek riĉa, nek malriĉa, nek potenca, nek seninflua (kiu ofte ne havas emon ŝanĝi la socion) {7}
burĝono
花蕾
pli-malpli ronda parteto de planto, el kiu kreskos floro aŭ folio; burĝoni: ekmontri florojn, foliojn; ekhavi unuajn rezultojn {9}
buso
公車,巴士
aŭtobuso; (figure: multobla (komputila) konektilo) {X}
buŝo
parto de la kapo per kiu oni manĝas kaj parolas {*3}
butero
奶油
graso prenita el (bovina) lakto per kirlado de la kremo; buterpano: tranĉaĵo da pano ŝmirita per butero {*5}
butiko
小商店,精品店
vendejo (ne tre granda) {8}
butono
紐扣
malgranda aĵo alkudrita al unu flanko de vesto, por fermi la veston, metante la butonon tra truo (butontruo) en alia flanko de la vesto; malgranda elstaraĵo similforma; (prem)butono: malgranda klavo; butonumi: fermi per butono(j) {*6}
bv.
bonvolu (= mi/ni petas) {X}

C

ceceo
孑孑,傳染家庭疾病的蒼蠅
muŝo portanta dormomalsano-parazitojn (Glossina) {X}
cedi
放棄,停止
ne plu elteni; ne plu kontraŭbatali; transdoni posedaĵon aŭ rajton al alia persono {8}
celo *
目標
tio, kion oni volas, ke okazu; tio, al kio oni volas veni; tio, kion oni volas atingi; celi voli atingi; voli komprenigi ("kion vi celas?") {*4}
celerio
芹菜
diversforma legomo kun spica gusto (laŭ la formo, folioj, tigoj aŭ tubero estas manĝataj) (Apium graveolens) {X}
cemento
水泥
mortero el pulvoro el argilo aŭ kalkaj ŝtonoj, kiu pro aldono de akvo rapide solidiĝas; simila alia rapide solidiĝanta pasteca substanco {8}
cendo
分錢,一虑國家的錢幣單位
diverslanda nomo por monero, centono de la mon-unuo {X}
cent *
100; ducent 200; cent du 102; ducent tridek 230 {*1}
centimetro
厘米
0,01 metro; 10 milimetroj [mezuro por longo] {9}
centro
圓心,中心
la mezo de cirklo, rondo, urbo, agado,... {7}
centralo
單位或協會的服務中心
centra organizo de iuj asocioj; (=centrejo energi-centralo, telefon-centralo,...) {9}
centrifugi
施轉使生離心引力
rapide rotaciigi (por apartigi firmaĵon/likvon) {X}
cenzuri
審察書或影片等之內容
kontroli/malpermesi librojn, filmojn,... laŭ enhavo {X}
cepo
pli-malpli ronda bulbo kun dolĉe-akra gusto, uzata kiel legomo (Allium cepa) {9}
cerbo
tio en la kapo, per kio oni pensas {8}
cerbumi
咬盡腦汁思考
forte, streĉe pensadi pri io (cerb/um/i) {X}
ceremonio
典禮
la difinitaj agoj dum solenaĵo; difinitaj agoj en ĝentilaj sociaj rilatoj {X}
certa *
確定
[sen dubo]; difinita; bone konata (almenaŭ por la parolanto); esti certa pri.../ke... ne dubi pri.../ke... {*3}
cervo
鹿
sovaĝa remaĉanta mamulo, kies virbesto portas grandajn, disbranĉiĝintajn kornojn (Cervus,...) {9}
cetera *
其他
kroma; alia; ĉiu aŭ ĉio ne dirita, ne menciita {*5}
ci
你的喏稱,對小孩,朋友或下屬用,少用
= vi (al infano, amiko, subulo) [ne ĝenerale uzata] {X}
cico
乳頭
mam-pinto, tra kiu eliras la lakto, per kiu patrinoj nutras bebon {X}
cifero *
數字
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 0]; cifereca (kiel komputilo) {*6}
cigaro
雪茄煙
tabako volvita en tabakfolio, por fumi {9}
cigaredo
香煙
tabako volvita en papero, por fumi {7}
cigno
天鵝
granda blanka (foje nigra) akvo-birdo kun tre longa kolo (Cygnus) {9}
cikado
insekto, kiu muzikas ("ĉirpas") (Cicada,...) {9}
cikatro
傷痕
videbla postrestaĵo de vundo {9}
ciklo
圓圈
vico (de okazaĵoj), kies fino estas ĝia komenco {7}
cikonio
granda migra birdo kun longaj kruroj kaj longa pinta beko, ofte nigra-blanka, faranta sonon nur per frapado de sia beko (Ciconia) {9}
cilindro
圓柱
objekto longa kaj ronda; objekto kun surfaco, de kiu ĉiuj punktoj estas je sama distanco de linio (ĝia akso) (ĉiu orta sekco (tratranĉo) donas cirklon kiel rezulton) {X}
cimo
臭蟲
iu el insektoj kun duone ledecaj antaŭaj flugiloj (Heteroptera); odoraĉa, plata insekteto en lito,..., kiu suĉas sangon (Cimex); (figure fuŝo en komputila programo) {X}
cinamo
肉桂
aroma ŝelo de la trunko de varmlanda arbo (Cinnamomum), muelita por gustigi manĝaĵojn {9}
cindro
灰燼
tute forbrulintaj, polvecaj restaĵoj post fajro {9}
ciro
鞋油
pasto por briligi ŝuojn aŭ aliajn ledaĵojn; ciri frote briligi per ciro {9}
cirko
馬戯
teatro, kie prezentas akrobatoj kaj besto-dresistoj {X}
cirkelo
圓規
instrumento por desegni cirklojn {9}
cirklo
perfekta rondo; linio, kies ĉiuj punktoj havas saman distancon al unu punkto (la centro) {9}
cirkonstanco
狀況
io, kio estas aŭ okazas en la ĉirkaŭaĵo, kiam oni faras ion aŭ kiam io okazas {8}
cirkuli
廵廻,巡環
rondire moviĝi (pri sango, trafiko,...); pasi de unu al alia k.t.p. (pri mono, onidiroj...) {9}
cirkulero
流通信件
letero sendita al multaj personoj {9}
cirkvito
電路
la vojo (dratoj, tero,...), laŭ kiu elektro moviĝas {9}
citi
引用文件
ripeti la vortojn de iu alia (inter citiloj "...") {8}
citrono
檸檬
frukto kun acida suko (Citrus medica) {7}
civeto
麝貓
iu el kato-similaj rabobestoj (el familio Viveridae), kiuj produktas forte odorantan ŝaŭman substancon {X}
civila
市民的
propra al simpla civitano (ne kiel armeano, religiulo, ŝtatoficisto aŭ krimulo) {9}
civilizi
文明
morale, intelekte kaj socie klerigi {8}
civito
獨立市
ĉiuj ŝtatanoj kun politikaj rajtoj kune; (iam) politike memstara urbo; civitano ŝtatano, urbano (kiel posedanto de politikaj rajtoj) {9}
colo
英寸,吋
iulanda mezuro por longo, proksimume 2,5 centimetroj {X}

Ĉ

ĉ
大約的縮寫
ĉirkaŭ (proksimume) {X}
ĉagreni
討人厭,困擾
kaŭzi malplezuron al iu {8}
ĉambro *
房間
parto de domo disigita de aliaj partoj per mur(et)oj; parto de parlamento, kortumo,... {*2}
ĉapo
帽子
mola kapvesto; (verto)ĉapeto nur supre sur la kapo {7}
ĉapelo *
小帽,世界語戴帽的符號
kapvesto (el pli-malpli malmola materialo, ofte kun elstara rando); (ankaŭ la signo "^" de iuj literoj en Esperanto) {*4}
ĉapitro *
parto de teksto en libro kun propra komenco kaj fino {*6}
ĉar *
因為
[kialo, kaŭzo, motivo] (ĉar pluvis, ni malsekiĝis) {*1}
ĉaro
非機械動力驅動的小車,馬車
veturilo sur radoj (kutime sen motoro, sed puŝata aŭ tirata puŝ-, ĉeval-, lev-, post- (post aŭto), infanĉaro,...) {9}
ĉarma
可愛,討人喜歡
plaĉa, bela, alloga; ĉarmi iom mistere, sorĉe allogi {7}
ĉarniro
鉸鏈
aparato fiksita al (ekzemple) pordo kaj al ĝia kadro, pro kiu la pordo povas malfermiĝi turniĝante {X}
ĉarpenti
木工
prilabori lignon, lignopecojn aŭ trabojn, ekzemple por fari domon; ĉarpentaĵo la ligna strukturo de domo {X}
ĉarumo
推車
ĉareto kun unu rado kaj du teniloj, puŝata de homo (ĉar/um/o) {9}
ĉasi *
追逐,狩獵
postkuri iun/ion por provi kapti tiun/tion; pafi al bestoj por mortigi ilin {*6}
ĉasta
不發生色情關係,守貞的
kiu detenas sin de (kontraŭ-leĝaj, kontraŭ-moraj) seks-rilatoj {X}
ĉato
非洲的一樹,其葉咬嚼有刺激性
(maĉataj stimulaj folioj de) i.a. Afrika planto (Catha) {X}
ĉe *
在接近的地方
en loko tre proksima de; (preskaŭ) tuŝante; (preskaŭ) samtempe kun; en la domo, lando, opinio, verko,... de {*1}
ĉeesti
在該地
esti tie, kie io okazas (ĉe/est/i) {9 }
ĉef- *
主導,首領
[plej grava] (ĉefurbo, ĉefvojo, ĉefdirektoro,...); ĉefo superulo en laborejo; fakestro {*0}
ĉeko
支票
papero, kiun oni povas interŝanĝi kontraŭ mono {8}
ĉelo
細胞
malgranda ĉambreto por unu persono; ĉambro en malliberejo; ujeto, en kiun abeloj metas ovon aŭ mielon; plej malgranda parto de ĉio vivanta; iu malgranda parto en teĥniko {9}
ĉemizo *
;襯衫
ne tre dika vesto, kiu kovras la supran parton de la korpo; subĉemizo sub aliaj vestoj, sur la haŭto {*6}
ĉeno
ligilo el vico da kunligitaj metalaj ringoj (ĉeneroj); sinsekvo de aferoj aŭ okazaĵoj; ĉeni ligi per ĉeno(j) {8}
ĉerizo
櫻桃
malgranda firma, ofte ruĝa, globforma frukto de arbo acida (Prunus cerasus) aŭ dolĉa (Prunus avium) {8}
ĉerko
棺材
kesto, en kiu oni enterigas/cindrigas mortinton {9}
ĉerpi
汲水
elpreni akvon (aŭ alian likvon) per la mano aŭ per ilo taŭga por tio (ĉerpilo); elĉerpi ĝisfine vendi, trakti,... {8}
ĉesi *
停止
komenci ne esti; komenci ne okazi (ĝi ĉesis ĝi ne plu okazas); ĉesi -i komenci ne -i; ne plu -i (Ĉesu plendi!) {*5}
ĉevalo *
besto kvarpieda por rajdi aŭ tiri (Equus) (henas "hi-hi") {*3}
ĉi *
表示最近的
[proksima] (ĉi tie = tie ĉi; ĉi tiu = tiu ĉi; ĉi-foje;...) {*1}
ĉia *
任何
de ĉiuj kvalitoj; ĉiuspeca {*1}
ĉial
所有理由
pro ĉiuj aŭ ĉiaj kaŭzoj, motivoj {9}
ĉiam *
在任何時候
en ĉiuj tempoj; en ĉiuj cirkonstancoj {*1}
ĉie *
在任何地方
en ĉiuj lokoj {*1}
ĉiel *
以任何方式,總要
en ĉiu maniero; ĉiumaniere; en ĉiu grado, ĉiugrade {*6}
ĉielo *
天空,天堂
tio super ni (ekster domo), kie estas nuboj aŭ ne; (religio) loko, kie loĝas la dio(j), paradizo {*3}
ĉielarko
天空的彩虹
koloraj strioj en la ĉielo, kiam estas suno kaj pluvo ruĝa, oranĝa, flava, verda, blua,... (ĉiel/ark/o) {X}
ĉies
任何人的
de ĉiu(j); apartenanta al ĉiu(j) (kune aŭ aparte) {9}
ĉifi
弄皺
difekti ion (paperon, ŝtofon), malorde kunpremante aŭ faldante ĝin, kaŭzante neregulajn faldetojn {9}
ĉifono
襤褸, 破衣
forŝirita aŭ difektita peco de ŝtofo aŭ vestaĵo {7}
ĉimpanzo
人猿
simio plej simila al homo (Pan) {X}
ĉio *
所有,一切
ĉiuj aferoj; la tuto {*1}
ĉiom
全部
ĉiukvante (laŭ deziro); la tuta kvanto {9}
ĉirkaŭ *
大約
je ĉiuj flankoj de...; proksimume {*1}
ĉirkaŭaĵo
環境
tio, kio estas ĉirkaŭe (ĉirkaŭ/aĵ/o) {X}
ĉiu *
任何人,任何事物,無例外
[sen escepto] (homoj, individuoj, ekzempleroj,...) {*1}
ĉizi
鑿刻
tajli (dehaki pecojn) per ŝtala stango kun tranĉa fino {X}
-ĉj-
男性人名喏稱的語尾
[kara viro aŭ knabo] (post kelkaj literoj de la vorto paĉjo = pa(tro) + -ĉjo; filĉjo = fil(o) + -ĉjo; Joĉjo = Jo(hano) + -ĉjo) {9}
ĉokolado
巧克力
solida pasto el kakao, lakto kaj sukero; trinkaĵo el kakao, lakto kaj sukero {7}
ĉu
問句用詞,是否
?; (Ĉu vi legis tion? - Jes./Ne.; Mi ne scias, ĉu mi faros tion.; Ĉu morgaŭ, ĉu postmorgaŭ, tiu letero baldaŭ alvenos.; Ĉu mi ŝatas aŭ ne, tio tamen okazos.)

D

d-ro
博士
doktoro {X}
da *
表數量用字
[mezuro] (du litroj da akvo; du glasoj da akvo; paro da ŝuoj; multe da mono; grupo da homoj) (botelo da vino tiom da vino, kiom estas aŭ estis en botelo - botelo de vino botelo en kiu estas aŭ estis vino) {*1}
daktilo
棗子
manĝata ruĝbruna frukto (kun granda kerno) de daktilpalmo (Phoenix dactylifera) {9}
damo
夫人,象棋的女王, 一種棋戯
titolo de altranga sinjorino; plej kapabla peco (reĝino) en ŝak-ludo; kapabligita duobla peco en dam-ludo; (damoj = dam-ludo ludo kun nigraj kaj blankaj pecoj (diskoj) sur tabulo kun 100 aŭ 64 alterne nigraj kaj blankaj fakoj) {X}
danci *
跳舞
sin movi (irante aŭ salt(et)ante) laŭ muziko {*6}
dando
viro, kies ĉefa celo estas esti eleganta laŭ la modo {9}
danĝero *
危險
kio povas esti malbona; kio povas kaŭzi malfeliĉon; kio povas eĉ kaŭzi morton {*5}
danki *
道謝
diri al iu, ke oni estas kontenta pri ties faro {*3}
dato
日期
tago montrita per (jaro,) monato kaj numero de la tago 2000-08-27, la 27a de aŭgusto; dati skribi daton sur io; difini tempon de origino (de elfosaĵo,...) {7}
dateno
電腦資料
informo en formo traktebla per komputilo {X}
daŭri
ekzisti aŭ okazi dum pli longa tempo; ekzisti aŭ okazi ankaŭ (antaŭe kaj) poste; ne ĉesi; (daŭrigi plufari) {7}
daŭro *
時間,為期
kvanto da tempo, dum kiu io okazas {*4}
de *
從,屬於
[deveno; mal-al] (li venas de Azio; iri de la hejmo al la urbo; li falis de seĝo; mi ricevis tion de li); [faranto] (letero skribita de li); [aparteno] (rado de aŭto; libro de mia filo) {*1}
debeto
債務
en la konto ĉe komercisto aŭ banko bonhavo (ricevota mono) por la komercisto aŭ banko; (se kliento havas debeton ĉe komercisto, tio do estas por tiu kliento ŝuldo); debeti enskribi debete {9}
deci
合宜
esti konforma al la situacio; esti konforma al ŝuldata respekto {9}
decembro *
十二月
lasta monato de la jaro, inter novembro kaj januaro (12) {*5}
decidi *
決定
ne plu diskuti, sed diri "tiel estu", "tiel okazu"; fiksi sian opinion aŭ volon, post konsiderado {*5}
dediĉi
書本上寫獻給,致力於
(mane) enskribi en libron specialajn vortojn por la ricevonto; (presite) mencii, ke libro aŭ poemo estas verkita por (ofte fakte honore al) iu; uzi preskaŭ ĉiun sian tempon aŭ forton por iu celo {8}
defendi *
抵抗DD>(sin/iun) fari ion kontraŭ atako aŭ minaco {*6}
deficito
支出大於收入,赤字
monmanko; kiam la elspezoj estis pli grandaj ol la enspezoj {8}
definitiva
確定的,不可改的
ne plu ŝanĝebla; post la lasta, fina ŝanĝo {X}
degeli
把冰或雪變成水,融化
ŝanĝiĝi de glacio aŭ neĝo en akvon {8}
degeneri
退化
perdi la originajn kvalitojn aŭ valorojn {X}
deĵori
值班
plenumi sian servon (laŭ horaro) {9}
dek *
10; dudek 20; dek du 12; naŭdek tri 93 {*1}
deklari
宣告
oficiale, publike sciigi {8}
deklivo
斜坡
surfaco ne horizontala kaj ne vertikala; surfaco, kiu je unu flanko estas alta kaj je la alia flanko malalta {7}
dekoracio
裝飾
ornamo de ĉambro, konstruaĵo; murpentraĵoj kaj objektoj sur teatra scenejo {8}
dekstra *
右邊
(ĉe homo) ne je la flanko de la koro (Esperanton oni skribas de maldekstre dekstren) {*3}
delegi
派代表
fari ion ne mem, sed aranĝi, ke iu alia faros; sendi aŭ indiki iun kiel sian reprezentanton (delegiton) {8}
delfeno
海腯
fiŝoforma mar-mamulo kun dentoj (Delphinidae,...) {X}
delikata *
精緻的
precize farita; rompebla; bela; bongusta {*6}
deliri
神經錯亂
esti en stato de spirita malordo, interalie kun nekonsekvenca parolado {9}
demandi *
訽問
diri ion al iu por ekscii ion {*2}
demenco
癡呆
degenero de la intelekto (ekz. pro granda aĝo) {X}
demokrato
民主行者
iu, kiu estas por demokratio; iu, kiu agas demokratie {X}
demokratio
民主
kiam la politika povo en ŝtato efektive apartenas al la popolo (rekte aŭ per reprezentantoj) {X}
denove
重新
plian fojon, de la komenco; ree (de/nov/e) {X}
densa *
濃密的
kun multe da eroj en unu loko; kun malmulte da aero aŭ akvo inter la eroj {*6}
dento *
牙齒
unu el la aĵoj en buŝo, per kiuj oni mordas kaj maĉas [tranĉo-, kojno-, muel-dento]; maldika elstaraĵo de forko, kombilo,...; elstaraĵo de dentrado {*4}
denunci
公開指責
anonci iun ĉe polico,..., pro sia persona intereso {9}
dependi
依靠
pendi de io; esti subigita al ies volo/povo; ne povi fari sen ies helpo; esti la konsekvenco de io (de/pend/i) {8}
deponi
存貨,存款
lasi ion ĉe iu por dumtempa gardado; meti monon en bankon laŭ certaj kondiĉoj {9}
depreni
拿走, 移開
preni ion de sur io; preni parton de io aŭ de iu kvanto (de/pren/i) {X}
deprimi
沮喪
igi (psike) senenergia, malvigla, malgaja {X}
deputi
委派
elekti kaj sendi reprezentanton al parlamento {9}
derivi
導出,
fari unu vorton el alia vorto per aldono de prefikso aŭ sufikso, aŭ per ŝanĝo de la finaĵo; (scienco) konkludi ion el io per fikse difinita maniero {X}
des
[proporcie] (ju pli multaj estas la manĝantoj, des malpli grandaj estas la porcioj; ju pli da homoj, des pli da plezuro; ju pli da infanoj, des pli da zorgoj) {7}
desegni *
繪圖
fari bildon per krajono, plumo, kreto (sur papero) (aŭ simile); (ankaŭ) fari bildon de farota objekto {*6}
deserto
點心
postmanĝo, ofte dolĉa {8}
desinfekti
消毒
forigi/mortigi kaŭzojn de infekto (ie, sur io) {X}
destini
預先註訂,命定
antaŭe fiksi la celon, funkcion aŭ uzon de io; antaŭe fiksi la vivon de iu {8}
detalo
詳情,細部
ero, malgranda parto de io (plano, bildo, teksto,...) {8}
deteni
拘留,看守
igi iun ne fari ion (de/ten/i); (sin deteni ne fari ion; ne enmiksiĝi; ne voĉdoni) {9}
determini
決定,判定, 確定
precize konigi al si, kio aŭ kia estas io ne jam konata (laŭ signifo, amplekso, kondiĉoj, nomo, enhavo,...) {9}
detrui
破壞
per forto malkonstrui; komplete difekti; neniigi {7}
devi *
必須
ne povi ne fari, pro neceseco aŭ forta volo, aŭ pro ordono; devas esti sendube (aŭ tre probable) estas {*2}
deveno
來源
origino (de/ven/o) {X}
devii
偏離
irigi laŭ alia vojo ol normale, aŭ al ne celita loko {X}
devontigi
義務
igi firme promesi, ke oni ion faros (dev/ont/ig/i) {9}
dezerto
沙漠
regiono kun tre seka tero, kie preskaŭ neniuj plantoj kreskas {7}
deziri *
想望
voli havi ion; voli fari ion; voli ĝui ion {*2}
dio *
plej supera, supernatura estulo aŭ estaĵo (nehoma) {*4}
diablo
魔鬼
supernatura estulo aŭ estaĵo de malbono {8}
dialogo
對話
interparolo (precipe en literaturo aŭ teatro) {9}
dianto
康乃馨
herbo kun tubeca kvinnombra floro (Dianthus) {9}
didelfo
負鼠
iu el Amerikaj poŝbestoj en arboj (Didelphis,...) {X}
dieto
節食
nutromaniero laŭ preskribo aŭ regularo {9}
difekti
破壞, 缺損
malbonigi, rompante aŭ forprenante pecon {7}
diferenci *
區別
esti malsamaj laŭ iuj ecoj, aŭ laŭ kvanto {*6}
difini
定義,確定
precize, sendubige klarigi aŭ priskribi ideon, vorton, taskon,..., menciante ecojn, kiujn ĝi havas kaj ne havas {7}
digo
barilo en aŭ apud akvo (por reguligi akvo-fluon aŭ por preventi inundon) {X}
digesti
消化
kiam la korpo prilaboras nutraĵojn (manĝaĵojn) por ensorbi la utilajn elementojn (en stomako, intestoj) {9}
dika *
(kun pli granda ol kutime) mezuro en neĉefa direkto (arbo dika aŭ maldika, dum la alto estas sama) {*4}
dikti
說話使人記錄
diri ion, por ke iu alia skribu ĝin {9}
diktatoro
獨裁者
reganto (ŝtatestro,...) kun absoluta potenco {X}
diligenta
認真,勤勞,用功
laborema; sen ĉeso plene atentanta sian laboron {7}
dimanĉo *
星期日
tago de la semajno, inter sabato kaj lundo {*5}
dimensio
長寬高等之尺寸
[longo, larĝo, alto,...] {9}
diplomo
執照,證書
(surpapera) atesto (pri sukcese farita ekzameno) {X}
diri *
說,口述
elbuŝigi vortojn; buŝe sciigi (diri ion al iu) {*2}
direkto *
方向
tien, kien iu/io iras; vojo irota [norden, dekstren, rekte antaŭen,...]; direkti turni kaj/aŭ irigi al iu direkto aŭ celo (ankaŭ orkestron, entreprenon,...); stiri {*4}
direktoro
主導者
estro de entrepreno, laborejo, lernejo,... {7}
dis- *
多方向,向外,分散,,分離,分裂
[al pluraj aŭ multaj direktoj; tiel, ke ekestas pluraj aŭ multaj pecoj] (disdoni, dispeli, disigi, distranĉi...) {*0}
disenterio
膓病
infekta malsano de la intesto (sanga lakso) {X}
disko
小碟,磁碟
ronda, plata objekto (ĵet-, son-, komputila, inter-vertebra disko...); disketo (tre) malgranda disko {8}
diskuti
討論
interparoli, interŝanĝante opiniojn {7}
disponi
havi ion por uzi ĝin laŭ sia volo {9}
disputi
爭論
akre, malamike, malpace diskuti {8}
distanco
距離
kiom proksime aŭ malproksime {7}
distili
爭餾
apartigi substancojn per vaporigo kaj re-likvigo {X}
distingi
區別
rimarki (vidi) aŭ konscii, ke du aferoj estas malsamaj; difini diferencon inter du aferoj; vidi ion malgraŭ mallumo aŭ ĝena fono; aŭdi ion malgraŭ bruo {8}
distri
散心,娛樂
deturni la spiriton, la atenton; amuzi; gajigi {7}
distribui
分佈,分發
disdoni, disporti, dissendi, disvendi {8}
distrikto
管區
teritorio kiel aparta administra unuo (ofte subdividaĵo de alia administra teritorio) {X}
diveni
卜決,猜測
kompreni, solvi sen scio {7}
diversa *
不同的
kun malsamaj ecoj {*4}
dividi
平分,除
disigi; fari partojn el tuto (por disdoni); (en kalkulado 8/2=4 (ok (dividite) per du estas kvar)); kun alia(j) homo(j) havi ion (ĉiu do parton) {7}
do *
結論,因此,那麼
[konkludo] (pluvis, do ĉio estas malseka) {*1}
dogano
關稅
imposto pro importo (aŭ eksporto); oficejo, kiu enkasigas tiun imposton {9}
doktoro *
博士
iu, kiu studis en universitato kaj ekhavis finan diplomon; iu, kiu poste ankoraŭ verkis sciencan libron por ekhavi la titolon "doktoro" {*6}
dokumento
文獻
oficiala papero, skribaĵo; skribaĵo uzata por pruvi aŭ atesti ion; dokumenti atesti, pruvi per skribaĵo(j) {9}
dolĉa *
甜美的
kun gusto kiel de sukero, mielo,...; aminda {*3}
doloro *
恐懼
tre malbona (korpa) sento (kiam oni forte falas, tranĉas sin,...); dolori (interne) sentigi doloron (post tiu falo, lia genuo doloras); dolorigi (de ekstere) kaŭzi, ke io doloras (dolorigi per frapo) {*4}
domo *
房子
konstruaĵo; loĝejo (kun propraj eksteraj muroj) {*3}
domaĝi
可惜, 遺憾
ne voli, ke iu difektus ion aŭ malutilus al io aŭ dolorigus iun; bedaŭri, ke io tia okazis {7}
domaĝo
損失
perdo aŭ difekto, kiun oni ne volus vidi aŭ suferi {7}
doni *
havigi; enmanigi (doni ion al iu); mal-preni {*2}
donaco *
贈品
io donita (sen pago) por plezuro aŭ ĝojo; donaci (ion al iu) doni donace, senpage {*5}
dorloti
嬌愛, 溺愛
tro permeseme agi al iu {9}
dormi *
ne agadi, esti neaktiva (dum nokto); kuŝi senage kun fermitaj okuloj {*3}
dormomalsano
失眠症
Afrika parazita malsano (dorm/o/mal/san/o) {X}
dorno
pikilo de planto (aŭ de objekto) {9}
dorso *
homoj malantaŭa parto de la korpo; kvarpiedaj bestoj supra parto de la korpo {*5}
dosiero
檔案
kolekto da interrilatantaj skribaĵoj pri io/iu {X}
doto
嫁裝
havaĵo, kiun edz(in)o alportas okaze de geedziĝo; kvalitoj, donitaj al iu de la naturo; doti doni doton {9}
drako
fabela fluganta lacertego; (aŭ vera lacerto (Draco)) {X}
dramo
戯劇
teatra verko; tre emociiga okazaĵo {8}
drapo
布,織品
lana ŝtofo {8}
drato
金屬線
metalfadeno {7}
dresi
教導動物
instrui beston {9}
drinki
狂飲,,猛喝酒
(tro ofte aŭ tro multe) trinki alkoholaĵojn {X}
drogo
麻醉藥
dependiga stimula/malstimula substanco [tabako, kafo, alkoholo, kokaino,...]; (antaŭe natura medicinaĵo) {X}
droni
淹水,溺斃
subakviĝi (kaj pro tio morti) {7}
du *
2; dudek 20; dek du 12; duonhoro 30 minutoj {*1}
dubi *
懷疑
ne esti certa; ne scii, ĉu io estas vera aŭ nevera, bona aŭ malbona; ne esti certa, ĉu io okazos aŭ ne {*4}
dum *
在...時間內
[daŭro]; en la sama tempo (dum la festo ni kantis) {*1}
dungi
雇用
fari kontrakton kun homo, ke tiu laboros kontraŭ pago {8}
duŝo
沖,沖水洗身
ŝprucigo de akvo sur korpon ((mal)varma duŝo); duŝi (iun/ion) ŝprucigi multe da akvo sur iun/ion; duŝilo objekto kun truetoj je fino de akvotubo {8}

E

-e *
副詞字尾
[maniero; cirkonstanco; loko] [adverbo] (ŝi bele kantas; li povas alte salti; parolu ĝentile!; ĝenerale ŝi pravas; dumnokte (=dum la nokto) oni dormas; ili kante (=per kanto) salutis nin; estas varme; estas bone, ke li venos; bone farita laboro; publike konata aktoro;...) (skribi ili skribe informis; fini fine mi diru...; koloro li kolore pentris ĝin; multaj koloroj multkolore presita teksto; mano mi mane faris tion; mateno li venis matene; en ĉiu tago ĉiutage mi manĝas panon; per aŭto ni veturis aŭte; vera tio vere okazis; hejmo li loĝas hejme; unu unue mi diru...; ekster ekstere staras multe da homoj; post mi faros tion poste,...) {*0}
ebena *
平面的
sen elstaraĵoj aŭ kavaĵoj; sen altaĵoj aŭ malaltaĵoj; ĉie je (proksimume) sama nivelo; sen reliefo {*6}
-ebla *
可以,能
[oni povas fari] (videbla, komprenebla, forviŝebla, nelegebla,...) ("eble" (=imageble, penseble) ofte signifas povas esti aŭ ne esti, okazi aŭ ne okazi); ebleco kiam la cirkonstancoj permesas; ebligi kaŭzi, ke io estas farebla aŭ ke io povas okazi {*0}
ebria
酒醉的
ne povanta bone konduti pro troa trinkado de alkoholaĵoj {8}
-eco *
表示特性的字尾
[kvalito mem de io/iu] (boneco, blankeco, moleco, blindeco, amikeco, infaneco,...) (-eca kun la/iuj ecoj de knabineca konduto, silkeca ŝtofo (ne silko)) {*0}
eĉ *
甚至
ne nur, sed ankaŭ... [neatendita, nesupozita] {*1}
eduki *
教育
instrui por la vivo {*6}
edzo *
丈夫
viro ligita al virino (iuloke al vir(in)o(j)) por vivi kune, per ceremonio (geedziĝo, nupto), kontrakto aŭ fakto {*3}
efekto
印象,,效果
impreso al vidanto, leganto aŭ aŭskultanto de (parto de) spektaklo, libro,...; impresa kombino de sonoj, lumoj,... {9}
efektiva *
實際的
vera; ne ŝajna; ekzistanta; reala {*5}
efiki *
使生效,影響
havi, kaŭzi (konstateblan) rezulton; estigi; influi {*5}
-eg- *
[tre granda; tre forte] (urbego, varmega, ridegi,...) {*0}
egala *
相同
tute sama; kun la samaj ecoj, mezuroj,...; same (mal)bona, (mal)utila, (mal)granda,...; same (mal)grava, (mal)interesa,...; (egalblua ĉie same blua); egalas "=" {*5}
egoisto
自我主義者
kiu amas nur sin mem; kiu agas nur por sia intereso, profito, utilo,... {9}
eĥo
回音,回響
ripetiĝo de sono pro reveno de surfaco; eĥi resendi sonon (la montoj eĥas lian vokon - lia voko eĥiĝas) {9}
-ejo *
字尾,表示動作的地方
[loko, kie] (lernejo, bakejo, loĝejo, ĉevalejo,...) {*0}
ek- *
[(subite) komenci] (ekridi, ekdormi, ekparoli,...); [tre mallonga ago] (ekbrilo, ekkrii, ektimi,...); ek! = startu! {*0}
ekipi
裝備
havigi al iu ĉion necesan por funkcio, vojaĝo,... {9}
eklezio
特定地點和時間的教會
religia organizaĵo en difinita loko kaj tempo {9}
ekonomio
經濟,節儉,經濟學
orda, ŝparema mastrumado (de hejmo, bieno, entrepreno, ŝtato,...); scienco de mastrumado {8}
ekrano
螢幕,顯示器
blanka tuko aŭ surfaco, sur kiun oni projekcias filmon aŭ lumbildojn; (vitra) surfaco, sur kiu projekciiĝas bildoj aŭ teksto (de televidilo, komputilo); ŝirmilo en formo de maldika plato; portebla provizora vand(et)o {9}
eks-
過去的,前任的
ne plu (havanta tiun profesion, funkcion,...) {9}
eksciti
激起, 刺激
ekfarigi; elvoki; ekkaŭzi atenton, scivolon, koleron {7}
ekskluziva
不包含
ne enhavanta; ne konsideranta; ne allasanta aliajn aŭ alispecajn; ne akceptanta eksterulojn; ne por ĉiuj; ekskluzive (de) ne enhavante; ne enkalkulante {X}
ekskrementoj
排泄物
restaĵoj de digestitaj nutraĵoj, eligitaj el la korpo (=fekaĵo) {X}
ekskursi
遊覽
fari turisman aŭ esploran promenadon/vojaĝon {7}
ekspedi
發送,寄出,派遺
sendi al difinita adreso; ricevi de la sendinto kaj sendi al la adresito {9}
eksperimento
實驗
metoda provo (ripeta aŭ ripetebla) por kontroli aŭ pruvi ion {8}
eksplodi
爆炸
subite, forte plivastiĝi; subite, forte diskrevi (pro interna premo) (ekzemple bombo eksplodas) {8}
ekspluati
剝削
uzi ion tiel, ke estos profito; tro profiti el ies laboro (ne donante justan salajron,...) {9}
eksporti
出口
elporti komercaĵojn al alia lando {9}
ekspozicio
展覽
kolekto da objektoj, orde aranĝitaj por montri/konigi ilin al la publiko; ekspozicii publike elmontri {9}
ekster *
在外的
ne en; ne inter; ekstere (ofte) ekster la domo {*1}
ekstra
額外的
aldona; ne en la origina nombro aŭ kvanto {X}
ekstrema
極端的
ĉefina; plej (mal)altgrada; plej (mal)grava; plej malproksima de la mezo (pri vetero, konduto, opinioj,...) {8}
ekvatoro
赤道
imagita ronda linio ĉirkaŭ la tero, same malproksima de la norda kaj la suda polusoj {9}
ekvilibro
平衡
stato, ke io aŭ iu estas senmova malgraŭ fortoj diversflankaj; ekvilibra ne falanta al unu aŭ alia flanko; havanta opiniojn bone konsideritajn {8}
ekvizeto
杉葉草,馬尾
senflora herbo el "apartaj tubetoj" (Equisetum) {X}
ekz.
例如,例樣
ekzemple; ekzemplero(j) {X}
ekzakta
精確
science ĝusta kaj preciza {9}
ekzameni
檢驗,考驗
detale rigardi, esplori; provi, ĉu iu scias, kion tiu devus scii aŭ ĉu iu kapablas fari ion, kion tiu devus kapabli aŭ ĉu io estas tia, kia ĝi devus esti {7}
ekzekuti
執行死刑,正法
leĝe mortigi krimulon {9}
ekzemplo *
範例,樣本
io, kion oni imitu; unu el similaj (se oni vidas ĝin, oni povas imagi la aliajn) {*4}
ekzemplero
樣本,樣書
unu el pluraj aŭ multaj samaj aŭ samspecaj (ekzemplero de libro, revuo, disko,...) {X}
ekzerci
練習,運動
lertigi (sin aŭ alian) per praktika ripetado {7}
ekzisti *
存在
esti (ie en la mondo) nun kaj vere {*5}
el *
de en; [origino; fonto; materialo; konsisto]; el- (ankaŭ) el fundo, ĝisfunde, komplete (elĉerpi, ellerni, elmontri,...) {*1}
elasta
有彈性的
per (iom da) forto facile etendebla, sed reprenanta sian antaŭan formon post ĉeso de tiu forto {9}
eldoni
發行,出版
publikigi verkon (libron, gazeton,...) kaj organizi la vendadon (el/don/i); eldonejo entrepreno, kiu eldonas {9}
elefanto
tre granda mambesto kun longa, kaptokapabla nazo (rostro) (Loxodonta, Elefas) {8}
eleganta
悠雅的
bonguste vestita, kondutanta {8}
elekti *
選舉,選擇
preni aŭ tion aŭ tion alian; fari tion aŭ tion alian; difini (per voĉdonado), kiu aŭ kiuj ekhavos certan oficon {*4}
elektro
電力
formo de energio, transportebla per dratoj {7}
elektroniko
電學
teĥniko uzanta la proprecojn de elektronoj (=bazaj unuoj de elektro) {9}
elemento
要素,元素
konsistiga parto; unu el la bazaj puraj (ĥemie ne kombinitaj) konsistigaj partoj de ĉio materia; io tre baza {9}
elipso
楕圓
fermita linio, por kies punktoj validas, ke la sumo de la distancoj al du punktoj (fokusoj) estas egala {X}
elparolo
發音
prononco (el/parol/o) {X}
elstari
突出
esti ne en la sama ebeno, surfaco,...; esti klare distingebla (de la fono aŭ de aliaj similaj) (el/star/i) {X}
elteni
承受
havi la forton, energion, volon por rezisti aŭ por ne protesti; esti sufiĉe fortika por ne rompiĝi (el/ten/i) {X}
elturniĝi
設法改變不佳的現況,計謀
trovi ian (ne antaŭe pripensitan) solvon en malfacila situacio (el/turn/iĝ/i) {8}
elvoki
引起
voki, ke iu eliru; figure (per sia faro aŭ diro) okazigi, estigi, kaŭzi; estigi mensan bildon (el/vok/i) {X}
-ema *
愛好,傾向
[ŝato aŭ inklino kun/sen ŝato] (ridema, babilema, dormema, kritikema, ludema, erarema, (io) rompiĝema,...) {*0}
emajlo
珐瑯瓷器
vitreca substanco per kiu oni kovras potojn,...; vitreca ekstera tavolo de dento {9}
embaraso
難為情,困窘
malfacila stato; necerteco (pro okazaĵo aŭ diraĵo); embarasi meti (iun) en embarason {7}
emerito
退職者
oficisto, kiu post normala fino de sia laborperiodo eksiĝis (kaj ricevas pension); pensiulo {9}
eminenta
著名的,卓越的
distinginda, estiminda pro merito, kapablo, scio, aĝo, saĝo aŭ rango; (io) supera pro kvalito {8}
emiro
阿拉伯酋長
Araba provincestro aŭ landestro; princo {X}
emocio
情緒
forta tuŝo aŭ skuo al la animo (al la koro) ((mal)ĝojo, entuziasmo, kolero,...); emocii forte tuŝi la animon {8}
en *
在內
ne ekster; tute ĉirkaŭita de; interne de [loko, tempo, cirkonstancoj] {*1}
-enda *
需要辦的
[oni devas fari] (farenda, pagenda, respondenda,...) {*0}
energio
精力,能量
necesa forto por fari laboron; fonto de forto {7}
enhavo
成份,內容
tio, kion io havas en si; tio, kio estas en io (en/hav/o) (ekz. la enhavo de libro, de parolado, de botelo) {X}
enigmo
謎語,謎
malklara, malfacile komprenebla afero; ne klarigebla afero; speciale malklare vortumita demando {8}
enketi
詢問
oficiale esplori (pri krimo,...); larĝskale pridemandi (pri difinita demando aŭ temo) {9}
enmiksiĝi
插手
ekokupiĝi pri aferoj, pri kiuj iuj aliaj estas okupiĝantaj (en/miks/iĝ/i) {X}
entrepreni
經營
komenci gravan, grandan taskon; organizi kaj gvidi ekonomian unuon (komercan, industrian,... entreprenon) {8}
entuziasmo
熱心
emocia fervoro; entuziasmi havi entuziasmon {X}
enui
倦怠,變無聊
senti sin malbone, ĉar nenio okazas {7}
envii
羡慕
malĝoji, ke oni ne havas ion, kion iu alia ja havas {8}
Eo
世界語簡稱
Esperanto {X}
epidemio
流行病,瘟疫
kiam infekta malsano trafas multajn homojn samloke kaj samtempe {9}
epilepsio
痲癎
malsano (ripeta konscio-perdo, konvulsioj) {X}
epoko
年代
pli granda periodo dum historio {7}
-ero *
全體的一部份
[fragmento, peco da] (sablero, akvero, lignero,...) {*0}
erari *
犯錯,差錯
fari neĝuste; fari malbone (dum oni ne volas fari malbone); misjuĝi; vojerari iri laŭ neĝusta vojo {*4}
erinaco
刺猬
mamulo kovrita de ne longaj pikiloj (Erinaceus,...) {X}
eriko
石南
arbusteto (are kovras spacojn erikejo) (Erica,...) {X}
escepti
除外,不算
meti aparte kaj ne konsideri, nombri, priparoli,... {8}
esenco
要素,要點
la ĉefa, plej signifa, nemalhavebla parto de io {8}
eskapi
脫逃
sukcesi forkuri de danĝero; liberigi sin el katenoj {9}
esperi *
希望
pensi, ke estus bone, se iu okazus; kun antaŭĝojo atendi, ke io okazos; espereble (ofte) ni esperu, ke... {*4}
Esperanto
世界語
ĉi tiu lingvo {8}
Esperantisto
世界語行者
iu, kiu parolas/skribas/legas Esperanton (kaj eventuale ŝatus, ke pli da homoj parolu ĝin) {8}
esplori
探索
rigardi, por malkovri ion nekonatan aŭ kaŝitan {7}
esprimi
表現
vortigi, vortumi; montri per movoj, vizaĝo,... siajn sentojn kaj pensojn {7}
esti *
[esti -a; esti -o; esti -e]; identi; ekzisti; troviĝi {*2}
establi
建立
fondi kaj aranĝi organizon, entreprenon,... {9}
estigi
發展
fari, ke io aŭ iu estu (ia); kaŭzi; okazigi (est/ig/i) {9}
estimi *
估計
pensi pri iu, ke li aŭ ŝi faras bone kaj estas bona homo {*5}
estingi *
消滅
forigi fajron {*6}
-estro *
首長
[homo kiu gvidas, regas, prezidas] (urbestro, lernejestro, ŝipestro, imperiestro, centestro (t.e. super cent soldatoj),...); estri gvidi, regi, prezidi; estraro gvidantaro de societo aŭ asocio; estrarano membro de estraro {*0}
-et- *
代表弱或小的
[tre malgranda; tre malforte] (urbeto, varmeta, rideti (sen sono), ludglobeto, forketo (por torto),...) {*0}
etaĝo
樓層
ĉiuj ejoj de domo, kiuj estas je la sama nivelo {7}
etapo
路程,過程
vojo, distanco inter du haltoj {9}
etato
詳表
detala tabelo pri la nuna stato de entrepreno,... {9}
etendi
延長
rektigi; malvolvi; plilongigi {7}
eterna
永久的
ĉiam daŭranta; sen komenco kaj sen fino; por ĉiu tempo; ĉiama {7}
etikedo
禮節
peco de papero aŭ kartono, fiksita sur aŭ al io, por montri enhavon, specon, adreson,... {X}
etiketo
reguloj pri bonaj manieroj de konduto en iuj sociaj rondoj {X}
etno
人種
homgrupo "alia ol aliaj" tribo, gento, popolo,...{X}
etoso
氣氛,心情
komuna sento, pro estado en iu grupo aŭ pro la ĉirkaŭaĵo {X}
Eŭropo
歐洲
(nomo de kontinento) (fakte unu kontinento kun Azio Eŭrazio) {9}
evento
重畏事件
(por multaj) grava okazaĵo {9}
eventuala
也許會發生的
povanta okazi aŭ ne okazi, laŭ la (ne jam konataj) cirkonstancoj {X}
evidenta
明顯的
klara por ĉiuj; konata al ĉiuj; memkomprenebla {7}
eviti *
避免
(prefere) ne iri al iu/io (pro ebla danĝero); (prefere) ne paroli kun iu (pro malŝato); (prefere) ne fari ion {*6}
evolui
發展,演化
iom post iom aliformiĝi, kreski {7}
ezofago
食道
la tubo (en la korpo) inter la gorĝo kaj la stomako {X}
ezoko
梭魚
rabofiŝo de sensala akvo (Esox) {8}

F

f-ino
小姐的縮寫
fraŭlino {X}
fabo
蠶豆
iom plata, ren-forma semo (de diversaj plantoj), manĝata kiel legomo; (la semoj de) herbo (Vicia faba) {9}
fabelo
童話,故事
distra aventura rakonto, ofte tre malnova, pri imagitaj herooj kun foje supernaturaj kapabloj; ne kredebla aŭ ne kredinda rakonto aŭ aserto {9}
fablo
寓言
(simbola, instrua) rakonto, en kiu bestoj kondutas kvazaŭ homoj {X}
fabriko
工廠
konstruaĵo, kie oni produktas aĵojn per maŝinoj; fabriki produkti per maŝino(j) {8}
faco
平面
ĉiu el la (ebenaj) flankoj de objekto (kubo havas ses kvadratajn facojn) {9}
facila *
簡單的
simple, sen peno, farebla aŭ komprenebla {*2}
fadeno *
線索
(tre) longa, tre maldika peco ŝpinita el plantaj fibroj, bestaj haroj, aŭ alia materialo {*6}
fago
arbo kun globformaj viraj floraretoj (amentoj) kaj triangulecaj nuksetoj (po du en "frukto" kun pikiloj) (Fagus) {9}
fajenco
陶器
potoj, teleroj, vazoj,... el bakita argilo {9}
fajfi
吹口哨,吹笛子
fari akrajn sonojn per pintigitaj lipoj, per beko, per ilo (fajfilo); fajfi je/pri io (figure) tute ne zorgi {7}
fajli
銼,用銼刀銼平
glatigi, ebenigi per tre delikata raspilo (fajlilo) {X}
fajna
精美的
en tre etaj eroj; tre delikate farita, desegnita,... {X}
fajro *
brulado kun flamoj (iuj el la aĵoj mem ekbrulis) {*4}
fako *
箱櫃之隔間,分部,學門
parto de kesto aŭ ŝranko, apartigita per septoj (vandoj) de aliaj fakoj; dividaĵo de surfaco apartigita per linioj de aliaj fakoj, ekzemple de ŝak- aŭ dam-tabulo; temaro por lerni aŭ studi, apartigita de aliaj temaroj; temaro kiun iu lernis aŭ studis (por sia laboro); laboro, por kiu necesas lerni aŭ studi certan temaron {*6}
faksi
傳真
sendi kopion de skribaĵo aŭ desegno per telefono {X}
faksimilo
原稿之複寫品
preciza reproduktaĵo de skribaĵo aŭ desegno {X}
fakto *
事實
io, pri kio ne ekzistas dubo; efektivaĵo; kontrolebla veraĵo {*6}
fakturo
工作單,發貨單,發票
priskribo de farita laboro aŭ liveritaj varoj, kun indiko de la pagota prezo; fakturi enmeti en fakturon {X}
fali *
倒,弄倒
rapide moviĝi de supre malsupren; renversiĝi {*3}
falĉi
刈, 割
detranĉi herbon aŭ grenon per kurba tranĉilo (kun longa tenilo falĉilo, kun mallonga falĉileto) {9}
faldi
duoble aŭ pluroble fleksi ion maldikan, tiel, ke unu parto ekkuŝas sur alia parto {7}
falsa *
錯的,不實的
malvera; kvazaŭ-vera {*6}
falsi *
偽造
fari ion tiel, ke homoj pensas, ke ĝi estas vera, dum ĝi ne estas vera (ekzemple falsi monon) {*6}
fama *
著名的
konata en multaj lokoj, de multaj homoj {*6}
familio *
家庭
patro, patrino kaj infanoj, kune (kun aŭ sen aliaj parencoj loĝantaj kun ili); parencaro {*3}
familiara
熟悉的
senceremonia; kiel inter familianoj {9}
fandi
融化
likvigi solidaĵon; produkti per fandado {7}
fanfaroni
炫耀,吹噓
fieri pri io, kion oni ne mem faris; (tro) laŭdi sin {8}
fantazio
幻想
krea imagpovo; kaprica elpensaĵo; fantazii tiel imagi aŭ elpensi aferojn {9}
fantomo
幽靈
figuro videbla sed ne palpebla; reaperanta mortinto; io ne vera, nur ŝajna {X}
fari *
作,製作
estigi; okazigi; doni formon; kunmeti el elementoj {*2}
farbo
顏色
(ofte kolora) pasteca substanco aŭ likvo por kolorigi aŭ protekti; farbi kovri per tavolo da farbo {8}
fariĝi
變成,成為
ekesti (iom post iom aŭ subite); ŝanĝiĝi al; ekhavi profesion aŭ funkcion; evolui al; okazi (far/iĝ/i) {X}
farmi
農耕
dum difinita aŭ nedifinita tempo lui teron aŭ bienon, por ĝin uzi por kulturi ĝin je propra risko kaj profito {7}
farti
過活
esti en (bona aŭ malbona) sanstato; senti sin (bone aŭ malbone) pro (mal)sano aŭ aliaj cirkonstancoj {7}
faruno
麵粉
(seka) muelita, pulvorigita greno (aŭ legomo) {7}
fasado
建築物的正面
antaŭa, ĉestrata surfaco de domo {9}
fasko
一束,一梱
aro da samspecaj (longaj, maldikaj) objektoj, kunligitaj; aro da paralelaj (lum-)radioj aŭ signaloj {7}
fasono
量身裁製
maniero de farado de vesto (laŭ vidpunkto de teĥniko aŭ de modo); fasoni (veston) alĝustigi laŭ la mezuroj (kaj deziroj) de la kliento {9}
fasti
齋戒
ne manĝi dum pli longa tempo (pro religio aŭ alia motivo); fasto la periodo, dum kiu oni fastas {9}
faŭko
大嘴
buŝego (de rabobesto); timiga malfermaĵo (de groto, inter rokoj,...) {8}
favora
偏好的,愛好的
prezentanta avantaĝo(j)n (por iu/io) {7}
fazeolo
菜豆,品種改良的豆莢
pli-malpli renforma semo aŭ guŝo kun semoj, de pluraj herboj, manĝata kiel legomo (Phaseolus, Vigna,...) {9}
feo
精靈,神仙
fabela estaĵo kun supernaturaj povoj {9}
febro
發高燒
tro alta temperaturo de homa korpo {8}
februaro *
二月
monato inter januaro kaj marto (02) {*5}
feĉo
酒渣
ŝlimeca substanco, kiu kolektiĝas foje sur fundo de botelo da vino, biero,...; plej malŝatinda parto de io {9}
federacio
聯盟,聯邦
asocio de asocioj; asocio de ŝtatoj, kiuj al ekstero prezentas sin kiel unu ŝtaton {9}
feki
排大便
eligi ekskrementojn {X}
fekunda
肥沃的
multe naskanta; multe produktanta (tero, aŭtoro) {X}
felo
毛皮,,皮革
haŭto de besto (kun la haroj) {8}
feliĉa *
快樂
ĝoje kontenta; ĝoja, ĉar havas ĉion bezonatan {*2}
felto
ŝtofo ne teksita, el kunpremitaj haroj aŭ fibroj {9}
femuro
大腿
la parto de la kruro inter la kokso kaj la genuo {X}
fendi
圍籬巴
per forto disigi, fari fendon (en ligno,...) {8}
fendo
圍牆
mallarĝa, sed longa truo (en muro,...); loko, kie diskrevis aŭ disiĝis iu materialo (ligno,...) {8}
fenestro *
truo en muro (kun vitro) por tralasi lumon aŭ por trarigardi; fako sur komputila ekrano {*3}
fenomeno
現象
natura okazaĵo aparte priparolata kaj nomata; io atendebla, kio okazas dum fizika aŭ ĥemia eksperimento; tre speciala okazaĵo {9}
fero *
plej uzata metalo (Fe) {*4}
ferdeko
甲板
unu el la horizontalaj ebenoj (plankoj) de ŝipo {X}
ferio
假期
libera tago, kiam oni ne devas labori; ferii ĝui ferio(j)n; pasigi sia(j)n ferio(j)n (ie/iel) {7}
fermi *
igi ne en- aŭ elirebla (pordon, ĉambron, sakon,...); forigi interspacon (fermi kurtenon, rondon, zonon, cirkviton, libron,...); ĉesigi, fini (diskuton, kunvenon,...) {*3}
fermenti
使發酵
ŝanĝiĝi, malkomponiĝi sub influo de fermento (iu el certaj organikaj substancoj), bakterio, ŝimo,... {X}
fervojo
鐵路
transportsistemo per vagonaroj sur reloj (trajnoj), por pasaĝeroj kaj por varoj (fer/voj/o) {X}
fervora
熱心的,熱情的
tre kaj kore penanta (por helpi iun, por atingi ion,...) {8}
festi *
過節,慶祝
(kune) fari agrablegajn aferojn, pro io {*4}
festeni
參加喜晏
feste manĝi; festeno luksa, abunda, festa manĝo {8}
fi-
表示不好的,惡劣的
[malbona, malica, malnobla] (precipe pri karaktero) (fi- kaj -aĉ- fihundo estas nefidinda kaj eble neatendite mordas - hundaĉo malbele aspektas kaj eble tro bojas) {9}
fi!
[voko malbele!, malnoble!] {9}
fianĉo
未來的丈夫
estonta edzo {7}
fibro
纖維
pli-malpli fadenforma parto de besta karno aŭ de planto (aŭ home (ĥemie) farita, ekzemple nilona) {X}
fidi
信任
kredi, ke iu faros bonon; kredi, ke io sukcesos; kredi, ke iu/io protektos; pensi, ke io estas certa {7}
fidela *
可信任的,忠實的
kiu ĉiam helpas kaj defendas sian amikon; kiu neniam agas kontraŭ tiu aŭ tio; precize konforma {*6}
fiera *
自信,驕敖
tre konscia/kontenta pri siaj meritoj kaj faroj {*6}
figo
無花果,無花果樹
manĝebla "frukto", kvazaŭ saketo kun semoj, de iuj figo-arboj (Ficus carica,...) {9}
figuro
圖,身材
videbla formo; simbola formo; klariga desegnaĵo; skulptaĵ(et)o; simbola vort-uzo {7}
fikcio
虛構故事,小說
io elpensita; elpensita rakonto; neveraĵo konsiderata kiel veraĵo {9}
fiksa *
固定的
senmove ligita al io, ĉar alfiksita, aŭ senmove ligita, ĉar ĝi neniam estis aparta; neŝanĝebla {*5}
fiksi *
senmovigi per ligo, gluo, najlo,...; firme decidi (daton, horon, kunvenlokon, prezon, signifon...) {*5}
filo *
孩子
vira ido (rilate al liaj gepatroj) {*3}
filiko
羊齒植物,蕨類植物
iu el senfloraj herboj aŭ arboj kun spirale malvolviĝantaj folioj, sur kiuj estas ĝiaj sporoj (Filicopsida) {X}
filmo
膠卷,影片
bendo kun bildoj projekcieblaj; bendo sur kiun oni faras bildojn projekcieblajn aŭ fotojn; rakonto fotografita per moviĝantaj bildoj; filmi fotografi moviĝantajn bildojn sur filmo (aŭ sur magneta bendo, disko,...){7}
filtri
過瀘
pasigi likvon tra penetrebla tavolo (filtrilo), por disigi la likvajn kaj nelikvajn partojn; pasigi lumon tra iu tavolo aŭ (vitra) plato por haltigi parton de la (kolor)radioj {X}
fini *
完結
igi kompleta; baldaŭ ne plu fari; fari/konsistigi la lastan parton; ĉesigi; finiĝi esti en sia lasta parto; ĉesi; fino lasta parto aŭ momento; ĉes(ig)o; fin(aĵ)o ekstremaĵo {2}
financo
財務狀況
monrimedoj; stato de en- kaj elspezoj; mon-aferoj; financi (ion) havigi monrimedojn (por iu agado) {8}
fingro *
手指,脚趾
movebla elstara parto de mano aŭ piedo {*3}
firma *
固定的,堅固的
ne (facile) ŝancelebla, forpuŝebla, enpremebla aŭ malfiksebla; ne ŝanĝiĝema; konstanta; ne elasta; ne akveca {*6}
fiŝo *
besto kun skvama haŭto kaj naĝiloj, vivanta en akvo, movanta sin naĝante (Pisces) [karpo, haringo, ezoko,...]; fiŝ(kapt)i (provi) kapti fiŝojn {*4}
fiziko
物理學
scienco pri korpoj kaj tio, kio okazas al ili sen ŝanĝo de ilia molekula strukturo; la materia aspekto {8}
flago *
tuko diverskolora kiel simbolo de lando,... {*6}
flagri
eligi nekonstantan, moviĝantan lumon (flamoj ofte flagras) {9}
flamo
火焰
hela brilo de brulantaj gasoj (el fajro) (lumo kaj varmego); flami eligi flamojn; brili kvazaŭ flamo {7}
flamengo
火鶴
granda vadbirdo (ofte rozkolora; longaj kruroj kaj kolo; kurba beko por elkribri bestetojn) (Phoenicopterus) {X}
flanko *
dekstra aŭ maldekstra, antaŭa aŭ malantaŭa parto, surfaco aŭ rando; korpoparto inter brako kaj kokso {*2}
flari
聞,嗅
senti (odoron) per la nazo {8}
flati
奉承,阿諛,拍馬屁
troe aŭ false laŭdi por plaĉi al iu {9}
flava *
黃色
kun koloro de matura citrono, kun koloro simila al tiu de oro; ovoflav(aĵ)o flava interna parto de ovo {*5}
flegi *
照顧病人,護理
prizorgi malsanulojn; zorge atenti {*6}
fleksi
彎曲
kurbigi; faldi; fleksiĝi (ankaŭ) ŝanĝi opinion {8}
fliki
補綴
ripari ion, surkudrante aŭ surgluante pecon {9}
flirti
動,飄揚
flugeti (papilio); moviĝi tien kaj reen en aero (haroj, flago); amindumi ne celante daŭran ligon {8}
floro *
parto de planto, ofte kolora, en kiu estas ĝiaj generiloj; flori disvolvi florojn; prosperi {*4}
floso
objekto el kunligitaj trunkoj aŭ traboj por transporti homojn,... sur akvo; flosi resti sur akvo, ne subakviĝante; veturi per floso; flosigi transporti per floso (aŭ kiel floson (arbotrunkojn)) {7}
flui *
流動
moviĝi de unu loko al alia (pri likvo aŭ gaso); seninterrompe moviĝi (komunikado, parolo,...) {*5}
flugi *
sin movi en aero, kiel birdo aŭ insekto; moviĝi en aero per aparato (aviadilo, balono, helikoptero,...) {*3}
fluido
流體
likvo aŭ gaso, ne solido {9}
flustri
輕聲說話,細語
mallaŭte paroli (por ke ne ĉiuj aŭdu) {9}
fluto
rekta, tuboforma blovinstrumento {X}
foiro
商展
granda komerca kunveno kun multaj vendistoj {8}
fojo *
unu okazo de faro aŭ fariĝo (io okazas unu fojon aŭ ripete plurajn fojojn); foje unu fojon; (tre) malofte {*2}
fojno
乾草料
sekiĝintaj aŭ sekigitaj herboj {7}
foko
海豹
iu el mar-mamuloj kun hara felo (Phocidae) {X}
folio *
葉,頁
plata, ne-ligna, elstara parto de planto (ofte verda); peco da papero aŭ alia maldika plata materialo; foliumi (libron) rigardi (ne vere legi) folion post folio {*5}
fono
背景
tio, kio estas malantaŭ io {X}
fondi
建立
starigi, konstrui ion (estante la unua, kiu tion faras); fondaĵo kapitalo por (mon-)apogo al iu celo {8}
fonografo
古留聲機,使用圓筒,非使用唱片
malnova gramofono (kun cilindroj, ne diskoj) {8}
fonto *
泉,水源
loko, kie venas akvo el tero; tio, el kio venas io; tio, de kio oni ekhavis informon; fonti eliĝi el fonto {*5}
fontano
噴泉
ornama instalaĵo kun supren ĵetiĝanta kaj ŝprucanta akvo {9}
for *
al malproksima loko (iri for aŭ foriri, ĵeti for aŭ forĵeti); ne (plu) ĉi tie (esti for); (fore malproksime) {*1}
foresti
ne ĉeesti, kie kaj kiam oni estas supozata ĉeesti; manki (for/est/i) {9}
forgesi *
不在,缺席
ne memori; perdi el memoro; ne pripensi {*4}
forĝi
鍛造
prilabori metalon per fajro kaj frapado {7}
forko *
义子
manĝilo kun pikiloj; (forkego por pajlo,...) {*6}
formo *
外觀,型式
videbla, palpebla ekstera aspekto (bela, taŭga, kvadrata, ronda, anguleca,...); formi doni formon; konsistigi; form(uj)o en kio io mola ekhavas formon {*2}
formala
正式的,規定的
farata/farita laŭ la reguloj (pri la formo, vortumo,...) (formala peto eble skriba, en kvin ekzempleroj, kun subskribo de atestanto,...; formala kunveno anoncita kaj farata laŭ la reguloj de la asocio,...) {X}
formiko
螞蟻
insekto vivanta en grandaj bone organizitaj popoloj sub tero aŭ en mem farita monteto (Formica,...) {9}
formulo
公式,格式
difinita, preskribita esprimo; simbola skribformo en scienco (H2O estas la formulo por akvo); formuli precize vortigi; formularo papero kun demandoj precize formulitaj, apud kiuj oni skribu respondojn ankaŭ precize formulitajn {9}
forno *
火爐
fajrujo en domo, por kuirado, bakado aŭ hejtado {*6}
forpreni
拿開
preni ion de tiu, kiu havas ĝin, aŭ de la loko, kie ĝi estas (tiel ke ĝi poste estas for) (for/pren/i) {X}
forta *
tre kapabla por puŝi, tiri, levi, rezisti; posedanta siajn ecojn en granda grado {*2}
fortika
強化的,堅固的
firma, rezista, malfacile difektebla {7}
fosi *
鑿, 挖
fari truon en tero, elprenante teron per ilo (fosilo) {*6}
foso *
地洞
(longa) truo en tero, farita per fosado {*6}
fosto
木柱,木椿
alta, granda peco de ligno (vertikale metita) {8}
foto
照相,相片
fotografaĵo; foti fotografi; fotilo foto-aparato {X}
fotelo
扶椅
seĝo kun apogiloj por la brakoj; brakseĝo {9}
fotografi
攝影
fari bildojn (fotografaĵojn = fotojn) per lumo (ankaŭ foti) {7}
frago
草莓
(ruĝa) sukoplena karneca frukto de malalta planteto (Fragaria) je kies ekstera flanko estas semoj {8}
frako
燕尾服
ceremonia jako kun malantaŭe du baskoj {9}
frakasi
打碎
tute rompi (je malgrandaj pecoj) {8}
frambo
覆盆子, 懸鉤子
(ruĝa aŭ flava) "frukto" (konsistanta el multaj fruktetoj) de pikanta arbusto (Rubus idaeus) {8}
frandi
品嚐,享用美食
manĝi ion por plezuro, pro la bona gusto, ne pro malsato; frandaĵo [bombono, ĉokolado, glaciaĵo, torto,...] {7}
frapi *
拍,擊
(subite) forte tuŝi per mano aŭ io alia {*4}
frato *
兄弟
vira ido de la samaj gepatroj (rilate al alia ido) {*3}
fraŭdi
騙取
trompe alproprigi ion pri kio iu alia havas rajton {X}
fraŭlo *
viro ne (jam) edziĝinta {*3}
frazo
片語
vortoj kune farantaj eldiron ("Li sidis tie, kiam ŝi eniris kaj mi salutis ŝin." kaj "Jen mi!" estas frazoj) {9}
fremda *
陌生的,外地的
nekonata; de alia loko; nepropra {*4}
freneza
瘋狂的
perdinta la prudenton; mense malsana {7}
freŝa *
新鮮的
nova, ne malboniĝinta; ĵus farita aŭ rikoltita {*5}
fripono
騙子,無賴
trompanto; ruza ŝtelisto;... {9}
friti
prepari manĝaĵon en graso aŭ oleo per varmego {8}
frizi
做頭髪,美髪
prilabori kaphararon por ke ĝi aspektu bela {8}
fromaĝo *
乳酪
firmigita (parte senlikvigita) produkto el lakto {*6}
fronto
前線
la antaŭa parto de batalpreta armeo; la linio inter du batalantaj armeoj; la linio inter du malsamaj veterspecoj; la antaŭa parto de io {9}
frosto
forta malvarmo (sub 0 gradoj Celsiaj); frostas la temperaturo estas sub 0°C; frosti esti en frosta stato; frostigi fari ion glacie malvarma; frostiĝi rigidiĝi pro malvarmo {7}
froti
磨擦
premante ŝovi ion tien kaj reen sur surfaco de io alia {7}
frua *
antaŭ la kutima aŭ fiksita tempo; je la komenco {*3}
frukto *
parto de planto, kiu enhavas semojn [citrono, pomo, banano, oranĝo, vinbero,...] {*3}
frunto *
前額
supra antaŭa parto de vizaĝo, inter okuloj kaj hararo {*6}
fuĝi
逃跑
forkuri (pro danĝero) {9}
fulgo
黑煙
nigraĵo el fumo de fajro {8}
fulmo
閃電
brila fajra streko en ĉielo pro elektro inter nuboj (kaj tero); fulmotondro vetero kun fulmo kaj tondro {7}
fumi *
吸煙
elblovi fumon; ensuĉi kaj elblovi fumon de brul(et)anta tabako aŭ alia herbo {*6}
fumo *
熱氣,煙
varma aero, gasoj kaj malpuraĵoj, kiuj de fajro iras en aeron {*6}
fumaĵi
煙薰
elmetadi viandon aŭ fiŝon al fumo, por fari ĝin konservebla (fum/aĵ/i) {X}
fundo *
底部,基金
parto de io, plej malproksima al ĝia malfermaĵo aŭ al ĝia enirejo; plej profunda parto (de rivero, puto, groto,...) {*5}
fundamento
基礎
masonaĵo en tero kiel bazo de konstruaĵo; la firma bazo de io; Fundamento bazo de Esperanto (1905) {8}
funebro
哀悼
malĝojo pro morto; malĝojo pri mortinto; funebri senti, montri funebron {8}
funelo
漏斗
ilo kun larĝa malfermaĵo supre kaj tubeto malsupre, por pli facile verŝi likvon en botelon,... {9}
fungo
蘑菇,菌類
ne-verda, senflora, senfolia sporo-planto, kreskanta el ŝlimecaj fadenoj (subteraj, en putranta ligno,...) (Fungi) {9}
funkcio
作用
servo, laboro, agado, kiun iu (aŭ io) faru (la funkcio de kelnero estas alporti manĝaĵojn kaj trinkaĵojn; la funkcio de kasisto estas enkasigi pagojn; la funkcio de la nazo estas spiri kaj flari; la funkcio de horloĝo estas montri la (ĝustan) horon); funkcii plenumi funkcion; agi laŭ sia funkcio {8}
funto
diverslanda mezuro de pezo, egala al proksimume duona kilogramo; malnova nomo de iuj mon-unuoj {8}
furaĝo
草料,飼料
(herboj kiel) nutraĵo por bestoj {9}
furioza
噴怒的
(ne sinrege) kolerega {9}
fuŝi
搞砸, 弄糟
malbonigi ion aŭ malbone fari ion, pro senzorgeco (laŭvola aŭ ne laŭvola) {9}
futbalo
足球
piedpilk-ludo; futbali ludi futbalon {X}

G

gaja *
愉快,無憂的
ridema, senzorga {*4}
gajni *
賺取
ricevi, ĉar oni ion bone faris; esti la plej kapabla, lerta aŭ bonŝanca en konkurso (kaj do gajni premion) {*4}
galo
膽汁
amara likvaĵo el hepato {9}
galoŝo
長筒套鞋
(kaŭĉuka aŭ plasta) vesto por surmeti sur ŝuoj por ŝirmi ilin kontraŭ malseko (superŝuo) {9}
ganto
手套
manvesto (kontraŭ malvarmo aŭ por protekto) {8}
garaĝo
修車廠
ŝirmejo aŭ riparejo por aŭtoj aŭ aŭtobusoj {8}
garantii
保證
preni sur sin la respondecon pri iu/io; certigi, ke io okazos (riskante punon aŭ pagon, se tio ne okazos) {8}
garbo
整捆的小麥
fasko da falĉita greno (maniero por provizore starigi falĉitan grenon sur kampo) {9}
gardi *
看管
atenti kaj fari ĉion por ke ne okazu io malbona al iu/io; gardilo (ankaŭ) kiu interrompas elektran cirkviton {*5}
garni
裝飾
almeti ion al io por plibonigi, plifortigi, kompletigi ĝin; almeti ornamaĵon al io {9}
gaso *
氣體
io ne solida kaj ne likva (akvo je malpli ol 0 gradoj Celsiaj estas solido (glacio), inter 0 kaj 100°C likvo (akvo), super 100°C gaso (vaporo)) {*6}
gasto *
客人
iu kiu vizitas iun aŭ dum iom da tempo loĝas ĉe iu (amike); gasti loĝi ĉe iu kiel gasto; gastigi akcepti iun kiel gaston; gastejo (simpla) hotelo, restoracio,... {*6}
gazo
麻紗
tre maldense teksita ŝtofo (ankaŭ el metalo) {X}
gazeto *
報紙
papero kun multaj skribaĵoj (novaĵoj, artikoloj), aperanta regule (unu fojon en tago, unu fojon en semajno,...) {*4}
ge- *
包含男女性的
[la du seksoj kune] (geknaboj, gefiloj, gesinjoroj,...) {*0}
gelateno
senforma, (preskaŭ) senkolora, sengusta substanco, farita el besta karno aŭ ostoj aŭ el fruktoj (uzata en teĥniko, por bredi bakteriojn, por densigi manĝaĵojn,...) {9}
generi
,製造,生
naskigi (viro ne naskas, sed generas idon); estigi {X}
generacio
世代
aĝogrupo; ĉiuj homoj proksimume samaĝaj vivantaj samtempe; nasko-ŝtupo (geavoj - gepatroj - gefiloj - genepoj -...) {9}
generalo
將軍
plej alta armeestro {9}
genio
天才
eksterordinara kapablo krei, inventi,...; bona aŭ malbona spirito (diaĵo); geniulo iu eksterordinare kapabla {8}
gento
種族
popolo samdevena; aro da familioj devenantaj de la samaj prauloj {9}
genuo *
la artiko por fleksi la kruron; ĝia antaŭa ekstera flanko; genui stari sur la genuoj {*5}
geografio
地理
(scienco pri) la aspekto de Tero, ĝiaj landoj kaj regionoj,... {9}
ges., ges-roj
女士先生們
gesinjoroj {X}
gesti
以手表示
fari movojn per mano(j), brako, kapo (por esprimi senton aŭ por komuniki ion); gesto unu tia movo {8}
gimnastiko
體育館
ekzercado de la korpo per movoj {X}
gingivo
齒齦
la karno de la buŝo, en kiu staras la dentoj {X}
gipso
石膏
pulvoro (CaSO4), kiu kun akvo firmiĝas (por bandaĝi rompitajn ostojn kaj por fari statuetojn, reliefaĵojn) {X}
girlando
花圈
ornama longa plektaĵo el floroj, folioj, paperoj,... {9}
gisto
酵母
eta fungo (alkoholigas sukeron kaj ŝveligas paston) {X}
gitaro
吉他
instrumento kun 5-7 kordoj sonigataj per fingroj {X}
glacio *
solida akvo (malpli varma ol 0°C); glaciaĵo frostigita dolĉaĵo el akvo aŭ lakto (kremo), siropo, fruktoj,... {*5}
gladi
熨平衣物
glatigi vestojn per varm(eg)a ilo (gladilo) {8}
glano
橡實
kverkofrukto; (ankaŭ) la ekstremaĵo de peniso {X}
glando
iu part(et)o en korpo de homo aŭ besto, aŭ en planto, kiu produktas likvon {X}
glaso *
玻璃器皿
vitra trinkujo (vinglaso, akvoglaso,...) {*4}
glata
滑的
(surfaco) tre ebena, sen elstaraĵoj; okazanta sen malhelpoj, sen rezisto {7}
glavo
longa duflanka (dutranĉa) tranĉilo kiel batalilo {9}
gliti *
滑行
movi sin/moviĝi per ŝovado sur tre glata surfaco; ŝoviĝi sur tre glata surfaco; movi sin/moviĝi tuŝante la teron (aŭ neĝon, aŭ glacion) sen radoj {*6}
globo
圓球
objekto en formo de perfekte ronda pilko; objekto kun surfaco, el kiu ĉiuj punktoj estas same (mal)proksimaj al la centro; terglobo nia planedo Tero {7}
gloro
榮耀
admirego, laŭdego; glori honoregi iun per laŭdoj {8}
gluo
substanco, kiu post sekiĝo fiksas unu aferon al alia; glui fiksi per gluo; (algluiĝi ankaŭ sen gluo) {7}
gluti
traigi el buŝo tra gorĝo al ezofago {8}
gobio
一種大魚
malgranda Eŭropa kaj Azia riverfiŝo (Gobio) {9}
golfo
海灣
parto de maro grandparte ĉirkaŭita de tero {8}
gorĝo
interna parto de la kolo; antaŭa ekstero de la kolo {7}
gorilo
大猩猩
plej granda hom-simila simio (Gorilla) {X}
gracia
plaĉa pro movoj, gestoj,... {7}
grado
kiomo (kiom aŭ kiel ...a io aŭ iu estas); mezuro por temperaturo (je 100 gradoj Celsiaj, akvo bolas) (simbolo °); mezuro por angulo (1/360 de cirklo); unu el (iel) difinitaj dividoj de progresado, evoluo, salajro, rangoj, laborpostenoj, studrezultoj,... {7}
grajno
谷粒
grenfrukteto; seka semo; globforma eta objekto {8}
gramo
克,重量單位
0,001 kilogramo [mezuro por maso kaj pezo] {9}
gramatiko
文法
reguloj de iu lingvo pri ĝusta kunmeto de (vortoj kaj) frazoj {9}
gramineo
iu el herboj (altaj aŭ ne) kun mallarĝaj folioj kaj maldika rekta tigo (i.a. kanoj, grenoj) (Gramineae) {X}
gramofono
用唱片的唱機
aparato por aŭdigi sonon per diskoj {X}
granda *
大的
pli multe ol ordinare (laŭ mezuro, kvanto, grado,...); (kun granda) mezuro en ĉiuj direktoj (longo, alto, larĝo); ampleksa; kun multaj anoj (popolo, asocio,...) {*2}
grandioza
宏偉的
belega, bonega, impresega {9}
graso *
油脂
facile ŝmirebla kaj fandebla substanco [butero, oleo,...]; grasa kun multe da graso; (pri literoj dike presitaj) {*6}
grati
fari striojn (sur haŭton) per ungoj aŭ io alia, ekzemple ĉar jukas; degrati tiel forigi ion de iu surfaco; skrapi {9}
gratuli
恭喜
bondeziri pro okazaĵo aŭ atingaĵo {8}
grava *
重要的,嚴重的
kun granda influo; kun multaj sekvoj; tre atentinda {*2}
graveda
懷孕的
havanta idon en sia ventro (en la utero) {9}
grego
群集
brutaro; paŝtbestaro (ŝafaro, bovinaro,...) {9}
greno *
榖粒
herbo, kies semojn oni muelas por fari farunon, por el ĝi fari manĝaĵojn [tritiko, sekalo, sorgo,...] {*5}
grio
米, 去殼穀粒
krude (ne fajne ĝis faruno) muelita/pistita greno {X}
grimaci
作鬼臉
fari strangajn movojn per la vizaĝaj muskoloj {9}
grimpi
攀爬
supreniri malfacile (en arbon, sur rokon,...) {7}
grinci
刮,擦出噪音
eligi akran malagrablan sonon pro frotiĝo (de metalo sur metalo, de metalo sur vitro, de dento sur dento,...) {9}
gripo
流行性感冒
epidemia malsano (laceco, kapdoloro, kataro,...) {9}
griza *
灰色
kun koloro de cindro; inter nigra kaj blanka {*5}
groto
truego, kavaĵo en monto {9}
gruo
granda migra birdo kun longa maldika kolo, longaj maldikaj kruroj kaj longa pinta beko, ofte griza, kun laŭta trumpeteca voko (Grus); maŝino por levi objektojn, konsistanta i.a. el longa brako, je kies fino la objektojn levas ŝnuro aŭ kablo {9}
grumbli
montri malkontenton per (ne tre klaraj) vortoj {9}
grundo
la supra parto de tero, rigardata kiel taŭga (aŭ ne) por kreskigado de utilaj plantoj {7}
grupo *
(malgranda) aro da homoj, bestoj aŭ aĵoj; grupigi kunigi en grupon; grupiĝi fariĝi grupo {*5}
gudro
pli-malpli fluida, glueca nigra substanco restanta post distilado de karbo, ligno,... {9}
gujavo
tre aroma frukto de varmlanda arbo (Psidium) {X}
gumo
glueca substanco el iuj arboj; kaŭĉuko; bloketo el gumo aŭ kaŭĉuko uzata por forviŝi krajonajn skribaĵojn,... {9}
gusto
sensaĵo en la buŝo [dolĉa, amara, acida, sala]; ies kriterioj por (mal)ŝati; gusti kaŭzi sensaĵon en la buŝo {7}
gustumi
rimarki la guston de io; preni iom da io por provi, kiel ĝi gustas (gust/um/i) {9}
guŝo
longeca semujo kun unu aŭ du vicoj da semoj, de iuj plantoj (ekz. fazeolo, pizo, tamarindo, ternukso) {X}
guto *
ero da likvo; akvero; guti fali kiel gutoj; fali guton post guto {*6}
gvardio
(armea) gardistaro {9}
gvidi *
montri al iu, kien iri aŭ kion fari {*6}Ĝ

ĝardeno *
花園
loko apud domo, kie oni kreskigas plantojn (por manĝo aŭ por ornamo); (ankaŭ) parko {*4}
ĝemi
呻吟
esprimi dolorajn sentojn per neklaraj sonoj {7}
ĝemelo
雙胞胎,孿生
dunaskito unu el du samtempe naskitaj infanoj de la sama patrino; (simile trinaskito,...) {9}
ĝeni *
困擾,苦惱
(iom) malhelpi al iu; ĝeni sin ne kuraĝi, honteti {*6}
ĝendarmo
警察
(ŝtata) policisto {9}
ĝenerala *
一般的
ofte kaj multloke vidata, aŭdata, farata,...; same aplikebla al pluraj grupoj, kategorioj,... {*6}
ĝentila *
紳士的,溫和的, 有禮的
bone kondutanta laŭ ĝenerale akceptataj normoj, laŭ socie akcepteblaj "bonaj manieroj" {*6}
ĝermo
io, kio fariĝos (post kreskado kaj evoluado) besto, planto,...; komenca elemento de io; etaĵo kaŭzanta malsanon; ĝermi ekkreski {9}
ĝi *
tiu objekto, besto, planto, ideo, (infano, kiam la sekso ne gravas) {*1}
ĝibo
駝背
(grasa) elstaraĵo de dorso de iuj bestoj (ekzemple kamelo); elstaraĵo de dorso de homo pro miskresko {9}
ĝirafo
長頸鹿
remaĉanta mamulo en Afriko, kun tre longa kolo (Giraffa) {X}
ĝis *
直到
[atingo] (ni iris ĝis la arbaro ne en la arbaron); ne post (ĝis la tria horo ne plu post la tria horo); inter ĉi tiu loko kaj tiu loko (ĝis la arbaro estas kampoj); inter ĉi tiu tempo kaj tiu tempo (de la kvara (horo) ĝis la oka (horo) mi laboris); "ĝis!", "ĝis revido!" saluto ĉe foriro {*1}
ĝoji *
歡喜,高興
havi tre bonajn sentojn pri io; esti feliĉa pro io {*2}
ĝui
享受
senti grandan plezuron; ricevi plezuron/utilon de io {7}
ĝusta *
正確的
tiel, kiel devas esti; senerara {*4}


H

ha! *
哈!
[voko surprizo] (ha lo! voko tra telefono) {*1}
hajlo
globetoj da glacio, falantaj el ĉielo; hajlas (el la ĉielo) falas hajlo {8}
haki
tranĉi aŭ fendi per frapo(j) de akra ilo (hakilo) {7}
halo
大廳
granda ejo kun tegmento (por bazaro, foiro, sporto,...); ĉambrego {9}
halti *
停止
ĉesi moviĝi, iri, agi; interrompi sian iradon aŭ veturadon; (provizore) ne plu iri aŭ veturi; haltejo loko, kie kutime haltas trajno, tramo, aŭtobuso,... {*3}
hangaro
飛機庫
konstruaĵo por ŝirmi aviadilojn aŭ aliajn aerveturilojn {9}
haro *
fadenforma kreskaĵo sur la haŭto de homo aŭ de iuj bestoj (ĉe homoj multaj haroj kreskas sur la kapo, tial pri homoj "hararo" kutime signifas "ĉiuj kapharoj kune") {*3}
haringo
migra marfiŝo (Clupea harengus) {9}
harmonio
和聲,調和
kombino de sonoj agrabla por aŭskulti; plaĉa aranĝo de la partoj de tuto; harmonii esti en harmonio {9}
harpo
豎琴
granda instrumento multkorda, sonigata fingre {X}
haŭto *
皮膚
la surfaco de homa aŭ besta korpo; la ekstera tavolo de io {*6}
havi *
posedi; esti kun; ne esti sen {*2}
haveno
ŝirmita loko por en- kaj elŝarĝado de ŝipoj {7}
havigi
doni, disponigi,... (hav/ig/i) {9}
hazardo
危險
kiam io okazas sen plano, intenco, volo, reguleco {9}
he!
[voko por tiri atenton] {8}
heĝo
圍籬
barilo, ŝirmilo el plantoj {9}
hejmo *
la propra aŭ familia loĝejo; famili(ec)a restadejo {*3}
hejti *
室中加熱
varmigi domon; fari varmon por produkti ion {*6}
hektaro
公頃
10.000 kvadrataj metroj {9}
hela *
明亮的
luma, prilumita (pri koloro ne miksita kun nigro; miksita kun blanko) {*4}
helico
螺線
linio sur la ekstero de cilindro de malsupre oblikve supren (kiel ĉe ŝraŭbo); rotacianta aparato ŝraŭboforma (aŭ kun oblikvaj elstaraĵoj) por movi ŝipon, flugmaŝinon, akvon, aeron,..., aŭ por esti movata de akvo, aero aŭ vaporo {X}
helikoptero
直升機
flugmaŝino, kies helico samtempe levas la maŝinon kaj antaŭenmovas ĝin {9}
helpi *
幫忙
faciligi ies laboron; kune fari; esti utila por {*2}
hepato
organo en la korpo de homo aŭ besto, kiu produktas multajn ĥemiaĵojn (hepar) {9}
hepatito
肝炎
iu el infektaj hepato-inflamoj (flava okulblanko) {X}
herbo *
草本類
(kutime verda) planto sen lignaj partoj {*5}
heredi
繼承
ricevi ion post morto de iu; ekhavi iujn ecojn, kiujn havas aŭ havis (unu el) la gepatroj aŭ geavoj {8}
heroo
英雄
homo kiu faris eksterordinare grandajn farojn; ĉefa persono de rakonto, teatraĵo,... {8}
heroldo
先鋒
antaŭanoncanto; heroldi antaŭanonci {9}
heziti
遲疑
ne esti certa; ne kuraĝi; ne scii, ĉu fari aŭ ne fari {7}
hieno
鬣狗, 土狼
hundo-simila striita/makulita rabobesto (Hyaena,...) {X}
hieraŭ *
昨天
en/dum la tago antaŭ la nuna tago {*1}
higieno
scienco pri la rimedoj por konservi la sanon; (observado de) reguloj por preventi malsaniĝon {9}
himno
聖歌,教會歌,國歌
solena kanto (preĝeja, nacia,...) {9}
hirudo
水蛭
sangosuĉa vermo en sensala akvo (Hirudo) {X}
hirundo
燕子
birdo kun longaj, pintaj flugiloj (Hirundo, Delichon,...) (iuj konstruas neston el koto sur muro) {7}
historio *
歷史
(rakontoj pri) tio, kio okazis {*4}
histriko
豪豬
mamulo kovrita de longaj pikiloj (Hystrix,...) {X}
ho! *
喝!
[voko miro, atentu!] {*1}
hodiaŭ *
今天
en/dum la nuna tago; en/dum ĉi tiu tago {*1}
hoko
彎勾,掛钩
fiksilo en formo de "J" aŭ "L"; hoki kapti, fiksi per hoko; hok(et)o supersigno (ŭ, č) aŭ subsigno (ç, ą) {8}
hokeo
曲棍球
iu el teamosportoj kun pilketo kaj kurbaj bastonoj {X}
homo *
(Homo sapiens); viro aŭ virino aŭ knabo aŭ knabino; la homaro ĉiuj homoj sur Tero {*2}
honesta *
誠實的
ne mensoganta; parolanta la veron; faranta tion, kion oni devus fari {*6}
honoro *
榮耀
granda estimo montrata de aliaj al iu; sento pri sia estimindeco/valoro; honori montri grandan estimon {*6}
honti *
羞恥
havi malbonan senton pro farado aŭ pensado de io malbona, malbela, malhonora,... aŭ pro nefarita devo {*6}
horo *
小時
60 minutoj [mezuro por tempo]; (la horo la (nuna) punkto en tempo kioma horo estas? la dua kaj duono) {*3}
horaro
時刻表
antaŭe difinita plano pri horoj de forveturo de trajnoj, aŭtobusoj,...; horoj de servado, oficado,... (hor/ar/o) {X}
hordeo
大麥
greno de malvarma modera klimato, interalie uzata por fari bieron (Hordeum vulgare) {9}
horizonto
la limo inter ĉielo kaj tero, vidata de malproksime {9}
horizontalo
水平線
linio paralela al la surfaco de senmova akvo {9}
horloĝo *
計時器,鐘錶
mezurilo de tempo; objekto, kiu montras la horon kaj la minutojn (per montriloj aŭ per ciferoj) {*5 }
hormono
賀爾蒙
substanco produktita en glando, transportata per la sango al organo, al kies funkciado ĝi efikas {X}
hospitalo
病院
malsanulejo, kuracejo {8}
hotelo
旅館
domo, kie vojaĝantoj povas loĝi (kontraŭ pago) {7}
hufo
la piedo (fakte ungo) de ĉevalo, azeno, ŝafo,... {8}
humana
人道的
homeca; akceptebla inter homoj {9}
humida
潮濕的
malseketa; vapor-enhava (aero) {8}
humila
謙恭的
malfiera; pensanta, ke aliaj homoj estas pli bonaj {7}
humoro
幽默
animstato [ĝoja, malĝoja, gaja, malgaja, kolera,...] {7}
hundo *
kvarpieda besto ĉe homoj (Canis familiaris) (bojas "boj-boj", "vaŭ-vaŭ" aŭ "ef-ef")


Ĥ


ĥaoso
混亂
tre granda malordo {X}
ĥemio
化學
scienco pri la konsisto de materiaj substancoj kaj pri la ŝanĝoj en ilia interna (molekula) strukturo {8}
ĥolero
霍亂
infekta malsano (senfebra likva lakso, vomado,...) {X}
ĥoro
合唱
kantistaro, kantantaro; grupo da homoj, kiuj samtempe, kune diras ion (en teatraĵo,...); (ĥore ĉiuj kune)

I

-i *
原形動詞的字尾
[ago/stato] [verbo] (mi ŝatas kanti; li volas salti; ŝi povas naĝi; li kutimas pagi kontante; estas bone, atendi iom; sufiĉe dormi estas necese; bonvolu eniri; tempo por manĝi; loko por dormi;...) (biciklo bicikli - mi biciklis al la urbo; kontenta kontenti - mi tre kontentas pri tio; adiaŭ adiaŭi - li adiaŭis min en la stacidomo; ĉirkaŭ ĉirkaŭi - ili tute ĉirkaŭis min;...) {*0}
i.a.
inter aliaj; interalie {X}
ia *
某樣的
de nedifinita (aŭ ne menciata) speco; iuspeca {*1}
iafoje
某一次
en iuj specialaj (nun ne menciataj) okazoj (ia/foj/e) {9}
ial *
某原因
pro iu kaŭzo aŭ motivo {*6}
iam *
某時
en nedifinita (aŭ ne menciata) tempo; ne nun {*1}
-ido *
未長大的動物,小孩
[infano; juna besto] (idoj infanoj; posteuloj) (ĉevalido, ŝafido, reĝido, Napoleonidoj,...) {*0}
ideo *
理想
penso; io en kapo; unua penso pri io farota {*4}
idealo
理想的
perfekteco neniam atingebla; nobla celo {8}
identa
相同的
tute sen diferencoj; tute sama {8}
ie *
某地方
en nedifinita (aŭ ne menciata) loko {*1}
iel *
某原因
en iu maniero, iumaniere; en iu grado, iugrade {*6}
ies *
某人的
de iu(j); apartenanta al iu(j) {*6}
-igi *
表變成的字尾
[fari -a, -o; kaŭzi ke io/iu -as] (je 100°, akvo bolas, sed homo boligas akvon) (grandigi, ruinigi, kunigi, ridigi, laborigi, surtabligi, enpoŝigi,...); igi fari, kaŭzi {*0}
ignamo
甜薯
nutra tuber(eg)o de varmlanda planto (Dioscorea) {X}
ignori
忽視
laŭvole malatenti; laŭvole ne aŭskulti, ne rigardi {9}
igvano
鬣蜴
Amerika rampulo (granda lacerto) (Iguana,...) {X}
-iĝi *
及物動詞變成不及物動詞的語尾
[ekesti -a, -o; kvazaŭ sin -i; kvazaŭ io/iu -as ĝin/lin/ŝin] (sur horizontala ebeno, iu devas ruli pilkon, sed sur deklivo, pilko ruliĝas) (grandiĝi, ruiniĝi, kuniĝi, puŝiĝi, enfermiĝi, elverŝiĝi,...); iĝi ekesti, fariĝi {*0}
-ilo *
表示工具的字尾
[instrumento, rimedo] (kutima, ĝenerale uzata ilo por ...-i) (tranĉilo, kudrilo, tondilo,...); (iu el diversaj iloj por ...-i) (manĝilo, skribilo, pafilo, komunikilo,...) {*0}
ilekso
冬青,聖誕樹
planto kun ledecaj, dornohavaj folioj (Ilex) {X}
ili *
他們
tiuj homoj, bestoj, plantoj, objektoj, ideoj {*1}
ilustri
圖說,插圖
ornami per bildoj; aldoni bildojn al (skribita, presita) rakonto; klarigi iun rakonton per aldonaj rakontoj {8}
imagi *
想像
vidi en siaj pensoj; formi por si mensan bildon {*6}
imiti *
模仿
rigardi, kiel iu alia faras ion, kaj fari same; fari ion saman aŭ similan; imitaĵo io ne orginala {*6}
imperio
帝國
regno (ŝtato) kun multaj popoloj, kies estro (imperiestro) foje sub si havis reĝojn, regantajn pri partoj de la regno; ŝtato reganta aliajn ŝtatojn {8}
impeti
energie ĵeti sin antaŭen {9}
impliki
<糾纏DD>malebligi aŭ malfaciligi la movojn de iu, ĉirkaŭvolvante ŝnurojn,...; malebligi aŭ malfaciligi agadon per ĉiuspecaj komplikaĵoj {9}
imponi
動人, 顯嚇
(provi) kaŭzi admiron aŭ respekton {X}
importi
出口
enporti komercaĵojn en iun landon {8}
imposto
deviga pago de ŝtatano al la ŝtato {8}
impreso
印象
influo al la sensoj aŭ al la koro; sento aŭ imago ekhavita de aŭ pri io/iu; impresi fari impreson {8}
impulso
推進,衝動
ekpuŝo; ekmovo; ekinstigo; momenta kurento {9}
imuna
免疫的
plene rezista (kontraŭ malsano,...) {9}
-ino *
女性
[virino; (principe) naski-pova individuo] (virino, patrino, knabino, reĝino, ĉevalino, kokino,...) {*0}
inciti
鼓動,煽動,激起
eksciti ies koleron per mokoj, ataketoj,... {9}
-inda *
值得作的字尾
[estas bone, fari; oni prefere devus fari; merito] (leginda, vidinda, ridinda, puninda, laŭdinda,...) {*0}
indiferenta
不關心,不區別
montranta neniun preferon; montranta neniun kaŭzon por prefero {8}
indigni
憤慨
senti koleron pro malnobla, nejusta ago de iu alia {9}
indiĝeno
本土的
homo, kies antaŭuloj jam antaŭ multaj centoj (aŭ miloj) da jaroj loĝis en tiu sama regiono aŭ lando {X}
indiki
表示
doni la informo(j)n bezonata(j)n (por fari ion, trovi vojon,...); montri ion farotan; montri iun por ke li/ŝi faru {9}
individuo
個體,個人
unu aparta el multaj similaj (besto aŭ planto); unu homo, ne kiel ano de grupo {9}
indulgi
縱容
ne puni ion puneblan; ne tro kritike trakti iun, kiu malbone faris ion; ne tro forte reagi al io (malbona, erara) {9}
industrio *
工業
farado de produktoj el krudaj materialoj {*6}
infano *
小孩
juna homo; ido de homo (aŭ besto); filo aŭ filino {*2}
infekti
傳染
transdoni ĝermojn de malsano (per aero, akvo, de homo al homo,...) {9}
infero
地獄
(religio) loko, kie loĝas la diablo(j), kaj kien homoj postmorte estas sendataj kiel puno; loko, kie oni forte suferas {9}
inflamo
發炎
kiam organo malsane varmiĝas, ŝvelas, ruĝiĝas,... {X}
influi
影響
havi efikon sur pensoj kaj agoj de alia(j) homo(j) {8}
informi *
告知
sciigi (pri io); informiĝi ekhavi informojn {*6}
infuzi
泡,浸
fari trinkaĵon, trempante foliojn en varmega akvo {X}
-ingo *
某些物品的工具,套,座
[io, en kion oni metas tion (parte), por teni ĝin] (kandelingo, lampingo, ŝtopilingo, glavingo, piedingo,...) {*0}
inĝeniero
工程師
homo (diplomito) kiu laŭ sciencaj metodoj faras aŭ estras teĥnikajn laborojn {8}
iniciati
發起,初始
kiel la unua fari ion aŭ proponi ion {9}
injekti
注射
enŝprucigi likvon aŭ gason en ion; enŝprucigi medikamenton en la korpon {9}
inko *
墨水
kolora likvo (aŭ pasto) por skribi (aŭ presi) {*5}
inklina
傾斜
animmovata; kvazaŭ de sia animo puŝata al {8}
inkluziva
包括
enhavanta en si (kiel parton de la tuto aŭ kiel elementon de aro); inkluzive (de) enhavante ankaŭ; enkalkulante {X}
insekto *
昆蟲
besteto kun ses piedoj kaj (ofte) du paroj da flugiloj (Insectae) [muŝo, kulo, papilio, formiko, abelo,...] {*5}
insidi
設陷阱
sekrete prepari trompon aŭ malutilon {9}
insigno
徽章
rekonilo portata de homo (por montri membrecon, por montri sian rangon,...) {9}
insisti
堅持
daŭre, ripete kaj firme esprimi sian opinion (aŭ peton) al aliaj {8}
inspekti
檢視
(ofice, oficiale, komisiite) kontroli la agadon de iu, la funkciadon de io {X}
inspektoro
督查員,檢查員
(ĉef)inspektisto {9}
inspiri
啟發靈感
(sen instigo) kaŭzi, ke iu pensas pri io, ekhavas ideon, sentas ion, faras ion iumaniere,... {9}
instali
安裝
meti ion ien kaj fari ĉion, por ke ĝi bone funkciu {8}
instanco
審判當局
aŭtoritato (ŝtata, urba,...) kun juĝa aŭ decida povo (persono aŭ organizaĵo) {9}
instigi
慫恿
diri "jes! faru tion!" {8}
instinkto
本能
tio, pro kio oni povas fari aferojn sen lerno {7}
instrui *
教導
lernigi; transdoni sciojn {*5}
instrukcio
指導
preciza indiko (ordono), kiel fari certan laboron; instrukcii doni instrukcio(j)n {X}
instrumento
儀器,樂器
fabrikita objekto speciale farita por certa uzo {8}
insulo *
peco da tero, ĉirkaŭ kiu ĉiuflanke estas akvo {*6}
insulti
侮辱
ofendi per malĝentilaj vortoj, per krudaj esprimoj {8}
-int- *
表示完成動作的字尾
[fininta, post la ago] (manĝinta homo kun manĝaĵo en sia stomako; falinta pluvo akvo sur tero); (manĝinte (=post la manĝado), li lavis la telerojn); (ĝenerale, -into = -inta homo) {*0}
integri
集合,組合
fari tutaĵon el partoj; integriĝi kununuiĝi {X}
intelekto
智慧
kapablo pensi, imagi kaj rimarki rilatojn inter aferoj; intelektulo kiu laboras precipe per sia intelekto {8}
inteligenta
有智慧的
kiu facile komprenas kaj vigle pensas {8}
intenci *
意想
voli fari ion iam; voli fari ion kun iu celo; laŭvole fari ion {*5}
inter *
在...之間
[a bc b estas inter a kaj c]; [ash3djlmtuvp cifero inter literoj]; (rilatoj inter A kaj B rilatoj de A al B kaj de B al A) {*1}
interalie
互相
inter aliaj aferoj (inter/ali/e) [ekzemplo] {X}
interesi *
引起興趣
veki scivolon (ĉu en la afero estas ia utilo, profito, kono aŭ scio (por iu)); interesiĝi esti scivola (ĉu la afero povas prezenti iel utilon,...); interesa kio eble povas prezenti ian utilon, profiton, konon aŭ scion (por iu); scivolo-veka {*3}
intereso *
興趣
eblo aŭ deziro akiri utilon, profiton aŭ konon el io; graveco (por iu) {*3}
interna *
內部的
estanta en io; ne ekstera {*4}
internacia
國際的
kiam temas pri rilatoj inter anoj de diversaj popoloj; kiam temas pri rilatoj inter ŝtatoj (inter/naci/a) {X}
interpelacii
議會對部長的公開執詢
fari publikan demandon al ministro en parlamento {9}
interpreti
解說,口譯
doni al io signifon (eblan, probablan, laŭ kunteksto,...); klarigi al nekomprenantoj; buŝe traduki {9}
interrompi
打斷
provizore ĉesigi; diri ion, dum iu alia estas parolanta (inter/romp/i) {X}
intertempe
在那期間
dum la tempo, kiu pasis inter la priparolataj okazaĵoj, aŭ inter la priparolata okazaĵo kaj nun (inter/temp/e) {X}
interveni
干涉
diri ion dum diskuto (inter aliaj homoj); (sen peto) agi anstataŭ iu alia (ĉar tiu ne kapablas, por preventi akcidenton,...) (inter/ven/i) {X}
intervjui
面談,面訪
pridemandi iun (por gazeto, radio, televido,...) pri ties spertoj, opinioj... {X}
intesto
parto de la nutrokanalo post la stomako, kie la pli granda parto de digestado okazas {9}
intima
親密的
tute persona, ne publika; en rilato tre amikeca, senĝena, konfida {9}
inundi
水災,淹水
subakvigi; inundo kiam akvo de rivero aŭ maro akcidente kovras teron; (figure amasa alveno, eniro) {9}
invalido
殘廢
iu, kiu ne povas bone uzi siajn krurojn, brakojn, aŭ alian korpoparton kaj tial ne povas (plene) labori {9}
inventi
發明
elpensi ion novan (novan aparaton, metodon,...) {9}
inversa
相反的,反向的
turnita (dekstro, kie estis maldekstro; kun supro malsupre; kun interno ekstere; nigro, kie estis blanko kaj blanko, kie estis nigro; ne de A al B, sed de B al A;...) {X}
inviti *
邀請
peti iun veni ien (se li aŭ ŝi volas veni tien); peti iun fari ion (se li aŭ ŝi volas fari tion); peti sen devigo {*5}
io *
某件事情
nedifinita (aŭ ne menciata) afero {*1}
iom *
某些數量
nedifinita (aŭ ne menciata) kvanto; (ofte) malgranda kvanto; (iom ...a (ofte) relative ...a; ne tre ...a) {*1}
iri *
movi sin de loko al loko per piedoj, flugiloj, naĝiloj; funkcii per movo {*2}
irk.
國際回郵交換票
internacia respondkupono (de la poŝto) {X}
ironio
諷刺
diri ion kontraŭan (aŭ kontrastan) al tio, kion oni volas esprimi, por ridigo aŭ alia efekto {9}
-is *
表示過去的字尾
[ago/stato antaŭ nun] [verbo] (mi ĵus vidis birdon; hieraŭ mi estis en la urbo; antaŭ kvar jaroj li forveturis;...) {*0}
-ismo *
主義的字尾
[ide-aro, pens-aro; malsano] (imperiismo, komunismo, kapitalismo, tutmondismo, oportunismo, alkoholismo,...) {*0}
-isto *
執行者,愛好者
[profesiulo; scienculo; sportulo]; iu, kiu ofte, daŭre aŭ speciale okupiĝas pri io (vendanto vendas ion, vendisto vendas ion profesie; kuranto kuras, kuristo kuras sporte aŭ profesie) (bakisto, tubisto, ĝardenisto, fizikisto, futbalisto); [ism-ano; ism-ulo] (imperiisto, oportunisto, alkoholisto) {*0}
-it- *
表示完成,過去的
[finita, post la ago] (trinkita akvo akvo en stomako; lavita vesto pura); (fotografite (=post la fotografado), li estis scivola pri la rezulto); (ĝenerale, -ito = -ita homo) {*0}
iu *
某人
nedifinita (aŭ ne menciata) individuo aŭ ekzemplero; unu el multaj {*1}
izoli
tute apartigi de la ĉirkaŭaĵo; malebligi kontakton aŭ paroladon kun aliaj; preventi (mal)varmiĝon aŭ infekton {9}

J

-j *
表示複數的字尾
du aŭ pli [>=2] (altaj arboj; tiuj arboj estas altaj; mi vidas tiujn altajn arbojn; knaboj; stratoj; musoj; problemoj; (unu) ruĝa kaj (unu) flava pomoj;...) {*0}
ja *
[oni scias]; "ne ne"; (li ja diris tion oni scias, ke li diris tion (eĉ se iuj diras, ke li ne diris tion)) {*1}
jaguaro
Amerika makulita katego (Panthera onca) {X}
jako *
外套
ekstera vesto, fermebla je la antaŭa flanko, kun manikoj, kovranta la supran parton de la korpo (de la ŝultroj ĝis la koksoj) {*6}
jam *
已經
(ne poste, sed jam nun; ne tiam, sed jam pli frue) {*1}
januaro *
一月
unua monato de la jaro, inter decembro kaj februaro (01) {*5}
jaro *
12 monatoj; 365 aŭ 366 tagoj; sunciklo {*2}
je *
(je la tria horo; je mia surprizo; teni iun je brako,...) {*1}
jen *
這裏
[montro] (jen li vidu, tie li estas) {*1}
jes *
確認,是
[konfirmo] (Ĉu vi venos? Jes, mi venos.) {*1}
ju ... des
愈...愈...
[proporcie] (ju pli multaj estas la manĝantoj, des malpli grandaj estas la porcioj; ju pli da homoj, des pli da plezuro; ju pli da infanoj, des pli da zorgoj) {8}
jubileo
周年慶
(festo pro) dat-reveno (kun bela nombro da jaroj); jubilei havi, festi jubileon {9}
jugo
ligna peco sur la kolo de besto por ligi jungaĵon; ligna peco portata sur ŝultroj de homo por porti objektojn (je ŝnuro pendantajn de ĝiaj ekstremaĵoj); jugi jungi per jugo {9}
juĝi *
審判
diri aŭ decidi, ĉu iu estas kulpa aŭ ne; diri aŭ decidi, ĉu iu/io estas bona aŭ ne {*5}
juki
發癢
doni impreson al la haŭto, kvazaŭ multaj piketoj, pro kio oni sentas bezonon sin grati {9}
julio *
monato de la jaro inter junio kaj aŭgusto (07) {*5}
juna *
年少的
de malgranda aĝo {*2}
jungi
ligi tirbeston (aŭ traktoron) al ĉaro aŭ laborilo {9}
junio *
六月
monato de la jaro inter majo kaj julio (06) {*5}
jupo
裙子
vesto, kiu (parte) kovras ambaŭ krurojn kune (de la talio ĝis la piedoj aŭ ĝis la genuoj aŭ malpli longa) {7}
juro
法律
leĝaro; ĉiuj devigaj reguloj kune {8}
justa *
公正的
faranta egale bone al ĉiuj homoj {*4}
juvelo
珠寶
ornamaĵo el multekosta materialo (oro, arĝento, valora ŝtono,...) {8}

Ĵ

ĵaluza
疾妒的
sentanta doloran timon, perdi ion aŭ iun (kaj pro tio ne ŝatanta, ke iu alia interesiĝas pri tio aŭ tiu) {8}
ĵaŭdo *
星期四
tago de la semajno inter merkredo kaj vendredo {*5}
ĵeti *
per forto (tra aero) meti ien {*3}
ĵuri
審察
alvoki iun aŭ ion sanktan kiel atestanton pri la vereco de io; promesi ion tiel {8}
ĵurnalo
雜誌
ĉiutaga gazeto; ĉiutaga (aŭ pli ofta) raporto pri novaĵoj; konto-folio aŭ -libro pri ĉiutagaj en- kaj elspezoj {8}
ĵus *
剛才
antaŭ tre mallonga tempo; antaŭ momento

K

k.a.
等等
kaj aliaj {X}
k.s.
等相似的
kaj similaj; kaj simile {X}
k.t.p.
諸如此類,等等
kaj tiel plu (diru ko to po) [la ceteron mi ne bezonas mencii] {X
kabano
簡單的房間
simpla (ofte ligna) dometo {9}
kabineto
討論室,展示房,內閣
ĉambro por iu intelekta laboro; ĉambro por ekspozicii ion; (oficejo de ministro aŭ) ministraro {8}
kablo
纜線
(ofte metala) ŝnur(eg)o; longa fasko da dratoj (en izola volvaĵo aŭ tubo (kaŭĉuka, plasta)) (aŭ alia ŝnureca aŭ tubeca objekto) por transporti elektron aŭ signalojn {X}
kaĉo
粥,糊
ne tre densa manĝaĵo el faruno kaj lakto aŭ akvo (kun aŭ sen aldonaĵoj); manĝaĵo el dispremitaj fruktoj aŭ legomoj (ofte longe kuiritaj); (figure ne sukcesinta aŭ malbone preparita manĝaĵo; senorda miksaĵo) {9}
kadro
框架,幹部
(ofte kvarangula) objekto aŭ desegno ĉirkaŭ io; io ĉirkaŭanta; vicestra oficulo; kadri ĉirkaŭigi per kadro {7}
kaduka
將塌的, 病弱的
malfortikiĝinta (pro aĝo aŭ foruziĝo); baldaŭ disfalonta; baldaŭ mortonta {9}
kafo *
咖啡
bruna aŭ nigra trinkaĵo (kuirita aŭ filtrita), el muelitaj rostitaj semoj de la kafarbo (Coffea) {*5}
kaĝo
籠子
kvazaŭ skatolo el dratoj, tigoj aŭ stangoj (ekzemple kiel loĝejo aŭ tenejo por bestoj aŭ birdoj) {9}
kahelo
瓷磚
(rektangula) plato el bakita argilo, cemento,... {9}
kaj *
[a kaj b a&b, a+b] {*1}
kajo
碼頭
per muro (en akvo) fortigita strato apud rivero aŭ kanalo, por povi en- kaj eliri ŝipojn; simila afero apud fervojo por povi en- kaj eliri trajnojn (vagonarojn) {8}
kajero *
筆記簿
kelkaj kunligitaj falditaj folioj da papero (aparta (skribkajero,...) aŭ kiel parto de libro) {*6}
kajuto
船艙,機艙
ĉambreto sur ŝipo aŭ en aviadilo {9}
kakao
可可
(pulvorigitaj rostitaj fermentintaj) semoj de kakao-arbo (Theobroma); trinkaĵo el kakao-pulvoro {9}
kakto
仙人掌
iu el karnecaj plantoj kun pikiloj (Cactaceae) {9}
kalo
malmoliĝinta haŭto {9}
kalcio
elemento (Ca) (en kalko, kreto,...) {X}
kaldrono
大鍋
granda metala poto por kuiri aŭ boligi akvon {9}
kalendaro
日曆
folio aŭ libreto kun mencio de tagoj, semajnoj kaj monatoj de unu jaro aŭ de pluraj jaroj (kun aŭ sen mencio pri okazaĵoj) {8}
kaleŝo
大馬車
(luksa) ĉevalĉaro por transporti homojn {X}
kalko
石灰
kalcia oksido (CaO), uzata ekzemple por blankigi murojn; kalki blankigi per kalko; surmeti kalkon {X}
kalkano
脚根
la malantaŭa parto de homa piedo {8}
kalkanumo
鞋後跟
la parto de ŝuo sub la kalkano (kalkan/um/o) {9}
kalkuli *
計算
labori kun nombroj 7+5=12 8x7=56 312/3=104; (kalkuli pri io/iu firme fidi (ke 2+2 estos 4)) {*4}
kalsono
內褲
subvesta pantalon(et)o; bankalsono por banado {8}
kalumnii
誹謗
misfamigi; malutili al ies honoro, rakontante mensogojn pri ties karaktero, fidindeco,... {9}
kamarado
同伴
amiko, kun kiu oni faras multajn aferojn kune {7}
kamelo
駱駝
kur- aŭ ŝarĝbesto kun unu aŭ du ĝiboj sur la dorso (unu ĝibo dromedaro, du ĝiboj Baktria kamelo) (Camelus) {9}
kameleono
變色龍
insektomanĝa rampulo (skvamulo) kun longega risorta lango, kapabla ŝanĝi sian koloron (Chamaeleo) {X}
kameno *
火爐
loko en ĉambro, kie povas esti fajro sen danĝero {*6}
kamero
暗房
ĉambr(et)o sen fenestroj; parto de aparato, en kiun lumo ne povas penetri; aparato por foti aŭ filmi {X}
kamiono
貨車,拖車
ŝarĝ-aŭtomobilo {8}
kampo *
農場
tereno sen arbaro; (ĉirkaŭlimita) tero por kreskigo de plantoj; limoj, inter kiuj iu agas aŭ inter kiuj efikas ago (kampo de esplorado; magneta kampo; kampo de influo); kamp(ad)i dormi ekster domo en kamparo (en tendo) {*2}
kano
alta herbo kun fortikaj rektaj kavaj tigoj (ŝalmoj), ofte kreskanta ĉe akvo (Arundo, Phragmites,...); ĝia tigo, uzata kiel bastono aŭ skribilo; suker-kano simila planto (Saccharum), el kiu oni prenas sukeron {X}
kanabo
大麻,苧麻
alta herbo kun dise manformaj folioj (Cannabis), kultivata por fibroj (por ŝtofoj kaj ŝnuroj) (el la tigoj), aŭ por medicinaĵoj kaj psiko-stimulaĵoj (el folioj kaj floroj) {X}
kanalo
運河
de homoj fosita kvazaŭ-rivero; tub(ar)o tra kiu io iras; la vojo, laŭ kiu iras komunikado-signaloj {9}
kancero
malsano (tro- aŭ mis-kreskado de korpoĉeloj) {X}
kandelo
臘燭
lumilo el sebo (besta graso), stearino aŭ vakso ĉirkaŭ meĉo (bruligebla ŝnuro) {8}
kandidato
候選人
iu, kiu anoncis, ke li volus esti elektita aŭ konsiderata por certa funkcio aŭ posteno; kandidati esti kandidato; kandidatigi proponi kiel kandidaton {9}
kanguruo
袋鼠
Aŭstralia poŝbesto (moviĝas saltante, per grandaj fortaj malantaŭaj kruroj) (Macropus, Dendrolagus,...) {X}
kankro
小龍蝦, 巨蟹
iu el (longecaj) dekkruraj krustuloj (Astacus,...) {9}
kanono
大砲,輪唱
pafilego; (muziko) ĉen-kanto {X}
kanti *
muzike paroli; kanto vortoj kaj melodio kantataj {*3}
kanzono
香頌,聖歌
kanto el egalaj partoj (strofoj) kun refreno (rekantaĵo), ofte ŝerca {8}
kapo *
帽子
korpoparto kun cerbo, buŝo, okuloj, oreloj; (figure cerbo; estro; komenca aŭ supra parto) {*2}
kapabla *
有能力的
povanta bone fari ion; povanta bone fari multajn aferojn {*5}
kapitalo
資本
tuto de mono, provizaĵoj kaj iloj de unu persono aŭ de unu (komerca aŭ produkta) societo {8}
kapitano
船長
ŝipestro; (armeo) oficiro super leŭtenanto, sub majoro, kompaniestro {X}
kapro *
山羊
kvarpieda besto kun kornoj kaj barbo (Capra,...) {*6}
kaprica
善變的
subita, neantaŭvidebla, sen motiva volo {8}
kapsulo
膠囊
ferma tegaĵo; glutota ujeto kun kuraca pulvoro {X}
kapti *
捉住
ekpreni, tiel, ke la kaptaĵo aŭ kaptito ne plu povas foriri; (figure kapti la atenton, la signifon) {*4}
kapuĉo
連衣帽,頭巾
parto de mantelo, kiu kovras la kapon; ŝtofa aŭ leda tegmento de veturilo {X}
kara *
親愛的
amika, amata; (ankaŭ) multekosta; kun alta prezo {*4}
karafo
寬口玻璃瓶,酒盅
larĝa botelo; vitra kruĉo {9}
karaktero
特性,人格
ne-korpaj (ofte moralaj) ecoj, kiuj estas malsamaj ĉe diversaj homoj; la (ĉiuspecaj) ecoj de io {7}
karbo *
木炭
nigra aŭ bruna aĵo, plejparte karbono (C) (kutime el prahistoriaj plantoj), bruligata por hejti {*6}
kardo
有刺,薊
pikilhava planto (Carduus, Cirsium,...) {X}
kareo
咖哩
Barata (Hinda) spicaro; kareaĵo manĝaĵo kun ĝi {X}
karesi
愛撫
delikate, ame tuŝi {8}
karno
肉體,果實內部的肉
molaj partoj de besto aŭ homo (ne haŭto, ne ostoj); frukt-karno interno de frukto (ne ŝelo, ne semoj) {9}
karnavalo
嘉年華,狂歡節
festo, dum kiu oni amuziĝas amase {9}
karoto
紅蘿菠
manĝebla radiko (ruĝa, flava) (Daucus carota) {7}
karpo
鯉魚
granda fiŝo kun "barbo" (Cyprinus carpio,...) {9}
karto *
卡片
foli(et)o el dika papero, kartono aŭ plasto {*5}
kartoĉo
卡匣,彈匣,墨水匣,底片匣等
ujeto kun ŝargaĵo (kuglo+pulvo, filmo, inko,...) {X}
kartono
厚紙板
dika kaj firma papero {9}
kaso
錢櫃,金庫
monkesto; monrimedoj, monhavo {8}
kasavo
樹薯
maniok-faruno (kasavo-pano, -kaĉo, -brando) {X}
kasedo
卡匣
= kaseto (kun son- aŭ bild-bendo) {X}
kaserolo
長柄煮鍋
kuirpoto kun tenilo {7}
kaseto
卡匣
kesteto aŭ ŝranketo precize adaptita al objekto(j) entenota(j) (instrumento, juveloj, manĝiloj, filmbendo, sonbendo,...) {X}
kasko
頭盔
protekta kapvesto (lankasko kontraŭ malvarmo) {X}
kaskedo
便帽
ĉapo kun antaŭa elstaraĵo {9}
kastelo
fortikigita loĝloko, domego {8}
kastoro
platvosta ronĝulo, konstruanta digojn (Castor) {X}
kaŝi *
藏,躲
meti ion ien, tiel, ke oni ne vidas ĝin; ne priparoli; ne sciigi; teni sekrete; malkaŝi montri/diri ion kaŝitan {*4}
kaŝtano
栗子
frukto simila al nukso, po tri en pikilhava "frukto" de kaŝtan-arbo (Castanea); (ankaŭ, ne tute ĝuste (simila) frukto de ĉevalkaŝtano (Aesculus)) {9}
kato *
<貓DD>kvarpieda besto ĉe homoj (Felis domesticus) (miaŭas "mi-aŭ"); kategoj grandaj rabobestoj parencaj al kato {*4}
katalogo
型錄
tabelo de objektoj ekspoziciataj aŭ vendataj {9}
kataro
黏膜炎
elfluo el nazo (pro malsano); "malvarmumo" {7}
katarakto
白內障
kiam okulo(-lenso) fariĝas netravidebla {X}
katastrofo
慘案,災難
subita, tre malfeliĉiga okazaĵo {X}
kategorio
類別
grupo da iel samspecaj objektoj, homoj, ideoj,..., laŭ iu ordigo {9}
kateno
鐐銬
fortika ĉeno por ligi malliberulon; mankatenoj ringoj ĉirkaŭ la manradikoj de arestito; kateni ligi per kateno(j) {8}
kaŭĉuko
橡膠
elasta materialo farita el suko de arbo (Hevea, Ficus,..) {7}
kaŭzo *
原因
tio, pro kio io okazas necese; kaŭzi necese okazigi{*4}
kavo
洞穴
malplenaĵo; pli-malpli profunda truaĵo en tero,... {7}
kaverno
岩穴,洞穴
granda kavo subtera; groto {9}
kazo
文法的格
aparte priparolata aŭ komparata okazaĵo aŭ situacio; (gramatiko) formo de substantivo,... laŭ ĝia rolo en frazo (en Esperanto nur distingo inter "sen -n" kaj "kun -n"); (juro, scienco) difinita speciale studinda okazaĵo {9}
ke *
(li diris, ke li iris li diris "mi iris"; ŝi diros, ke ŝi vidas ŝi diros "mi vidas"; li aŭdis, ke ŝi venos li aŭdis "ŝi venos"; estas bone, ke li faros; mi vidas, ke pluvis) {*1}
kejlo
木楔,句中無意義的字
konusa peco da ligno,... por ŝtopi truon aŭ por fiksi ion; vorto sen signifo en la frazo; kejli, meti kejlon {9}
kelo *
地下室,地窖
subtera parto (ĉambro, provizejo) de domo {*6}
kelka *
一些
iom da, malmulte da; kelkaj 2, 3, 4 {*2}
kelnero
servisto, kiu alportas manĝaĵojn aŭ trinkaĵojn {7}
kemio
化學
= ĥemio {X}
kerno
tio firma, kio estas en la mezo de io {9}
kesto *
盒子,箱子
ujo (ofte rektangula) el ligno aŭ metalo {*6}
kia *
[kvalito? -a?]; kiuspeca? - (..., kia... [<=> samspeca]) {*1}
kial *
為什麼
[kaŭzo? bazo? motivo?]; kialo tio, pro kio {*1}
kiam *
什麼時候
[tempo? cirkonstanco?] - (..., kiam... [<=> samtempe]) {*1}
kie *
[loko?] - (..., kie... [<=> samloke]) {*1}
kiel *
[maniero? grado?; simileco; ekzemplo; funkcio] - (..., kiel... [<=> sammaniere; samfunkcie; samgrade; simile]) {*1}
kies *
怎樣
[posedanto?]; de kiu(j)?; apartenanta al kiu(j)? - (..., kies... [<=> aparteno]) {*1}
kilogramo *
公斤
1000 gramoj [mezuro por maso kaj pezo] {*6}
kilometro
公里
1000 metroj [mezuro por longo] {8}
kino
電影藝術,電影院
film-arto; kinejo domo, kie oni montras filmojn {8}
kio *
什麼
[-o?] - (..., kio... [<=> la sama afero]) {*1}
kiom *
多少
[kvanto?] - (..., kiom... [<=> samkvante]) {*1}
kioma
多少的
[vicnombro?] ("kioma fojo?" - "la tria fojo"; "kioma horo?" - "la dekdua") (kiom/a) {9}
kirli
movi likvon tiel, ke ĝi rapide turniĝas {X}
kirurgo
外科醫生
kuracisto, kiu specialiĝas pri farado de operacioj {9}
kirurgio
外科
la arto kuraci per operacioj (per tranĉado) {9}
kisi *
tuŝi iun per la lipoj por esprimi amon aŭ respekton {*6}
kitelo
工作服
vasta (labor)vesto el nedelikata ŝtofo (de la ŝultroj ĝis la genuoj, kun (longaj) manikoj) {8}
kiu *
[individuo? homo? ekzemplero?; elekto] - (..., kiu... [<=> la sama individuo, ekzemplero aŭ elektaĵo]) {*1}
klamidio
一種性傳染病,可能引起不育
perseksa infekto (nerimarkite kaŭzas sterilecon) {X}
klara *
清楚的
facile (tra)videbla, komprenebla, distingebla; sen enmiksaĵoj (akvo, vino); sennuba (ĉielo) {*2}
klaso *
班級,階級,類
aro da lernantoj kune lernantaj la samajn aferojn (=lerneja klaso); aro da homoj kun similaj sociaj kondiĉoj aŭ kun similaj interesoj kaj kutimoj (=socia klaso); aro da homoj, bestoj, plantoj aŭ aĵoj, similaj laŭ iu(j) eco(j) (laŭ iu ordigo); klasi aranĝi laŭ klasoj aŭ laŭ alia ordo {*5}
klasika
古典的
(literaturo, arto) verko malnova, sed ankoraŭ leginda, koninda; (farmaniero) ne laŭ plej moderna maniero, sed laŭ malpli nova maniero bone elprovita {9}
klavo
plateto aŭ butono kun risorto, kiun oni premas por funkciigi muzikinstrumenton (pianon,...), skribmaŝinon, aŭ alian aparaton {X}
klavaro
鍵盤
la kompleto de klavoj de unu muzikinstrumento, de unu skribmaŝino,... (klav/ar/o) {X}
klera
有學識的
kiu ne nur scias multe, sed povas bone prijuĝi aferojn pro siaj scioj {7}
kliento
顧客
iu, kiu kutime por certaj servoj venas al la sama profesiulo (kliento de advokato, kuracisto); iu, kiu kutime certajn aferojn aĉetas de la sama vendisto (kliento de vendejo); servato; aĉetanto {8}
klimato
氣候
la meza vetero en iu loko dum multaj jaroj {9}
klini *
斜放,傾斜
meti ion tiel, ke unu fino estu malpli alta ol alia fino; levi unu flankon kaj mallevi la alian flankon; fleksi; oblikvigi {*5}
klingo
刀刄
tranĉa, akra rando; tiu parto de tranĉilo, glavo, falĉilo,..., kiu tranĉas {7}
kliniko
診所,療養院
specialiĝinta malsanulejo, kuracejo {9}
klitoro
陰蒂
malgranda sentema organo antaŭe en la vulvo {X}
klopodi
盡力,費心
fari ĉion por sukcesigi ion; maltrankvile zorgi pri io {9}
klubo
俱樂部,小社團
malgranda societo {9}
knabo *
小孩
juna viro {*3}
knedi
ŝanĝi formon de pasteca substanco per ripeta premado {8}
koalo
無尾態
Aŭstralia mamulo simila al urseto (Phascolarctos) {X}
kodo
數碼
leĝ-kolekto; (normaj) signoj anstataŭ aliaj signoj {X}
koiti
性交
sekskuniĝi (kiam peniso penetras en vaginon) {X}
kojno
peco (je sekco plata triangulo) por fendi, teni fendon malferma aŭ senmovigi ion; kojnoskribo iam en Asirio,... {X}
kojpo
南美水獺
Sudamerika ronĝulo, vivas apud akvo (Myocastor) {X}
koko *
(kort)birdo (Gallus) (virkoko kokerikas "ko-keri-ko", kokino klukas) (homoj manĝas la ovojn de kokinoj) {*5}
kokao
古柯,南美灌木,可煉古柯鹼
(maĉataj stimulaj folioj de) Sudamerika arbusto (Erythroxylum coca) (fonto de stimula ĥemiaĵo kokaino) {X}
koketa
上流衣著與風格,賣弄風情
kiu agas kaj vestas sin por esti alloga (por iu aliseksa) {9}
kokoso
椰子
hara frukto kun ligneca ŝelo, peza kaj granda, pli malpli globforma, en kiu estas blanka karno kaj kavaĵo kun akveca suko, de kokoso-palmo (Cocos nucifera) (el la haroj oni faras matojn, el la karno prenas oleon,...) {9}
kokso
臀,屁股
parto de la korpo, kie estas la supra artiko de la femuro {X}
kolo *
頸子,脖子
parto de la korpo, inter la kapo kaj la cetero de la korpo; simila parto de objekto (ekz. de botelo) {*4}
kolbaso
香腸
manĝaĵo konsistanta el muelita viando (kun aldonaĵoj), enŝovita en besta intesto {X}
kolego
同事
ĉiu, kiu havas la saman oficon aŭ profesion, lernas en la sama lernejo (samklasano, samlernejano),... {X}
kolegio
同學,同僚
en iuj landoj mezlernejo aŭ parto de altlernejo; eklezia instanco {9}
kolekto *
蒐藏
multaj samaj aŭ similaj aĵoj kune metitaj; kolekti kunigi en kolekton; kunvenigi; kolektiĝi kuniĝi; kunveni {*4}
kolektiva
集體的
(laboro aŭ posedaĵo) de pluraj homoj kune; (agado aŭ sperto) ne de individua grupano, sed de la grupo {9}
koleri *
生氣
emociiĝi pro malkontento; emocie vidigi kaj aŭdigi sian fortan malkontenton {*4}
kolibro
峰鳥
eta birdo (flugante suĉas el floroj) (Trochilidae) {X}
kolizii
碰撞
interfrapiĝi {9}
kolombo
鴿子
birdo kun gorĝo-poŝo, el kiu ĝi nutras siajn idojn; (kolombo rukulas "ru-ku ru-ku") (Columba) {9}
kolono
vertikala cilindro el ligno, ŝtono,... subtenanta aŭ ornamanta konstruaĵon; vico de armeaj unuoj {8}
kolonelo
陸軍上校,團長
oficiro en armeo, sub generalo; regimentestro {9}
kolonio
殖民地
lando okupita kaj regata de iu ŝtato, ne kiel ĝia egalrajta parto; homoj aŭ bestoj kiuj grupe ekloĝis ie {X }
koloro *
顏色
[ruĝa, blua, verda, flava,...] {*3}
kolumo
parto de vesto ĉirkaŭ kolo (kol/um/o) {8}
kolumno
領子
vertikala dividaĵo de gazeto,...; vertikala vico {9}
komo
逗點
la skribsigno "," (3,125 = 3 1/8 (ne 3125)) {8}
komandi
命令,指揮
havi (militan) ordonpovon; tiel ordoni {8}
kombi *
梳頭髪
ordigi hararon per ilo kun multaj maldikaj dentoj (kombilo) {*6}
kombini
結合
kunmeti plurajn apartajn aferojn por iu celo; fari ligon inter pluraj ideoj {9}
komedio
喜劇
ridiga, amuza teatraĵo {9}
komenci *
開始
fari/konsistigi la unuan parton; ekfari; komenci -i (ĵus antaŭe ne -i, sed) nun -i; komenciĝi (ek)esti en sia unua parto; (ĵus antaŭe ne esti/okazi, sed) nun esti/okazi; komenco ekfaro; la unua parto; la unua momento {*2}
komenti
評論
diri aŭ skribi sian opinion pri tio, kion iu diris, skribis aŭ faris {X}
komerci *
經商
aĉeti kaj vendi (por havi profiton) {*4}
komforta *
舒服的
ne laciga; agrabla; tiel, ke oni sentas sin bone tie {*6}
komika
喜劇的,歡笑的
amuza, ridiga {8}
komisaro
speciala komisiito; (loka) policestro {9}
komisii
委託,委任
transdoni laboron, taskon al iu alia {8}
komisiono
臨時委員會
ar(et)o da homoj, komisiita esplori demandon aŭ plenumi taskon (kiu nur post fino de la esploro aŭ laboro raportas al la komisiinto(j)) {8}
komitato
委員會
grupo da personoj, elektitaj por fari certajn organizajn taskojn; gvidantaro de asocio {7}
kompakta
精實,簡要的
densa kaj forte kunigita; tiel ke ĉio kune okupas malmulte da spaco kaj ne facile disiĝas {X}
kompanio
公司,連隊
komerca aŭ industria societo; ties entrepreno; akompanado; akompanantaro; armea grupo el pluraj plotonoj, dividaĵo de bataliono {9}
kompari *
比較
rigardi du aŭ plurajn aferojn por vidi la diferencojn kaj/aŭ similaĵojn {*6}
kompati *
同情
kunsenti malfeliĉon, kiam iu alia estas malfeliĉa {*5}
kompensi
賠償
doni ion por anstataŭi perdon; doni aŭ okazigi ion plezuran, ĉar okazis malplezuraĵoj; pagi (ankaŭ ne per mono) pro ies penoj {9}
kompetenta
有能力的
povanta bone fari sian laboron, havante la necesajn sciojn, konojn kaj spertojn {9}
komplemento
文法的補語
(gramatiko) ĉio en propozicio, krom subjekto kaj predikato (komplemento sen prepozicio havas -n dum la tuta tago li laboris = la tutan tagon li laboris) {9}
kompleta
完整
ĉiuparta; ne mankas parto; ne mankas kvanto {8}
komplezi
親切接待
fari ion por plaĉi al iu {8}
kompliki
使變複雜
(plie) malfaciligi, per aldono de pliaj elementoj al iu (jam malfacila) afero; malsimpligi {9}
komplimento
讚賞,致謝
malgranda laŭdo (pro ĝentileco) direktata al la laŭdato; komplimenti diri aŭ skribi al iu "vi bone faris", "vi bele aspektas",... {X}
komponi
化合
harmonie kunmeti (muzikon,...); kunmeti el diversaj materialoj aŭ (ĥemiaj) elementoj {9}
komposti
作文
prepari tekston literon post litero por povi presi ĝin {X}
kompreni *
了解
havi ĝustan ideon pri la signifo {*2}
kompromiti
使計謀
endanĝerigi ies honoron {9}
komputi
計算
kalkuli laŭ instrukcioj kaj kriterioj ne nur matematikaj (ekzemple ankaŭ laŭ tarifoj kaj kontrakt-kondiĉoj) (komputi salajron, kostojn); per elektronika aparato (komputilo) plenumi taskojn laŭ ((parte) antaŭe fiksitaj, programitaj) matematikaj kaj ne-matematikaj instrukcioj kaj kriterioj; nombri kvanto-unuojn laŭ mezurado dum fluo (kaj kalkuli prezon) (akvo-, gas-, benzin-komputilo) {X}
komuna *
共同的
de pluraj homoj (aŭ bestoj aŭ aĵoj) kune {*4}
komuniki
sciigi; konigi; transdoni (mesaĝon, fajron, malsanon); komunikiĝi sciigi, paroli,... unu al la alia {7}
komunumo
社區
grupo da homoj kune vivantaj kaj kun komunaj interesoj, sentantaj sin kunaj; administra distrikto (ofte kun unu urbo aŭ kun kelkaj vilaĝoj) (komun/um/o) {9}
koni *
認識
scii, ke oni jam vidis, aŭdis aŭ legis ion; scii, ke oni jam vidis aŭ renkontis iun; memori la signifon aŭ enhavon de io; havi sperton pri io, aŭ pro kontakto kun iu {*2}
koncentri
集中(注意力),濃縮
direkti al centra punkto (sian atenton, siajn penojn,...); (fiziko) plidensigi solvaĵon {9}
koncepto
觀念
ĝenerala abstrakta ideo; koncepti formi (al si) koncepton; ekhavi komencan ideon pri io {9}
koncerni
有關於
speciale rilati al; havi gravecon por {7}
koncerto
音樂會
muzika prezento; koncerti muziki antaŭ publiko {8}
konciza
簡要
esprimanta la ideo(j)n per malmulte da vortoj {X}
kondamni
宣判有罪,宣判無藥可救
juĝe deklari, ke iu estas kulpa, kaj difini la punon (kondamni iun al morto, malliberejo, monpuno) {8}
kondomo
避孕套
kaŭĉuka tegilo (saketo) por peniso, por preventi gravedigon kaj infekt(iĝ)on je (per)seksa malsano {X}
kondiĉo *
條件
io, kio devas esti farita antaŭ ol io alia povas esti farata; cirkonstanco influanta al agado; kondiĉi prezenti kondiĉon; postuli (en kontrakto) {*6}
konduki *
引路,傳導
montri vojon kunirante; kunirigi; veturigi {*4}
konduti *
行為
agi laŭ iu maniero; esti amika aŭ ne; helpi homojn aŭ ne;... {*6}
konekti
連接
ligi (aparato(j)n) tiel, ke kurento aŭ signalo,... povas traflui; fari la necesajn ligojn antaŭ ekfunkciigo {X}
konferenco
會議
kunveno de (invititaj) fakuloj kaj spertuloj por interkonsiliĝi pri grava demando aŭ afero {8}
konfesi *
認錯
diri, ke oni faris ion malbonan, kiam iu demandas pri tio; publike deklari siajn intimajn sentojn aŭ pensojn {*6}
konfidi
信賴
esti certa pri la honesteco, kompetenteco, valoro de iu/io; transdoni taskon al iu, estante certa, ke tiu bone plenumos ĝin {8}
konfidenco
機密的
informo, kiu restu sekreta, ne publika {9}
konfirmi
(ankaŭ) diri "jes, tiel estas" aŭ "vi/li/ŝi/ili pravas"; (plie) certigi, ke io estas vera {8}
konfiti
製果醬
prepari fruktojn en densa sukersiropo; sukerigi {8}
konforma
合規定的
ĝusta laŭ la nomitaj deziroj, postuloj; plenumanta la kondiĉojn; (pri kopio) sama kiel la originalo {X}
konfuzi
混洧,困惑,弄不清
malordigi; malcertigi; malebligi distingadon; konfuzi A kun B pensi, ke A estas B kaj ke B estas A {8}
kongreso
大會
granda kunveno por iu celo aŭ de iu asocio; kongresi kunveni en kongreso; partopreni en kongreso {7}
konjekti
猜測
eldiri ion, nur sur bazo de supozoj {8}
konko
軟體動物
kalka tegaĵo de molusko; io similforma (orel-,...) {X}
konkludi
下結論
per rezono konstati sekvon el faktoj aŭ argumentoj {8}
konkordo
一致的,同心的
kora (emocia, morala) akordo inter pluraj homoj; sameco de sentoj, opinioj,...; konkordi esti en konkordo {9}
konkreta
具體的
malabstrakta; tio, kio estas sensebla (tuŝebla, aŭdebla, videbla, flarebla, gustumebla...), ne nur estanta en pensoj {X}
konkuri
競賽
provi ekhavi pli bonan rezulton ol alia {8}
konkurso
競賽
provo eltrovi, kiu estas plej kapabla aŭ plej lerta (sporto, poezio,...); konkursi partopreni en konkurso {9}
konscii *
認知
scii mem pri siaj pensoj kaj agoj; bone scii, kia estas la situacio kaj kio estas la sekvoj de agoj {*6}
konscienco
認可
konscio pri bono kaj malbono, pri tio, kion oni devas fari kaj tio, kion oni devus ne fari {8}
konsekvenco
後果
tio, kio neeviteble sekvas al io {9}
konsenti *
同意
diri "jes, tiel estas" aŭ "jes, tiel okazu"; havi la samajn pensojn aŭ la saman preferon {*4}
konservi *
保存
teni ion tiel, ke ĝi ankaŭ poste estu, kiel ĝi nun estas, ke ĝi ne malboniĝu, ne difektiĝu, ne perdiĝu; konservaĵo nutraĵo konservata (en ladskatolo,...) {*5}
konsideri
考盧
en pensoj esplori ĉiujn flankojn de; atenti {7}
konsili *
建議
diri "pli bone faru tiel..." {*3}
konsisti *
包含
esti kunmetita (el kiuj partoj, eroj, kiu materialo) {*6}
konsoli
安慰
(provi) malpliigi la malĝojon de iu {7}
konsonanto
子音
parolsono, kiu ne mem povas formi silabon; litero, kiu indikas tian sonon [b c ĉ d f g ĝ...t ŭ v z] {X}
konstanta *
neŝanĝiĝanta; daŭre sama {*6}
konstati
注意到
rimarki, ke io estas fakto {7}
konsterni
令人吃驚,令人啞口無言
(subite) mirigi iun, tiel, ke tiu (preskaŭ) ne plu povas paroli aŭ agi {X}
konstitucio
基本法,憲法
baza leĝo de demokratia ŝtato {9}
konstrui *
建構
kunmeti el diversaj materialoj, ekzemple domon, ponton,... (ankaŭ vorton, frazon, argumentojn,...) {*3}
konsulo
領事
persono, kiu en iu urbo aŭ regiono en alia lando protektas la interesojn de siaj samlandanoj; persono, kiu en iu lando, regiono aŭ urbo servas al siaj samasocianoj {9}
konsulti
請教,諮詢
demandi (fakulon) aŭ rigardi (fakan libron) por ekscii ion pri io; konsultiĝa ekzistas por esti konsultata {X}
konsumi
消費
iom post iom tute detrui, neniigi; iom post iom foruzi (por nutri sin aŭ por alia celo) {9}
konto
帳戶
skriba kalkulo pri ŝuldoj kaj havoj de aparta persono aŭ pri aparta kosto-speco (en banko, vendejo,...) {X}
kontakto
接觸,碰面
kiam du objektoj tuŝas unu la alian; kiam du personoj havas interrilaton; kontakti havi kontakton; kontaktilo aparato por fari elektran cirkviton per kontakto inter metalpecoj [(kontakt)ŝtopilo, ŝtopilingo,...] {X}
kontanta
現金
tuja (pago) per monbiletoj kaj moneroj {9}
kontenta *
满意
pensanta, ke ĉio estas bona, ke ĉio okazis bone, ke oni havas ĉion, kion oni bezonas {*4}
kontesti
爭論
en diskuto malakcepti aserton; esprimi sin kontraŭ iu opinio aŭ situacio {9}
kontinento
dividaĵo de Tero, disigita per oceano de alia kontinento [Afriko, Ameriko, Aŭstralio, Azio, Eŭropo] {X}
kontrakti
訂合約
fari oficialan (skriban) interkonsenton, kiu devigas ambaŭ kontraktantojn {8}
kontrasto
對比
klare rimarkebla malsameco (kiam oni vidas tion apud ĉi tio); kontrasti klare distingiĝi de alia objekto {X}
kontraŭ *
相對,相反
[--> <--]; [kun mala (inversa) direktiĝo, opinio, volo, intenco, celo]; ne por (propono); ne laŭ (regulo); [kun la antaŭo (fronto, vizaĝo, fasado) direktita al la antaŭo de la alia] (sidi kontraŭ iu ĉe la sama tablo; la kontraŭa flanko de la strato; kontraŭaj paĝoj de libro); [inversa direkto] (naĝi kontraŭ la fluo); [(provo pri) ĉesigo, haltigo, malebligo] (kuracilo kontraŭ malsano; digo kontraŭ inundo; batali kontraŭ atakanto); [movo, kiun io ĉesigas] (akcidente veturi kontraŭ arbon; ĵeti pilkon kontraŭ muron); [interŝanĝo] (ŝanĝi dolarojn kontraŭ eŭroj; manĝi kontraŭ pago); kontraŭi esti kontraŭ, agi kontraŭ {*1}
kontribui
貢獻
fari sian parton de komuna laboro; pagi sian parton de la kostoj de io komune utila {X}
kontroli
控制
esplori, ĉu io estas tia, kia ĝi devas esti {8}
kontuzi
流血
kaŭzi (per frapo,...), ke sango disfluas en karnon; kontuzaĵo "blua makulo" (post forta frapo, falo,...) {X}
konuso
objekto havanta je unu ekstremo cirklan surfacon kaj je la alia ekstremo pinton; "frukto" de pino,... {X}
konvalo
一種香花樹
arbara planto kun kutime du folioj kaj pluraj bonodoraj floretoj je unu flanko de tigo (Convallaria) {9}
konvena *
適當,合宜的
tia, ke ĝi ĝenerale plaĉas al aliaj homoj en certa situacio; konveni esti konvena {*6}
konversacii
會話
(agrable) interparoli (ne por diskuti, ne por veni al konkludo) {9}
konvinki
勸告,使相信
per pruvoj kaj argumentoj akceptigi ideon {8}
konvulsio
震動,痙孿
senvola, ne-regata movo (kuntiriĝo de muskolo) {X}
kopio
複製品,拷貝
dua (identa) ekzemplero de io; kopii fari kopion {8}
koro *
parto de homa aŭ besta korpo, kiu movas sangon; (figure fonto de sentoj); (el)kore amike, sincere {*2}
koracio
彩色演馬戯的一種鳥
multkolora, akrobate fluganta birdo (Coracias,...) {X}
koralo
kalkaj skeletoj de kolonioj da maraj bestetoj {X}
korbo *
籃子
ujo (portebla) el plektitaj branĉoj, tigoj, rubandoj, metalfadenoj {*5}
kordo
繩子
fadeno el bestaj intestoj aŭ alia materialo (sur muzikinstrumento), kiun oni vibrigas por sonigi ĝin {8}
korekti
改正
ĝustigi; forigi erarojn {9}
korespondi *
通信
pri homoj interŝanĝi leterojn; pri veturiloj veturi je tiaj tempoj, ke eblas interŝanĝo (de trajno al trajno, de buso al tramo,...); esti en regula rilato {*6}
koridoro
走廊
parto de domo, per kiu oni atingas plurajn ĉambrojn; irejo inter ĉambr(et)oj; indikita, dislimita irejo, veturejo (koridoro por ŝarĝaŭtoj, aerkoridoro por aviadiloj,...) {9}
korko
軟木,軟木塞
materialo el la ŝelo de korko-kverko (Quercus suber); ŝtopilo, el tiu materialo, por botelo {8}
kormorano
夜梟
granda naĝbirdo (nigra; subakviĝas por kapti fiŝojn, dismetas flugilojn por sekiĝo) (Phalacrocorax) {X}
korno *
角,號角
elstaraĵo sur la kapo de iuj bestoj; muzikilo farita el tio; simila/similsona muzikilo; supersigno (` aŭ ´) {*6}
korniko
悲劇
griza korvo (Corvus corone cornix) aŭ nigra korvo (Corvus corone corone) (ne tre grandaj korvoj) {9}
korpo *
身體
la materia, fizika parto de homo aŭ besto (kun la kapo aŭ sen la kapo); la ĉefa parto de aĵo; tuta aĵo; (fiziko) ĉia kunaĵo materia, kiu havas proprajn dimensiojn, pezon,... {*4}
korto *
庭院
terpeco inter aŭ apud domoj; ne-kampa parto de bieno, biendom(ar)o; kortego domo de reĝo, reganto,..., kun funkciuloj {*3}
kortumo
法院
juĝejo, juĝistaro, tribunalo (kort/um/o) {X}
korupti
貪污
per mono, donacoj, promesoj,... akiri ies favoron; subaĉeti; morale malbonigi, difekti; (morale) falsi {X}
korvo
烏鴉
nigra aŭ griza-nigra birdo (grakas "grak!") (Corvus) {9}
kosmo
宇宙
ĉio ekster Tero; tio, en kio estas steloj, planedoj... {9}
kosti *
花費
kiom da mono necesas por fari aŭ ekhavi (aĉeti, produkti, venigi) ion; kiom da peno necesas por atingi ion {*3}
kostumo
服裝
vesto-kompleto speciala por iu grupo, ofico aŭ okazo; kompleto de vestoj kune akordiĝantaj (jaketo - veŝto - pantalono; ŝultrotuko - bluzo - jupo;...) {9}
koto
miksaĵo el tero kaj akvo {8}
kotizo
會費
mono, kiun oni (regule) pagas al klubo aŭ asocio por esti membro; pago por partopreni en io; kotizi pagi kotizon {X}
kotono
棉花
la haroj kiuj kovras la semojn de koton-arbusto (Gossypium), el kiuj oni teksas ŝtofon kaj faras vaton {7 }
koverto *
<信封DD>rektangula saketo el papero, en kiun oni metas leteron por povi sendi ĝin {*5}
kovri *
覆,蓋
igi nevidebla (aŭ fermi), surmetante ion; malkovri (ankaŭ) ekvidi, ekrimarki (aŭ montri) ion nekonatan {*4}
krabo
iu el dekkruraj (iom rondaj) akvobestoj (krustuloj) (ili iras ne antaŭen, sed flanken) (Brachyura) {X}
kraĉi
吐痰,龍吐火
elĵeti salivon el buŝo; (ankaŭ) drako kraĉas fajron {9}
krado
欄杆
aro da lignaj aŭ feraj stangoj aŭ tuboj, fortike interligitaj (kiel barilo; por surmeti ion; kiel firmaĵo por fiksi diversajn partojn;...); motivo simila al # {8}
krajono *
鉛筆
skribilo el ligno kun kerno el grafito (=karbono (C)) (nigra) aŭ el kolora substanco {*5}
krampo
括號,括弧
fiksilo en formo de "["; skribsigno "(" (ronda krampo), "[" (rekta krampo), "{" (kurba aŭ onda krampo) aŭ "<" (pinta krampo); krampi fiksi per krampo {X}
krano
水龍頭
aparato je fino de tubo, kun turnebla fermilo, por laŭ elekto ellasi aŭ ne ellasi akvon aŭ alian likvon aŭ gason {8}
kranio
頭蓋骨
la ostoj de la kapo, ŝirmantaj la cerbon {9}
kravato *
領帶
mallarĝa tuko, kiun iuj (viroj) ligas ĉirkaŭ la kolon {*6}
krei *
創造
fari ion el nenio; fari ion, kio antaŭe ne ekzistis {*5}
kredi *
信任
pensi, ke io estas vera, ne havante pruvon {*2}
kredito
信用狀
en la konto ĉe komercisto aŭ banko ŝuldo (pagota mono) por la komercisto aŭ banko; (se kliento havas krediton ĉe komercisto aŭ banko, por la kliento tio do estas bonhavo); krediti enskribi kredite {9}
kremo
煉亂,醍醐
la grasa parto de lakto, kiu leviĝas, kiam lakto estas senmova; oleeca ŝmiraĵo; (figure) la plej bona parto de io {7}
krepusko
晨曦,黃昏,半明半暗
mateniĝo; vesperiĝo; duonlumo {8}
kreski *
pligrandiĝi (iom post iom) {*3}
kresto
雞冠
karneca (ruĝa) elkreskaĵo sur kapo de virkoko,...; plumtufo sur kapoj de iuj birdoj; supra elstaraĵo de io {9}
kreto
石灰,粉筆
kalkŝtono facile pulvorigebla (CaCO3); stangeto el tiu aŭ simila substanco por skribi (ekzemple sur nigra tabulo en lernejo,...) aŭ desegni {8}
krevi
龜裂
subite rompiĝi, fendiĝi {7}
krii *
叫喊
tre forte, tre laŭte, tre akre diri aŭ voki {*3}
kribri
刻畫
apartigi pli dikajn kaj malpli dikajn erojn per aparato kun truoj aŭ fendoj (kribrilo) {X}
krimo *
罪行
(tre) puninda ago [ŝtelo, murdo,...]; krimi fari krimon {*6}
kripla
不良於行,癱瘓
kun parto de la korpo (kruro, brako,...) ne bone funkcianta aŭ mankanta {8}
kristalo
結晶
ĥemia substanco en formo de regulaj multfacaj eroj; tre pura, plene travidebla vitro (foje kun iom da plumbo), pli brila ol normala vitro {9}
kriterio
觀點
principo aŭ fakto, laŭ kiu oni decidas aferon {X}
kritiki
評評
diri, ke iu faras ion malbone; ekzameni la bonajn kaj malbonajn ecojn de libro, teatraĵo,... (kaj skribi pri tio) {8}
krizo
危機
grava danĝera periodo; subita ŝanĝiĝo de (politikaj, sociaj,...) cirkonstancoj; grava ŝanĝo en evoluo de malsano {8}
kroĉi
勾住
alligi per hoko(j) (aŭ per hoko tra ringo); ekkapti {7}
krokodilo
鱷魚
granda rivera rampulo (Crocodilus)
在講世界語的人之間講自己的母語,戯稱為krokodili
(krokodili (ŝerce) paroli nacilingve inter Eo-parolantoj (kor/kod/?)) {9}
krom *
之外,除外
[aparta mencio] ne nur ... sed ankaŭ aliaj (krom pano, ni manĝas (ankaŭ) rizon); ĉiuj aliaj, sed ne ... (krom rizo, ĉiuj grenoj kreskas sur seka tero); krome aldone, plie; kromnomo alia nomo ol la oficiala aŭ kutima nomo {*1}
krono
飾品,假牙的環形座,冠
ornama kapvesto de reganto; ringo-forma plektaĵo el floroj, folioj,...; (arta) supro de dento; kroni (iun) meti kronon sur kapon; fari iun reĝo {8}
kruco *
十字
signo, figuro aŭ objekto en formo de "+" aŭ "x"; la loko, kie du linioj, vojoj, fadenoj,... faras tian figuron; kruci meti du objektojn tiel, ke ili formas krucon; bredi idon de diversrasaj bestoj aŭ plantoj; krucumi ekzekuti kondamniton, pendigante lin sur kruco {*5}
kruĉo
寬口瓶
ujo por likvoj, kun larĝa "ventro", tenilo kaj verŝilo {8}
kruda
粗,原始的
neprilaborita, nepreparita; maldelikata; malpreciza {7}
kruela
殘忍的
turmentema, ŝatanta suferigi {8}
kruro *
tiu parto de la korpo, per kiu homo aŭ besto iras; malsupra membro (inter genuo kaj piedo aŭ inter kokso kaj piedo); simila parto, sur kiu staras objekto {*5}
krusto
硬瞉
malmola supra aŭ ekstera tavolo (bakaĵo, kuiraĵo pro varmo; vundo pro sekiĝo de sango); krustuloj akvobestoj kun ekstera skeleto (Crustaceae) [kankro, krabo,...] {8}
kruta
陡峭的
tre dekliva (pli vertikala ol horizontala) {8}
kubo
立方體
objekto kun ses egalaj, kvadrataj flankoj; (kuba metro = amplekso aŭ enhavo egala al tiu de kubo de 1m je 1m je 1m; unu kuba centimetro estas unu mililitro) {9}
kubuto
手肘
la artiko por fleksi la brakon; ĝia ekstera flanko {8}
kudri
kunligi per fadeno; fari vestojn per kudrado {7}
kuglo
彈丸
ronda peco da malmola metalo, kiun elpafas pafilo {8}
kuiri *
烹調
fari manĝon (en bolanta akvo) {*4}
kuko *
糕餅
bakaĵo el faruno, lakto, (ovoj, sukero,...) {*5}
kukolo
杜鵑
birdo, kiu metas siajn ovojn en nestojn de aliaj birdoj (kukolo kukuas "ku-ku") (Cuculus) {8}
kukumo
小黃瓜
pli-malpli cilindroforma, akvoplena (ne matura) frukto de grimpplanto (Cucumis sativus), manĝata kiel legomo; (kukumeto malgranda, ofte en vinagro) {9}
kukurbo
葫蘆
iu el diversformaj, ofte grandaj, fruktoj de grimpplanto (Cucurbita, Lagenaria,...), uzataj kiel legomo kiam nematuraj, kiel kruĉo, vazo aŭ ornamaĵo, kiam maturaj {9}
kulo
蚊子
malgranda insekto, kiu suĉas sangon kaj kies piko kaŭzas jukadon (Culex) {X}
kulero *
湯匙
manĝilo aŭ ĉerpilo (iom) kuvo-forma {*5}
kulpa *
有錯的
kiu (konscie) faris ion malbonan {*5}
kulto
禮拜儀式,教浱
ekstera formo (ceremonioj) de religio; kvazaŭreligia adorado; kulti (ion/iun) adori per kulto {9}
kultivi
培育
(zorge) kreskigi (plantojn) {X }
kulturi *
栽堷
prilabori (teron) por bone kreskigi utilajn plantojn {*6}
kulturo *
文化
ĉio, kio ne estas naturo; kiel homoj rilatas al sia ĉirkaŭaĵo kaj ŝanĝas ĝin prilaborado de tero, kreskigo de plantoj, bredado de bestoj; organizado de kaj vivado en socio, kun normoj kaj kutimoj kaj la lingvoj uzataj; konstruado, metioj kaj industrio kaj la iloj uzataj; plibeligo de la ĉirkaŭaĵo per bel-arto, teatraĵoj, literaturo, konstru-arto... {*6}
kun *
與,共
[akompano, helpo] (li promenis kun sia amiko; mi faris tion kun li); ne sen (teo kun sukero); (kune ne aparte; ne dise); kunigi igi kunaj; kuniri iri kune {*1}
kuniklo
兔子
mambesto simila al leporo, sed malpli granda kaj kun malpli longaj oreloj (Lepus, Oryctolagus cuniculus) {9}
kunsido
座談
kiam grupo da homoj (estraro, komisiono,...) sidas kune por diskuti ion, decidi pri io,... (kun/sid/o) {X}
kunveno
會議
kiam homoj estas kune por priparoli ion, rigardi ion, aŭskulti ion,... (kun/ven/o) {X}
kupolo
拱形屋頂
pli-malpli duonsfera tegmento {X}
kupono
優待卷
detranĉita parto (de akcio, obligacio, reklam-anonco, bileto,...), kiu kiel tia donas rajton pri io {9}
kupro
ruĝeflava metalo (Cu); flava kupro latuno {8}
kuri *
tre rapide iri; seninterrompe flui {*3}
kuraci *
(provi) sanigi {*5}
kuraĝa *
勇敢
ne timanta; sentanta sin tre forta por fari ion {*3}
kurbo
曲線
linio sen rekta parto; nerekta parto ("I" estas rekta, "C" kaj "S" estas kurbaj); kurba parto de vojo {7}
kurento
電流
fluo de elektro {9}
kurioza
好奇的
scivolemiga pro nekutimeco aŭ malofteco {7}
kurso
課程
vico da lecionoj; difinita vojo sekvenda {7}
kursiva
草書體的
oblikva, foje iom pli simila al manskribo (pri literoj) {X}
kurteno
窗簾
tuko antaŭ fenestro aŭ scenejo (ŝovebla, levebla) {8}
kurzo
行情價
prezo ne firma, sed dependa de aĉetemo kaj vendemo {X}
kuseno
枕頭,睡墊
sako el ŝtofo aŭ ledo, plenigita per molaĵoj, sur kiu oni apogas sian kapon aŭ korpon, en aŭ ekster lito {9}
kuŝi *
esti en horizontala pozicio (ne stari, ne sidi, ne pendi, ne iri); troviĝi senmove {*4}
kutimo *
習慣
tio, kion oni faris, faras kaj faros same (sen devo por fari same); kutima laŭ kutimo; en plej multaj okazoj {*4}
kuvo *
ujo sufiĉe profunda kaj vasta {*6}
kuzo *
表兄弟
filo de frat(in)o de patr(in)o {*5}
kvadrato
正方形
kvarangulo kun same longaj flankoj kaj ortaj anguloj ("rektaj", de 90 gradoj); (kvadrata metro = surfaco egala al la surfaco de kvadrato de 1m je 1m) {7}
kvalito
品質
eco; kiomo de (mal)boneco; tio, kio estas speciale bona en io; tio, kio estas speciala en io {7}
kvankam *
雖然
[tiel estas, sed tamen...] (kvankam forte pluvis, ni (tamen) iris eksteren (= malgraŭ la forta pluvo,...)) {*1}
kvanto
tiom, kiom estas (tiom da ekzempleroj, tiom da gramoj da..., tiom da litroj da..., tiom da metroj da...) {7}
kvar *
4; kvardek 40; dek kvar 14; kvaronhoro 15 minutoj {*1}
kvartalo
城區
parto de urbo (loĝkvartalo, komerca kvartalo,...) {8}
kvazaŭ *
大約,幾乎是
ne vere tio/tiu, sed tute simila al tio/tiu; ne vere tia, sed tute simila; ne vere tiel, sed tute simile {*1}
kvereli
爭吵
brue disputi {X}
kverko
橡樹
arbo (kun glataj ovoformaj fruktetoj (glanoj) kun "ĉapeto") (Quercus) {8}
kvieta *
安靜
tute trankvila, paceca; kiu ne rapide ekkoleras {*6}
kvin *
5; kvindek 50; dek kvin 15 {*1}
kvitanci
寫收據
skribe atesti pri ricevo de mono aŭ aĵo(j) {X}

L

la *
這個,所述的
[konata, evidenta, jam menciita] {*1}
labori *
工作
faradi (por produkti ion, atingi ion, plenumi taskon,...);perlabori akiri (monon) per sia laboro {*2}
laboratorio
工作室,實驗室
laborejo por (sciencaj, ĥemiaj,...) esploroj, eksperimentoj,... {9}
laca *
疲倦的
sen forto post laboro; ripozema; dormema {*4}
lacerto
蚚蜴
ĝenerale ne tre granda rampulo (skvamulo) kun longa vosto, rapide kuranta (Sauria Lacerta,...) {9}
laĉo
鞋帶
ŝnuro por fermi ŝuon,...; laĉi fermi per laĉo(j) {9}
lado
薄金屬片,製罐頭用
maldika metalplato, uzata interalie por fari skatolojn por konservi nutraĵojn; (ladlakto lakto en ladskatolo) {9}
lago *
sufiĉe granda akvo(-loko), ĉirkaŭ kiu ĉiuflanke estas tero {*5}
laiko
平信徒
homo, kiu ne estas pastro aŭ monaĥo; homo, kiu ne estas specialisto pri la koncerna fako {X}
lako
亮光漆
fortika, brila farbo; laki farbi per lako {9}
lakso
流質大便
tre mola aŭ fluida fekaĵo {X}
lakto *
乳汁,奶水
likvo el mamo de homo aŭ besto (ekzemple bovino, ŝafo), kiun trinkas tre juna ido; simila suko el planto {*4}
laktuko
萵苣
legomo kun multaj folioj formantaj pli aŭ malpli densan globon, nekuirite manĝata (en salato) (Lactuca) {X}
lama
跛的
ne povanta iri bone; kun malbone aŭ tute ne funkciantaj muskoloj; lami iri malbone, malfacile {7}
lamo
駱馬
Sudamerika remaĉanta mamulo, ŝarĝbesto (Lama) {X}
lameno
I薄層
mallarĝa, tre maldika (metala, plasta,...) plato {8}
lampo *
工具
ilo por lumi (per kandelo, gaso, oleo, elektro,...) {*6}
lano
羊毛
la molaj haroj de ŝafo, uzataj por fari vestojn {7}
lando *
土地,國土
parto de Tero, aparta pro geografio aŭ historio (ne ĉiam =ŝtato aŭ =regno); (eksterlando aliaj landoj ol la propra) ("ŝtato" kaj "regno" estas politikaj terminoj) {*2}
lango *
movebla korpoparto en la buŝo {*5}
lanterno
燈籠
skatolo kun fenestretoj, por ŝirmi kandelon aŭ alian lumilon kontraŭ vento, pluvo,... {9}
lanugo
羽毛
tre delikataj, molaj, malpezaj plumoj sub la eksteraj plumoj de birdo; molaj haroj sur homa vango,... {X}
lapo
牛蒡
alkroĉiĝema "frukto" de fortika herbo (Arctium); fermilo konsistanta el du rubandoj (kudritaj sur vestopartoj), el kiuj unu estas plene kovrita de hoketoj, kiel tiu "frukto" {9}
lardo
油脂
porka graso (kun tavoloj da karno aŭ ne) {9}
larĝa *
(kun granda) mezuro alie ol laŭ longo aŭ alto; kun sufiĉe da spaco {*4}
larmo
guto de akvo, kiu fluas el la okuloj, kiam iu ploras {7}
larvo
formo de insekto, tiel, kiel ĝi eliras el ovo (rampanta, ne fluganta aŭ kuranta); simila stadio de alia besto {9}
lasi *
ne ŝanĝi; ne forpreni; restigi; ne ĝeni; ne malhelpi; ne malpermesi; forlasi foriri kaj restigi {*3}
lasta *
最後的
neniu aŭ nenio estas post tiu; mal-unua {*2}
latitudo
緯度
kiom da gradoj norde aŭ sude (ekz. 52°N, 3°S) {9}
latuno
黃銅
kombinaĵo de kupro kaj zinko, "flava kupro" {9}
laŭ *
依據
sekvante; konforme al (iri laŭ vojo; fari ion laŭ la reguloj); laŭ li,... li diris, ke...; li pensas, ke... {*1}
laŭbo
草蓬
volbo farita el foliaro (de arboj) en ĝardeno {9}
laŭdi
稱讚
diri "tiu estas la plej bona", "tio estas belega" {7}
laŭso
蝨,奇生蟲
iu el parazitaj insektetoj [pediko, litocimo, afido,...] {X}
laŭta
大聲
forte sonanta; aŭdebla malproksime {7}
lavi *
purigi per akvo (kaj sapo) {*4}
leciono *
parto de instruado; pli-malpli horo da instruado {*6}
ledo
prilaborita (senharigita) haŭto de besto {7}
legi *
vidi kaj kompreni vortojn; voĉlegi legi aŭdeble {*2}
legitimi
合法的
pruvi ies rajton aŭ pretendon; atesti, ke io estas laŭ la leĝoj; atesti, ke iu/io estas tiu/tio (legitimilo dokumento, ofte kun foto, por atesti tion) {X}
legomo *
蔬菜
planto manĝata de homoj (ne frukto, ne spic-herbo); legomaĵo manĝaĵo (plado) el legomoj (kun saŭco) {*6}
leĝo *
法規
aro da reguloj, validaj por ĉiuj homoj en iu lando {*5}
leki
forpreni (likvon) de io per la lango {8}
lekcio
講學
instrua prelego en alta lernejo; lekcii instrue prelegi {9}
lenso
透鏡
vitro kun kurba(j) surfaco(j), por devii lumradiojn {X}
leono
獅子
granda Afrika/Azia mambesto parenca al kato, egale flavebruna, viro kun kolharoj (Felis, Panthera leo) {7}
leopardo
Afrika/Azia makulita katego (Panthera pardus) {X}
leporo
ne tre granda mambesto kun longaj oreloj (Lepus) {7}
lepro
麻瘋病
infekta malsano (difektas haŭton kaj nervojn) {X}
lerni *
練習
enmeti ion novan en sian kapon; legi kaj ekzerci por ekscii ion novan; apliki spertojn en sia posta vivo {*2}
lerta *
靈巧
kiu povas facile kaj rapide fari ion {*5}
lesivo
鹼液
akvo kun sapo aŭ alia lavilo {9}
letero *
frazoj sur papero por sendi al iu (en koverto) {*3}
leŭtenanto
少尉
armea oficiro malsupera al kapitano; plotonestro {9}
levi *
舉高
suprenigi; preni de tero kaj teni super tero {*2}
li *
tiu viro; tiu knabo {*1}
liano
一種熱帶植物
iu el plantoj kun ligneca volviĝanta/grimpanta tigo {X}
libelo
蜻蜓
longa insekto kun kvar longaj flugiloj (Odonata) {X}
libera *
自由
neligita; memdecida; kiu povas foriri, se li, ŝi aŭ ĝi volas foriri; kiu povas fari, kion li aŭ ŝi volas {*2}
libro *
frazoj sur papero multaj paĝoj kune (binditaj) {*3}
liceo
高中
diverslande diversspeca mezlernejo {9}
licenco
授權書,認可書
permeso de la ŝtato (aŭ rajtanto) por fari ion, vendi ion,..., kion laŭleĝe nur la ŝtato (aŭ tiu rajtanto) rajtas; escepta permeso; escepta malobeo al gramatika regulo {9}
lifto
電梯
aparato por levi homojn aŭ aĵojn (al alia etaĝo) {8}
ligi *
連接
igi kunaj; maldisigi; fiksi per ŝnuro {*4}
ligo *
連接
kuneco; kunaĵo; tio, kio kunigas {*4}
ligno *
木材
tio, el kio konsistas arbo-trunkoj; tia materialo {*4}
liki
洩漏,洩密
(pri ujo) tralasi likvon (gute) aŭ gason (iom post iom); liko tru(et)o aŭ alie difektita loko, tra kiu eliras likvo aŭ gaso; tralikiĝi (figure, pri sekreto) koniĝi ne oficiale {X}
likva
液態
povanta flui kiel akvo; ne gasa, ne solida (akvo inter 0°C kaj 100°C estas likva); likvo likva substanco {9}
likvoro
烈酒
forta (30-40%) alkoholaĵo kun aromo (kaj sukero) {X}
lilio
百合花
bulbo-herbo kun grandaj, trinombraj floroj kun okulfrapaj stamenoj (Lilium); akvolilio (Nymphaea), (Nuphar) {9}
limo *
邊界,極限
kie unu afero finiĝas kaj alia komenciĝas; kie unu lando finiĝas kaj alia lando komenciĝas; limi esti la limo inter du aferoj; troviĝi tuj apud la limo; limigi fiksi limon; haltigi plivastiĝon {*5}
limako
iu el surteraj (aŭ, malprecize, maraj) moluskoj, malrapide rampantaj (Gastropoda Limax,...) {9}
lino
亞麻
alta moderklimata herbo kun unu vertikala tigo, multaj malgrandaj folioj kaj kvinnombraj floroj (Linum), kultivata por oleo (el ĝiaj semoj) aŭ por fibroj (el ĝiaj tigoj), el kiuj oni teksas linaĵojn (tukoj, vestoj,...) {9}
lingvo *
語言
ĉio, kion homoj diras (malsama en malsamaj lokoj); skribaĵoj kaj paroloj, per kiuj homoj komprenas unu la alian; nacilingva ne en Esperanto {*3}
linio *
seninterrompa ligo inter du punktoj (en "B" estas unu rekta linio kaj du kurbaj linioj; "O" estas unu kurba linio); _____________; unu vortovico en libro; regula servo de aŭtobuso, tramo, trajno aŭ ŝipo inter du lokoj {*4}
linko
山貓
rabobesto, kato kun orelpintaj hartufoj (Lynx) {X}
lipo *
ekstera parto de buŝo; simila parto de floro,... {*6}
lipharoj
鬍子
haroj inter buŝo kaj nazo (lip/har/o/j) {X}
listo
nomoj de personoj aŭ aĵoj, skribitaj unu sub la alia laŭ iu ordo; listigi meti en liston; prezenti kiel liston {8}
lito *
meblo por kuŝi (kaj dormi) {*3}
litero *
字母
[a b c ĉ d ... u ŭ v z] {*6}
literaturo
文學
bel-artaj skribaĵoj; skribaĵoj pri unu temo {8}
literumi
併字
nomi unu post la alia la literojn de vorto (liter/um/i) (literumo kiel oni skribas vorton; ortografio) {X}
litro
升,公升
1000 mililitroj [mezuro por enhavo] (unu litro da akvo pezas unu kilogramon) {7}
liveri
送貨
havigi aĉetitan objekton al la aĉetinto; alporti menditaĵon, poŝtaĵon,... {9}
lo!
聽!看!
[voko aŭdu!, vidu!] (ha lo! voko tra telefono) {X}
lobo
瘤,痘
(duon)ronda elstara parto (de orelo, nazo, folio,...) {X}
logi
放置某物以引誘
altiri al si, venigi al si, proponante ion plaĉan aŭ deziratan (aŭ estante mem plaĉa aŭ dezirata) {7}
logiko
理則學,羅輯學
(scienco pri) la leĝoj de la pensado; konsekvenca rezonado aŭ argumentado {9}
loĝi *
daŭre restadi (en domo, urbo, lando) {*2}
lojala
忠貞的
fidela al sia estro, reganto, amiko,... {9}
loko *
地點
tie, kie io/iu estas; spaco por io; urbo aŭ vilaĝo; loki (ion ie) meti en lokon; loka en/pri/... (unu) certa loko {*2}
lokomotivo
火車頭,機關車
maŝino sur radoj por tiri vagonojn (de fervojo) {9}
longa *
(kun granda) mezuro en unu direkto (de antaŭo ĝis malantaŭo, de komenco ĝis fino) (ankaŭ pri tempo) {*2}
longitudo
經度
kiom da gradoj oriente aŭ okcidente (ekz. 5°E) {9}
loto
彩券
objekto, kiun oni ĵetas por decidi ion laŭ ĝia pozicio; objekto, kiun oni elektas aŭ aĉetas por ricevi ion (aŭ ne) laŭ indiko (numero) sur ĝi; tio, kion oni akiras tiel {9}
lotumi
選彩券號碼
decidi ion, disdoni ion per lotoj (lot/um/i) {X}
lotuso
蓮花
herbo kun tripartaj folioj, kies fruktoj estas relative longaj guŝoj (Lotus); iu akvo-lilio (Nymphea lotus) bildigita en antikva arto Egipta kaj Barata (Hinda); forgesiga frukto en malnovaj rakontoj Helenaj (Grekaj) {9}
lui
雇用
ricevi ion por sia uzo, dum certa tempo, kontraŭ pago {7}
lubriki
潤滑
meti glitigan substancon inter maŝinpartojn,... {9}
ludi *
fari ion ne pro utilo, sed nur por plezuro aŭ lertiĝo; sonigi muzikilon; prezenti rolon (en teatraĵo) {*4}
luko
門窗的小開口
horizontala fenestro (por lumo) aŭ pordo (por eniri kelon, ŝipon,...); pordeto en pordo {9}
lukso
奢侈品
havado aŭ uzado de multekostaj, ne necesaj, sed plezurigaj aferoj {7}
lukti
角力,摔跤
batali sen armiloj (ankaŭ kiel sporto); pene provi venki malfacilaĵojn {9}
luli
哄小孩入睡
movi infaneton tien kaj reen por dormigi ĝin {9}
lumi *
照明
esti tre hela, brila; (suno lumas, kaj lumigas Teron; luno lumas, kaj lumigas Teron; lampo lumas kaj lumigas) {*3}
luno *
natura satelito de planedo; Luno la natura satelito de Tero (ĝi lumigas (ne ĉiam) la teron dum la nokto) {*5}
lundo *
星期一
tago de la semajno inter dimanĉo kaj mardo {*5}
lupo
rabobesto tre simila al granda hundo (kaj ĝia antaŭulo) (Canis lupus) (ĉasas ankaŭ grandajn bestojn (grupe)) {8}
luti
銲接
fiksi metalon al metalo per fandmetalo kaj varmego {X}
lutro
水獺
molfela fiŝomanĝa mamulo ĉe/en akvo (Lutra) {X}

M

maĉi
dispremi en la buŝo per la dentoj {8}
magazeno
商店,百貨店
provizejo; ejo, kie oni tenas provizon de komercaĵoj; granda vendejo kun multaj diversaj komercaĵoj {7}
magio
魔法
agoj kaj ceremonioj, kiuj celas influi la superhoman mondon; (kvazaŭa) sorĉado {X}
magistro
大學文科畢業生,未得博士
kiu finis universitatan studon, sed ne doktoriĝis {X}
magneto
磁鐵
metalaĵo, kiu altiras aliajn metalaĵojn {X}
maizo
包黍,玉米
alta herbo kun cilindro-forma frukto, sur kiu sidas multaj semoj (Zea mays); ties semoj, uzataj kiel greno {9}
majo *
五月
monato de la jaro inter aprilo kaj junio (05) {*5}
majesta
陛下
kun aspekto aŭ konduto impona, admiriga, kvazaŭ de reĝo {9}
majstro
師傅
alte ŝatata instruisto; bonega fakulo; majstri bonege regi iun arton {7}
maksimumo
最大
pli granda ne eblas; pli multe ne eblas; plej granda aŭ alta dum iu periodo {9}
makulo
斑點,瑕疵
alikolora punkto aŭ loko (pro difekto aŭ malpuro, aŭ por ornamo); difekta punkto; malbona parto; makuli fari makulo(j)n sur io; malpurigi {7}
makzelo
(supra kaj malsupra) ostoj de la buŝo {X}
mal- *
相反,完全不
[tute ne; inverse; kontraŭe] (mallonga, malamiko, mallumo, malakcepti, mallaŭdi, malsupre, malpli,...) {*0}
malario
痢疾
parazita malsano (febro ĉiun trian/kvaran tagon) {X}
maleolo
腳踝
la artiko inter piedo kaj kruro {9}
malgraŭ
雖然
eĉ se tio aŭ tiu malhelpus (malgraŭ la forta pluvo, ni (tamen) iris eksteren (= kvankam forte pluvis,...)) {7}
malica
惡作劇的的
malbonintenca; nehonesta; konscie malbonfarema {9}
malvo
錦葵
iu el diversaspektaj florplantoj kun kvinnombraj floroj (ofte kun koloro inter roza kaj viola) (Malva) {9}
malvarmumo
風寒,感冒
malsaneto (kun tusado kaj (naz)kataro) "pro malvarmo" (mal/varm/um/o); malvarmumi ekmalsani je malvarmumo {8}
mamo
乳房
parto de la korpo de homo aŭ besto (mambesto), en kiu estas glandoj produktantaj lakton por nutri idon {8}
mamulo
捕乳動物
kvarpieda besto, ofte kun hara haŭto, kies inoj nutras siajn, vive naskitajn, junajn idojn per lakto el siaj mamoj (=mambesto) (mam/ul/o) [leono, bovo, hundo,...] {X}
mano *
korpoparto (je fino de la brako, kun fingroj), per kiu oni povas ion preni; manilo malfermilo sur pordo {*2}
mandato
授權,授權證,付款令
rajtigo reprezenti personon aŭ organizaĵon; dokumento pri tia rajtigo; ordono pri (el)pago de mono (poŝtmandato) {8}
mango
芒果
flava aŭ oranĝkolora, ovoforma frukto kun fibreca kerno, al kiu algluiĝas la karno, de arbo (Mangifer) {X}
mangrovo
熱帶海邊樹林,紅樹林
tropika marborda arbaro (kreskanta en akvo) {X}
manĝi *
enbuŝigi (enstomakigi) por vivi {*3}
maniero *
方式,姿態
tiel, kiel iu faras ion; tiel, kiel okazas io {*5}
maniko
parto de vesto, kiu kovras la brakon {7}
manioko
木薯
varmlanda planto kun amelriĉaj radikoj (Manihot) {X}
manipuli
操蹤
funkciigi per mano; (lerte) utiligi laŭ sia volo; ne honeste, ne lojale trakti personon aŭ interpreti diraĵon {9}
manki *
缺乏
ne esti (kie tio/tiu devus esti); (mankas io al ĝi ĝi ne estas kompleta; ĝi ne bone funkcias); (ĝi mankas al mi, mi ne havas ĝin, kaj tion mi bedaŭras (ĉar mi bezonas ĝin, aŭ ĉar mi ŝatas ĝin)) {*3}
manovri
調遺,換防
per pluraj ŝanĝoj de direkto meti aŭton, ŝipon, armeon,... en la necesan pozicion {9}
manradiko
手腕
man-artiko, la (plurobla) artiko inter mano kaj brako (man/radik/o) {X}
manto
螳螂
raboinsekto (atendas kaptaĵon "preĝante") (Mantis) {X}
mantelo
大衣,外套
longa vesto kun aŭ sen manikoj, kovranta la aliajn vestojn (banmantelo kovras la nudan korpon (post bano)) {7}
mapo
地圖
folio kun desegno de la mondo aŭ de (parto de) lando (kun vojoj, urboj,...); maparo mapo-kolekto (en libro) {8}
maro *
海洋
tre granda (sala) akvo {*3}
marĉo
地,沼澤地
tero tre malseka; lago plena de koto kaj plantoj {8}
mardo *
星期二
tago de la semajno inter lundo kaj merkredo {*5}
marko *
記號,商標,郵票,蓋章之面值票
rekonilo; komerca nomo; papereto aŭ stampo kun ia valoro; nomo de mono en iuj landoj; poŝtmarko surmetaĵo por pagi sendadon de letero; marki meti markon (signon) {*4}
marmelado
果醬
densa (kuirita) kaĉo el fruktoj kaj sukero {9}
marŝi *
行走,進行
(piede) iri, regule kaj ne tro malrapide {*5}
marto *
三月
monato de la jaro inter februaro kaj aprilo (03) {*5}
martelo
鐵錘
iu frapilo aŭ batilo peza ferpeco kun ligna tenilo; marteli frapi per martelo {7}
maso
物質,質量
nedifinita materia tutaĵo da io; (science) la kiomo de materio, mezurata laŭ (kilo)gramoj (la sama maso sur Tero estas pli peza ol sur Luno) {9}
masko
面具
artefarita vizaĝo (por festo, protekto,...) {X}
masoni
做水泥工,砌磚,糊牆等
konstrui el ŝtonoj aŭ brikoj, kunigante per mortero {7}
masto
船之桅杆
fosto sur ŝipo aŭ boato, al kiu estas fiksita(j) la velo(j); fosto aŭ stango, al kiu flago estas fiksita {8}
mastro *
主人
estro de labor(ej)o, domo, bieno, trinkejo,...; mastri estri (kiel mastro) {*5}
mastrumi
主管
fari ĉion, por ke ĉio okazu bone en domo aŭ entrepreno (mastr/um/i); mastrumo ekonomia unuo {8}
maŝo
ĉiu el la (spacoj inter) nodoj de reto aŭ trikaĵo; speciala nodo kun elstara rondo laŭvole pli- kaj malpligrandigebla (por kapti bestojn,...) {X}
maŝino *
機具
aparato por produkti ion aŭ fari iun laboron, (ĝenerale) funkciigata per elektro, petrolo, vaporo,... {*6}
mato
(kutime ne delikata) kovraĵo por planko; (en ŝakludo) sen-elira, nesavebla pozicio de la Reĝo {9}
matematiko
數學
scienco pri nombroj kaj figuroj, kaj ties propraĵoj {9}
mateno *
早晨
komenco de tago post nokto; lumiĝo {*3}
materio
材料,物資
ĉio, el kio konsistas konkretaj aferoj (ne la objektoj aŭ vivaĵoj mem) (ne energio; ne spirito) {9}
materialo
材料
tio, el kio oni faras ion {7}
matraco
睡墊
granda plata kuseno, sur kiu oni dormas {7}
matura *
成熟的
finkreskinta, plene evoluinta {*6}
meblo *
家俱
[tablo, seĝo, lito, ŝranko,...]; mebli provizi per mebloj; meblaro la mebloj de unu ĉambro aŭ domo {*6}
medio
媒材
la (materia) ĉirkaŭaĵo, en kiu io/iu troviĝas; la socia aŭ natura ĉirkaŭaĵo de iu {X}
medicino
醫學
scienco pri sano kaj malsano {9}
medikamento
substanco uzata por sanigi; kuraca substanco enmetata en la korpon (per la buŝo aŭ alimaniere) {8}
mediti
默想
profunde pensadi (ne por praktika celo) {8}
Mediteraneo
地中海
(regiono de) la maro inter Eŭropo kaj Afriko {9}
meduzo
水母
naĝanta stadio (travidebla, gelateneca) de polipo {X}
mefito
臭鼬
mamulo (ŝprucigas odoraĉan likvon) (Mephitis) {X}
meĥaniko
動力學
parto de la scienco fiziko, pri ekvilibro, movoj kaj fortoj; studo pri maŝinoj, aparatoj kaj iloj {8}
meĥanismo
機構,機制
tiuj pecoj en maŝino aŭ aparato, kiuj kune atingas certan rezulton; la strukturo de kune aranĝitaj elementoj (de aparato, lingvo,...) kaj ilia maniero de funkciado {8}
mejlo
哩,海哩
iulanda mezuro por distancoj (inter 1,4 kaj 10 km); angla mejlo 1609 m; marmejlo 1852 m {X}
melki
擠奶
elpreni lakton el mamo (de bovino, ŝafino,...) {8}
melodio
韻律
sinsekvaj tonoj en muziko; muzika "frazo" {X}
melono
granda globforma frukto kun sukplena karno (Cucumis melo,...); akvomelono (Citrullus lanatus) {9}
mem *
本身,自己
[akcentas tiu menciita, ne alia] (mi aŭdis tion de li mem mi aŭdis tion de li, ne de iu alia; mi mem faris tion mi ne petis, ke iu alia faru tion, sed mi faris; la vorton mem mi ne konas, sed mi komprenas, kion ĝi signifas); [sen helpo] (faru tion mem!; memlernanto); [per si] (memĉesa moviĝo) {*1}
membro
會員,成員,身體的一部份
ano, aliĝinto de klubo, asocio, societo,...; elstara parto de korpo [brako, kruro] {7}
memori *
記憶
teni en kapo; ankoraŭ scii poste {*3}
memstara
自立,獨立
sen apogo, asisto, helpo de aliaj; memfara; sendependa (mem/star/a) {X}
mencii
提起,說到
mallonge priparoli; nur diri, ne plie priparoli {9}
mendi *
peti, ke oni vendu aŭ faru ion post iom da tempo {*6}
menso
心理
la pensanta parto de la spirito (ne la sentemo); intelekto {9}
mensogi *
diri malveron {*6}
mento
薄荷
forte aroma herbo (Mentha); (-infuzaĵo, -bombono) {X}
mentono
下顎
parto de la vizaĝo sub la buŝo {7}
menuo
菜單,選單
(listo kun) sinsekvo de pladoj dum ampleksa manĝo; listo de elekteblaj manĝaĵoj en restoracio {9}
meriti *
佔優勢
(li meritas tion pro liaj agoj, faroj, kvalitoj, estas bone, ke oni faras tiel al li, aŭ ke li ricevas tion) {*6}
merkato
銷售,行銷
(ekonomio) propono/postulo pri certa(j) varo(j) {X}
merkredo *
星期三
tago de la semajno inter mardo kaj ĵaŭdo {*5}
mesaĝo
信息
sciigo; informo sendata de unu persono al alia(j) {X}
meti *
置放
[starigi, kuŝigi, pendigi]; surmeti (ekz. vestaĵon) {*2}
metalo *
金屬
[fero, kupro, arĝento, oro,...] {*6}
metalurgio
金屬工業,冶金學
metal-industrio {9}
metio
手工藝
manlabora profesio (ĉarpentado, buĉado, frizado,...) {7}
metodo
方法
pripensita aro da manieroj por atingi iun celon {8}
metro
米,公尺
100 centimetroj [mezuro por longo, larĝo, alto] {7}
mevo
海鷗
iu el laŭte kriantaj blanke-nigraj/grizaj mar-birdoj (ĉefe ĉe la marbordo, iuj land-interne) (Laridae) {X}
mezo *
中間
en "abcde" c estas en la mezo; en "O", la mezo estas malplena; (meza en la mezo; ne ekstrema) {*4}
mezuri *
測量
kompari nekonatan grandon kun konata grando; rigardi, kiom da centimetroj io estas longa, larĝa aŭ alta; kiom da litroj estas; kiom da minutoj estas...; mezuro grando laŭ kiu oni mezuras; grando difinita per mezurado; (muziko) unu el egalaj dividaĵoj {*4}
mi *
[la parolanto] {*1}
mielo
蜂蜜
dolĉa likvo kiu venas de tio, kion abeloj kolektas en floroj {9}
mieno *
表情
vizaĝo montranta pensojn, emociojn; vizaĝesprimo {*6}
migri
移居
iri de unu loĝloko al alia (malproksima) loko, por ekloĝi tie; iri de loko al loko (al loko,...), ne havante fiksan loĝlokon; (elmigri (kutime) migri al alia lando) {8}
miksi *
混合
kunigi (unu tra la alia) per movoj (per skuado, per kirlado,...); (inter)miksi (figure) konfuzi {*6}
mil *
1000; dumil 2000; mil du 1002; dumil okcent 2800 {*1}
milda
溫和的
ne akra por la sensoj; malsevera; varmeta (vetero) {7}
miliardo
千個百萬
mil milionoj {8}
milimetro
毫米
0,001 metro; 0,1 centimetro [mezuro por longo] {8}
miliono *
百萬
mil miloj; 1 000 000 {*6}
militi *
做戰
per multaj homoj kaj armiloj batali kontraŭ malamika lando (aŭ kontraŭ enlandaj malamikoj) {*2}
mino
地雷
kavaĵo en tero, sub tero, en roko,..., el kiu oni fosas substancojn (karbo, oro, salo,...); kavaĵ(et)o en tero, muro, roko,..., en kiun oni metis eksplodan substancon, por fari truon aŭ por detrui ion per eksplodigo; kest(et)o kun eksploda substanco, eksplodonta pro tuŝo,...; mini elfosi (karbon,...) el tero; enmeti eksplodaĵon; minejo loko, entrepreno kie oni elfosas substancojn {8}
minaci *
威脅
promesi fari ion malbonan aŭ malutilan {*6}
mineralo
礦物
ĥemia ne-organika elemento aŭ natura kombinaĵo de ne-organikaj elementoj; tia substanco (minebla) sub tero {9}
minimumo
極小
pli malgranda ne eblas; pli malmulte ne eblas; plej malgranda aŭ malalta dum iu periodo {9}
ministerio
政府的部
ministrejo oficejo de ministro kun ĉiuj ties funkciuloj kaj oficistoj; taskaro de ministro {9}
ministro
部長
ano de ŝtata registaro, estranta unu el la fakoj de ŝtata regado {9}
minus
"forprenu la sekvantan"; minuso la signo "-" en kalkulado (8-3=5 ok minus tri estas kvin); malavantaĝo {8}
minuto *
60 sekundoj; 60-ono de horo [mezuro por tempo] {*4}
miri *
稱奇,驚嘆
esti surprizita (ĉar io okazis, pri kio oni pensis, ke ĝi ne okazos aŭ ne povas okazi) {*3}
miraklo
奇蹟
io, kio estas (aŭ ŝajnas esti) kontraŭa al la leĝoj de la naturo, sed kio tamen okazas; io, kio ŝajnis ne ebla, sed kio tamen okazis {X}
mirinda
奇妙的
tia, ke oni vere povas miri pri ĝi (mir/ind/a) {9}
mirtelo
藍莓
arbusto (en arbaro) kun beroj, kiuj estas nigraj ekstere kaj ruĝaj interne (Vaccinium myrtillus) {9}
mis- *
錯的
[ne ĝuste; erare] (misprononci, misaŭdi, miskalkuli, miskompreni, mistraduki, mispaŝi, misgluti,...) {*0}
mistero
神秘的事
afero kaŝita aŭ neklarigebla {8}
mistifiki
神秘化,寓弄
trompi iun, uzante ties (tro)kredemon {9}
mito
神話
tradicia rakonto pri la agoj de la dio(j) aŭ de la prauloj "en la komenco de la tempoj" (ofte instrua aŭ klariga) {X}
mitulo
海貝
enmara, manĝebla, molusko kun blua konko (Mytilus) {X}
mizero
悲情,慘況
malfeliĉego; malriĉego {7}
modo
時裝
nedaŭra ĝenerala kutimo (pri vestoj,...) {7}
modelo
模範,模特兒
objekto, farita por esti imitata aŭ kopiata; io/iu imitinda; iu pentrata; iu surhavanta vestojn por prijuĝo {8}
modemo
數據機
aparato por ŝanĝi komputilajn signalojn al sonoj sendeblaj per telefono (kaj inverse) {X}
modera
中庸的
ne ekstrema; ne (mal)troa; ne tro postulanta {8}
moderna
現代的
laŭ la opinioj, normoj, postuloj de la nuna tempo {8}
modesta
謙虛的
ne havanta altan opinion pri siaj faroj aŭ scioj; ne akcentanta sian gravecon; (io) ne tro grava aŭ valora {8}
modifi
iom ŝanĝi (laŭ bezono, sed ne la esencon) {9}
moki *
嘲笑
diri ridigajn vortojn pri iu; (malŝate) ridi pri iu {*5}
mola *
柔軟的
se la formo estas facile ŝanĝebla per premado (freŝe bakita pano, lano kaj lanugo estas molaj, sed malnova pano, vitro kaj ŝtono estas malmolaj) {*5}
molekulo
分子
plej malgranda ero de ĥemiaĵo havanta la ecojn de la tuto, konsistanta el atomoj, kiuj ne havas tiujn ecojn {X}
molusko
貝類動物
besto kun mola korpo, ofte kovrita de kalka konko (Mollusca) [limako, mitulo, ostro, polpo,...] {X}
momento *
即時,此刻
tempo-punkto; malpli ol sekundo {*4}
mono *
per kio oni pagas [dolaroj, eŭroj, dinaroj, rupioj, enoj,...]; monbileto papera mono; monero metala mono {*3}
monaĥo
王朝
religiulo, kiu submetis sin al specialaj reguloj (ofte grupe vivanta en monaĥejo) {X}
monato *
30, 31, 28 aŭ 29 tagoj; 12-ono de jaro; unu lunciklo {*4}
mondo *
世界
Tero kun ĉio kaj ĉiuj sur ĝi {*2}
monstro
鬼怪
estaĵo aŭ estulo kun nenormala (timiga) formo {9}
monto *
高山
tera altaĵo (centojn aŭ milojn da metroj alta) {*3}
montri *
指示
indiki; vidigi; diri, kie io estas; elmontri vidigi {*2}
monumento
記念啤
konstruaĵo aŭ skulptaĵo por memorigi personon aŭ okazaĵon aŭ la iaman kulturon; verko, kiu memorigas ĝian aŭtoron (pro ĝia graveco,...) {9}
moro
習慣
kutimo en iu grupo, popolo,... {7}
moralo
道德
instruo aŭ reguloj por distingi inter bono kaj malbono; morala (ankaŭ) laŭ moralo, sed ne laŭ juro {9}
morbilo
痲疹
infekta malsano (kataro, ruĝaj makuloj sur haŭto) {X}
mordi
premi per la (antaŭaj, tranĉaj) dentoj {7}
morgaŭ *
明天
en/dum la tago post la nuna tago {*1}
morti *
senviviĝi {*2}
mortero
substanco por kunligi ŝtonojn aŭ brikojn {X}
moskito
蚊子
pikanta insekto, ekzemple kulo, kies piko ĝenas aŭ malsanigas {8}
moŝto
閣下
[ĝenerala titolo] (lia/ŝia/via reĝa/princina/... moŝto) {X}
motivo
動機
io, kio igas iun agi aŭ konduti tiel aŭ tiel; malgranda parto de muzikaĵo, kiel bazo de pli grandaj partoj aŭ kun aparta signifo; (ripetata) desegnaĵo (sur muro, en ŝtofo,...); motivi prezenti motivo(j)n por agado aŭ konduto {X}
motoro
發動機,馬達
aparato por transigi ian energion en movon; (figure) objekto aŭ persono, kiu instigas al progreso {8}
movi *
移動
meti al alia loko; ŝanĝi pozicion de io/iu; agigi {*2}
movado
活動,文化運動
ripetata aŭ daŭra movo; komuna agado de homgrupo (organizita en asocio aŭ ne) por atingi iun celon (mov/ad/o) {X}
mueli
研磨
diserigi, pulvorigi (grenon) per aparato (muelilo) aŭ inter du ŝtonoj (el greno oni tiel faras farunon) {7}
muĝi
大聲叫喊,吼,嘯
aŭdigi neklaran, fortan, longedaŭran tonon; bleki kiel bovo {9}
multa *
多量的
en granda kvanto; multaj pli ol 4 aŭ 5; pli ol kutime; multnombro granda nombro; pluralo {*2}
multipliki
(matematiko) kalkuli oblon (3x4=12 tri oble kvar estas dek du) (=obligi) {9}
munti
安裝
ĝuste kunmeti la partojn de aparato, por ke ĝi bone funkciu; ĝuste kunmeti partojn de filmo,... {8}
muro *
fortika limaĵo inter spacoj (inter ĉambroj aŭ inter domo kaj ekstero); masonita vertikala surfaco {*3}
murdo
謀殺
intenca mortigo; murdi intence mortigi {X}
mureno
鰻?
dika, longa, senskvama rabofiŝo (Muraena) {X}
murmuri
嘟噥,抱怨
neklare paroli; fari sonon de rivereto {7}
muso
滑鼠
malgranda ronĝulo kun longa vosto (Mus,...); (figure aparato por i.a. movi la montrilon sur komputila ekrano) {8}
musbirdo
非洲的一種鳥
iu el Afrikaj birdoj (griza, longa vosto, tufo sur kapo, fingroj turneblaj, saltetas) (Coliidae) (mus/bird/o) {X}
musko
苔蘚植物
etaj plantoj kun foliecaj tigoj kaj dense sidantaj folioj (kovrantaj pli-malpli grandajn surfacojn) (Musci) {9}
muskolo
肌肉
parto de la korpo de homo aŭ besto, el fibroj, kiu ebligas movojn en la korpo kaj de la korpo {8}
mustelo
魷魚
longa mallongkrura molfela rabobesto (Mustela,...) {X}
muŝo *
蒼蠅
iu el duflugilaj insektoj; i.a. rapide fluganta kaj zumanta, ofta ĉe homoj kaj bestoj (Musca, Homalomyia,...) {*6}
muta
聾啞
ne povanta paroli; sensona {7}
muzeo
博物館
domo, kie oni elmontras (ekspozicias) kolekto(j)n (artajn, sciencajn) {9}
muzelo
牛馬等動物的口鼻
elstara parto de la kapo de iuj bestoj, kun nazo kaj buŝo {9}
muziko *
音樂
plaĉa kombino de sonoj (sinsekvaj kaj samtempaj) de sama aŭ diversa alteco (farata per voĉo(j) aŭ per instrumento(j)); muziki fari aŭ ludi muzikon {*5}

N

-n *
表示動作方向的字尾
[-o -as --> -(e)n / -(e)n <-- -as -o] [al; direkto] (la kato saltas (de la planko) sur la tablon; ŝi iras (de la vojo) en la domon; meti (ion) en poŝon, sur hokon,...; Restu hejme! - Iru hejmen! (de ĉi tie); Restu tie! - Ne iru tien!; Iru antaŭen!; paŝi tien kaj reen; veturi Parizon (=al Parizo)) {*0}
-n *
不用介系詞表示受詞,時間,度量之延續
[-o -as --> -(o)n / -(o)n <-- -as -o] [komplemento sen prepozicio i.a. objekto, daŭro, mezuro] (tiu viro legas libron; li vidas tiujn altajn arbojn; mi vidis ŝin, sed lin mi ne vidis; tion ni pripensu; li farbis la bluan pordon ruĝa; mi konas lin kiel ĉefo (mi=ĉefo); mi konas lin kiel ĉefon (lin=ĉefon); li dormis du horojn (=dum du horoj); tio daŭras unu horon; ŝi pagis unu eŭron; tio kostas du dolarojn; tri horojn longa filmo; du metrojn alta viro; (mi deziras) bonan nokton!) {*0}
n-ro
數之縮寫
numero {X}
nacio *
民族,國家
(iel oficiale organizita) popolo; homoj kiuj sentas sin samaj, ofte kun la sama lingvo kaj kulturo, ofte en la sama lando; (foje) ŝtato (ekzemple en Unuiĝintaj Nacioj) {*2}
nadlo
pinglo-forma parto de aparato {8}
naĝi *
游泳
movi sin en akvo {*6}
naiva
天真
sensperte (tro) kredema, malkaŝema, fidema {8}
najbaro *
鄰居,附近
homo, kiu loĝas apude; homo, kiu sidas apude {*6}
najlo
pinta metala stangeto por fiksi objekton enpremante aŭ (per martelo) enfrapante ĝin; najli fiksi per najlo(j) {7}
najtingalo
夜鶯
birdo laŭdire plej bele kantanta (Luscinia) {9}
naski *
生育
ekhavi idon; eligi idon el sia korpo {*3}
naturo *
ĉio, kio kreskas mem (ne kreskigata de homoj); ĉio, kio estas ne farita de homoj aŭ maŝinoj; la naturaj ecoj de iu/io {*4}
naŭ *
9; naŭdek 90; dek naŭ 19 {*1}
naŭzi
生噁心,想吐
kaŭzi vomemon, abomenon {8}
nazo *
parto de la korpo, per kiu oni flaras (rimarkas odoron) {*4}
ne *
[malkonfirmo] (Ĉu vi venos? Ne, mi ne venos.) {*1}
nebulo
densa akva vaporo (malalta nubo) malklariganta la vidon {7}
necesa *
必要
ne malhavebla por fari ion; bezonata {*3}
necesejo
厠所
ĉambreto en aŭ ekster domo, kie oni plenumas necesajn korpajn funkciojn, kiel fekado kaj pisado (neces/ej/o) {X}
negativa
負面的
nea, rifuza, malakcepta, malpermesa, malfaciliga, malavantaĝa, minusa; inverskolora (negativo de foto) {X}
neglekti
忽略,輕視
malatenti; malzorgi {9}
neĝo *
flokoj (plataj pecetoj) el frostiĝinta akvo kiuj falas el ĉielo; neĝas falas neĝo (el ĉielo) {*4}
nek *
[ne tiu, kaj la alia ankaŭ ne] (nek hundo, nek kato estas sovaĝa besto; mi manĝis nek panon, nek kaĉon) {*1}
nenia *
沒有任何
de neniu kvalito; neniuspeca {*1}
nenial
毫無理由的
pro neniu kaŭzo aŭ motivo {9}
neniam *
任何時間都不會
en neniu tempo; en neniuj cirkonstancoj {*1}
nenie *
在任何地點都不會
en neniu loko {*1}
neniel
無論如何
neniumaniere; tute ne {9}
nenies
沒人的,不屬任何的
de neniu; apartenanta al neniu {8}
nenio *
neniu afero {*1}
neniom
毫無
neniu kvanto; eĉ ne la plej malgranda kvanto {8}
neniu *
無人
eĉ ne unu el; eĉ ne unu homo, individuo, ekzemplero,... {*1}
nepo *
filo de fil(in)o {*6}
nepra *
必要的,無可避免的
necesega; nemalhavebla; neevitebla {*6}
nervo
神經
fadenforma elektra konektilo en la korpo de homo aŭ besto {8}
nervoza
神經質的
kiu facile ekscitiĝas, impresiĝas; malkvieta {9}
nesto
tio, kion konstruas birdoj por enmeti siajn ovojn; loĝejo de birdo; nesti fari neston; loĝi en nesto {7}
neto
騰清的文件
skribaĵo en definitiva formo, sen korektoj, makuloj,... {8}
neŭtrala
中立的
kiu ne partoprenas (kaj ne volas partopreni) en diskuto aŭ batalo; kiu ne avantaĝigas unu el la partioj en diskuto,... {X}
nevo *
外甥
filo de frat(in)o {*6}
ni *
我們
mi kaj li; mi kaj ŝi; mi kaj ili; mi kaj vi; mi kaj li kaj vi; mi kaj ŝi kaj vi; mi kaj ili kaj vi {*1}
nigra *
黑色的
senkolora, tute malhela; kun koloro de loko senluma {*3}
nilono
耐龍
arta ĥemia kombinaĵo, el kiu oni interalie faras fadenojn {9}
nivelo
水平,程度
alteco de horizontala surfaco, kompare al alia horizontala surfaco; grado de instruiteco, klereco,... {8}
-nj-
女姓暱稱之語尾
[kara virino aŭ knabino] (post kelkaj literoj de la vorto panjo = pa(trino) + -njo; filinjo = fili(no) + -njo; Manjo = Ma(ria) + -njo; Elinjo = Eli(zabeto) + -njo) {9}
nobla
高貴的
kun alta morala kvalito; bonfara, estiminda {8}
nocio
<觀念DD>difinebla ideo; tio, kion oni volas esprimi per vorto {X}
nodo
節,節點,會合點
interplektita ligo de du ŝnuroj, fadenoj,...; punkto, kie renkontiĝas pluraj (fer)vojoj,...; centra punkto de problemo; nodi fari nodon (en ŝnuro); ligi (ŝnurojn) per nodo {8}
nokto *
kiam ne estas lumo de la suno; inter vespero kaj mateno {*4}
nomo *
名字
vorto per kiu oni povas voki iun; vorto per kiu oni indikas objekton aŭ estaĵon; interkonsentita aŭ kutime uzata vorto por io ("ni nomu tion ...", "oni nomas tion ..."); (nome jen mi nomos, indikos tion, kion mi celas) {*2}
nombro *
[2 17 391 1000 2,75 1/7 ...]; nombri mezuri kvanton, montrante ĉiun aĵon aparte kaj dirante "1, 2, 3,..."; vicnombro la nombro laŭ loko en vico,... 1a=unua, 2a=dua,... {*4}
nordo *
北方
[Kanado kaj Siberio estas en la nordo, Aŭstralio kaj Fuegio (Fajrolando) estas en la sudo] (N) {*6}
normo
正常
regul(ar)o, kiun ĉiuj devas (devus) observi (ankaŭ se ĝi ne estas leĝo); modelo imitenda {X}
normala
正常的
antaŭvidebla laŭ la naturo, la kutimoj, la kutimaj kondiĉoj,... (ne stranga; ne speciala, ne miriga) {8}
noto *
筆記
malgranda skribaĵo pri io (por ke oni memoru pri tio); io, kion oni fiksas en sian memoron; skribsigno por muzika tono; noti fari noton (sur papero aŭ en memoro) {*6}
nova *
ne jam ekzistanta; ne antaŭe ekzistinta; ne jam okazanta; ne antaŭe okazinta; ne antaŭe vidita, aŭdita,... {*2}
novaĵo
新聞
io nova; priskribo, raporto pri io antaŭ ne longe okazinta; io ankoraŭ ne aŭdita aŭ legita (nov/aĵ/o) {X}
novelo
短編小說
literatura rakonto (malpli ampleksa ol romano) {X}
novembro *
十一月
monato de la jaro inter oktobro kaj decembro (11) {*5}
nu *
暫停思考的語氣,那麼
[paŭzo por pens(ig)i]; (nu nu! trankvilu!) {*1}
nuanco
細節
delikata, tre malgranda diferenco; nuanci meti nuancojn en...; iomete adapti (sian opinion,...) {X}
nubo *
amaso da densa vaporo en aero, kaŝanta (parte) la ĉielon; tio el kio falas pluvo {*4}
nuda
裸露,不穿衣
senvesta; sen haroj; sen plumoj {7}
nuko
頸項
la malantaŭo de la kolo, inter kapo kaj dorso {9}
nukso
堅果,核果
frukto kun ligneca ŝelo; ternukso subtera guŝo de varmlanda herbo (Arachis), kun oleo-riĉaj semoj {9}
nul *
0; nuligi senvalidigi; malanonci {*4}
numero *
數,出刊期號
nombro kiel rekonilo; vicnombro; signo de nombro (n-ro 12); unu eldono de revuo, gazeto; numeri signi per numero (kvin numeritaj ekzempleroj) {*5}
nun *
現在
en ĉi tiu tempo; en ĉi tiuj cirkonstancoj {*1}
nupto
婚禮
geedziĝo, edz(in)iĝo (ceremonio, festo aŭ fakto) {X}
nur *
只有
ne pli ol (nur tiom); nenio/neniu alia ol (nur ŝi; nur tiu; nur tio); ne alimaniere ol (nur tiel); ne en alia tempo ol (nur tiam); ne sen plenumo de kondiĉo (nur se) {*1}
nutri
給營養
doni manĝon (taŭgan por kreskado kaj vivado) {7}

O

-o *
名詞的字尾
[io ekzistanta] [substantivo] (viro; vojo; arbo; muso; akvo; problemo; skribo; skribado; skribaĵo; belo; beleco; li estas avo; li fariĝis avo; mi nomas lin avo) (skribi bela skribo; fini mi restis ĝis la fino; helpi mi dankas pro via helpo; adicii ĝusta adicio; vera tio estas la vero; blua la bluo de la ĉielo; adiaŭ malĝojiga adiaŭo; unu metro estas mezur-unuo; tri tiu trio (aŭ triopo) bele kantis) {*0}
obei *
尊守
fari tion, kion iu ordonas aŭ instrukcias {*6}
objekto *
受詞
aĵo konkreta; (gramatiko) tio/tiu, al kio/kiu la ago estas direktita (t.e. unu funkcio de komplemento) {*5}
-obla *
表示倍數,乘
[kvanto; fojoj triobla=3x] (duobla papero, duoble diri ion, la duoblo, duobligi,...); (mult)obligi igi multoble tiel multaj; (matematiko) kalkuli oblon (3x4=12 tri oble kvar estas dek du) (=multipliki) {*0}
obligacio
責任
valorpapero, atesto pri prunto donita al entrepreno, donanta fiksan rentumon, kaj repagebla laŭ fiksaj kondiĉoj {X}
oblikva
傾斜
nek vertikala, nek horizontala; kliniĝanta; klinita; je ne-orta angulo de la kutima aŭ atendata pozicio aŭ linio de moviĝo {9}
observi
注意,觀查
rigardi kun daŭra atento; fari ion laŭ la reguloj {8}
obstaklo
阻礙
baro, (granda) malhelpo (dum en- aŭ trairado) {9}
obstina
頑固的
firme restanta je sia propra volo aŭ opinio, malgraŭ la kritikoj de aliaj; nekonvinkebla {9}
oceano
大洋
grandega maro (inter kontinentoj) {9}
odori
有味道
esti rimarkebla per la nazo (odoron oni flaras) {7}
ofendi
抵抗
malrespekti ies honoron, valoron, sentojn; forte ĉagreni {9}
oferi
奉獻
donaci al dio; doni ion valoran por ricevi ion pli valoran {8}
oferti
提供
proponi ion por vendo (je certa prezo) {7}
ofico *
職務
ies difinita laboro (ne manlaboro); ofici plenumi oficon; oficejo loko por administra aŭ serva laboro {*5}
oficiala
公務的
deklarita de la tiurilata aŭtoritato; farita laŭ la oficialaj reguloj {8}
oficiro
軍官
estro en armeo (leŭtenanto aŭ pli alta rango) {9}
ofta *
經常的
okazanta multfoje; en multaj tempoj; ĉiam denove {*2}
ok *
8; okdek 80; dek ok 18 {*1}
okazi *
發生
fariĝi aŭ esti farata; okazaĵo tio, kio okazas; okazo apartaj cirkonstancoj aŭ momento, kiam io povas okazi (en tiu okazo ni prefere ne faru tion) {*2}
okcidento *
西方
kie la suno malleviĝas (geografie: ŭeste) {*6}
oksido
氧化物
ĥemia kombinaĵo kun oksigeno (O) {X}
oksigeno
elemento (O) (en spirata aero) necesa por vivo {X}
oktobro *
十月
monato de la jaro inter septembro kaj novembro (10) {*5}
okulo *
眼睛
parto de la korpo, per kiu oni vidas (en kapo) {*3}
okupi *
佔據,從事
eniri aŭ eksidi kaj ne foriri; preni por sia uzo; plenigi kapon kaj ne foriri el la kapo; plene altiri ies atenton; (okupiĝi pri io dediĉi sian atenton al io; esti faranta ion; esti pensanta pri io); okupo kio okupas iun {*3}
ol *
比較,於
[komparo malsama] (pli ol; malpli ol; alia ol) {*1}
oleo *
grasa likvo [ternuksa, oliva, lubrika,... oleo] {*6}
olivo
橄欖
manĝebla oleeca frukt(et)o de Mediteranea arbo kun ledecaj folioj (Olea europaea) {8}
ombro *
陰影
malpli hela loko, ne aŭ malpli prilumata (ankaŭ en formo de figuro); ombri ĵeti ombron sur; malpliheligi {*5}
ombrelo
兩傘,陽傘
portebla ŝirmilo kontraŭ pluvo aŭ suno {8}
omleto
蛋包飯
batitaj ovoj frititaj en pato (kun lakto, legomoj,...) {X}
-ona *
表示分配的字尾
[parto duona=1/2] (duona pomo, duonlitro da vino, duone kompreni, la duono, duonigi,...) {*0}
ondo *
ripetiĝanta plialtiĝo de la akvo-surfaco; motivo kiel "~"; amasa antaŭeniro (kun interrompoj); antaŭeniro de radio-signalo,...; ondi leviĝi kaj malleviĝi kiel ondoj {*6}
oni *
homoj kutime, ĝenerale {*1}
onidiro
傳說
cirkulanta diraĵo sen konata fonto (oni/dir/o) {X}
onklo *
伯,叔,舅
frato de patr(in)o; edzo de fratino de patr(in)o {*4}
-ont- *
[ne komencinta, antaŭ la ago] (manĝonta homo kun manĝaĵo en poto aŭ sur telero; falonta pluvo vaporo en nuboj); (manĝonte (=antaŭ la manĝado), li lavis siajn manojn); (ĝenerale, -onto = -onta homo) {*0}
-op-
表示幾人成行的孛尾
en grupo(j) de... (
= okope, po du); ... kune (tiu triopo tiuj tri homoj kune) {9}
opero
歌劇
muzika teatraĵo (la aktoroj (roluloj) kantas) {9}
operacii
開刀,手術,數學運算
(provi) kuraci per tranĉado; fari komplikan agadon; (matematiko) fari kalkulon {8}
opio
鴉片
dormiga substanco el la laktosuko de papavo {X}
opinii *
有意見
pensi ion pri io aŭ iu; pensi pri io, kia ĝi estas {*4}
oponi
反對,反抗
kontraŭi ies opiniojn aŭ intencojn kaj provi malhelpi ilian plenumiĝon; kontraŭ-agi {9}
oportuna
好機會,好運的
faciliganta ag(ad)on aŭ labor(ad)on; bona laŭ la cirkonstancoj; oportunismo agado ne laŭ principo {7}
opozicii
抵抗政府或主管
politike kontraŭi al la registaro; kontraŭi al la estraro (de asocio,...) {9}
oro *
黃金
flaveca valora metalo (Au); ori tegi per oro {*6}
orangutano
人猿
granda hom-simila simio (Indonezio) (Pongo) {X}
oranĝo
橘子
preskaŭ globforma dolĉa frukto de oranĝo-arbo (Citrus sinensis) kun ruĝflava (=oranĝkolora) ŝelo {7}
oratoro
演說家
kiu kapablas bele kaj bone paroli al publiko {9}
ordo *
規則,正確安排
kiam io estas aranĝita en regula, ne hazarda maniero; ------------ estas ordo, --------- ne estas ordo; ordigi fari ordon; aranĝi laŭ iu ordo {*4}
ordinara *
一般的
ne speciala; tia, kiaj ekzistas multaj; ĉiutaga {*5}
ordoni *
命令
forte diri al iu, ke li/ŝi faru ion; diri "faru!!" {*4}
orelo *
耳朶
parto de la korpo, per kiu oni aŭdas (rimarkas sonojn); orelkonko la ekstera parto de la orelo {*4}
orfo
孤兒
homo (infano), kies patro kaj patrino mortis {8}
organo
器官
parto de homo, besto aŭ planto (aŭ organizo) kun speciala funkcio; komunikilo (revuo,...) de organizo {7}
organika
有機的
ĥemie kombinita kun karbono (C) {X}
organizi *
組織
gvidi kaj laborigi homojn, venigante ankaŭ la necesajn rimedojn, por ke ili kune faru komplikan laboron {*6}
orgeno
風琴
granda muzikinstrumento konsistanta el multaj flutoj, funkciigata per klavaro kaj per pedaloj {X}
orienti
排列,給與方向,指向
konstrui ion (preĝejon,...) tiel, ke la antaŭo estas oriente; doni gvidon; orienti sin eltrovi, kie oni estas kaj al kiu direkto oni iru; orientiĝi konscii pri la situacio, en kiu oni troviĝas {9}
oriento *
東方
kie la suno leviĝas (geografie °E=eoste) {*6}
origino
原點
komenco, deveno; origini veni de...; havi sian komencon en...; origina kia (ĝi) estis en la komenco {7}
originalo
原來的
la origina formo (aŭ ekzemplero) de io (ne kopio; ne imitaĵo; ne traduko;...); io kopiota, tradukota {8}
orko
一種大型黑白色獵食性動物
granda nigra-blanka rabo-delfeno (Orcinus orca) {X}
orkestro
樂隊,樂團
muzikistaro (ofte kun direktisto) {9}
ornami
裝飾
plibeligi (per aldonaĵoj) {7}
orto
直角
"rekta angulo"; angulo de 90° {8}
ortografio
公定的文字法則,併字學
oficiala skribmaniero de iu lingvo; literumo {9}
-os *
表示未來的字尾
[ago/stato post nun] [verbo] (mi tuj iros al la urbo; morgaŭ mi aĉetos biciklon; post dek jaroj mi ne plu laboros;...) {*0}
oscedi
打呵吹
larĝe malfermi la buŝon (kun enspiro kaj elspiro) pro enuo, tediĝo, dormemo,... {8}
osto *
firma (sed rompebla), malmola, kalkeca parto en la korpo de homo aŭ besto; ostaro skeleto {*6}
ostro
蚵,蠔,牡蠣
enmara, manĝebla, molusko (kun unuflanke plata, aliflanke volba konko, en kiu foje formiĝas perloj) (Ostrea) {X}
-ot- *
未開始的,未來被動的字尾
[ne komencita, antaŭ la ago] (trinkota akvo akvo en botelo aŭ glaso; lavota vesto malpura); (fotografote (=antaŭ la fotografado), li kombis siajn harojn); (ĝenerale, -oto = -ota homo) {*0}
ovo *
pli-malpli globforma aĵo, en kiu kreskas idoj de birdoj, reptilioj, insektoj,... ekster la patrina korpo, ĝis ili povas vivi ekster ĝi; ĉelo en ino, el kiu kreskos ido {*5}
ovalo
橢圓
pli-malpli ronda figuro, simila al ovo aŭ elipso {9}
ovario
卵巢
organo en ino, en kiu produktiĝas ov(et)oj {X}

P

paco *
和平
sen milito; sen bataloj; sen kvereloj {*3}
pacienca *
有耐心的
trankvile atendanta (okazaĵon, rezulton) {*6}
paciento
病人
homo kuracata {X}
Pacifiko
太平洋
la oceano inter Azio, Aŭstralio kaj Ameriko {9}
paĉjo
父親的暱稱
kara vorto por patro (pa(tro) + -ĉjo) {8}
pado
小路
vojeto (ne por veturiloj) (en arbaro, ĝardeno,...) {X}
pafi *
射槍
ĵeti ion per ilo, kun la celo vundi aŭ mortigi; ĵeti ion (kuglon) per ilo (pafilo), per eksplodo {*6}
pagi *
付款
doni monon (por ricevi ion (objekton, servon,...) aŭ pro devo); enpagi (al konto/kaso); elpagi (de konto/kaso) {*3}
paĝo *
unu flanko de unu folio de libro aŭ gazeto {*5}
pajlo
乾草
sekiĝintaj aŭ sekigitaj firmaj herboj (sekaj ŝalmoj) {7}
pako *
包裝
kune ĉirkaŭvolvitaj aĵoj (por pli facila portado, aŭ por ke ili ne disfalu); paki fari pako(j)n; enpaki (aĵojn en valizo) {*5}
pala
暗淡
senkolora; kun malforta koloro {7}
palaco
宮庭
granda luksa domo de reĝo, riĉulo,... {8}
palato
上顎
la supro de la buŝa kavaĵo {9}
paliso
椿
fosto kun pinto, frapita en teron; fosto sub domo {9}
palmo
椰子樹
varmlanda planto kun senbranĉa trunko, el kies supro kreskas grandegaj folioj {9}
palpi
觸覺
provi senti per fingroj; tuŝi per fingroj/mano {9}
palpebro
眼皮
peco de haŭto, per kiu oni povas fermi okulon {9}
palto
短外套
vesto super vestoj, ofte malpli longa ol mantelo {9}
pano *
麵包
manĝaĵo bakita el knedita fermentinta pasto {*4}
pando
貓熊
granda nigra-blanka urso (Ĉinio) (Ailuropoda); ruĝa aŭ malgranda pando fruktomanĝa Azia mamulo (Ailurus) {X}
paneo
意外停機
akcidenta nefunkciado de aparato, aŭto,...; panei halti, misfunkcii pro paneo {9}
paniko
突來的痛苦
subita kolektiva teruro, ofte sen sufiĉa kaŭzo {X}
panjo
父親的暱稱
kara vorto por patrino (pa(trino) + -njo) {8}
pantalono *
褲子
vesto kovranta la du krurojn aparte {*6}
pantero
亞洲豹
Azia leopardo (ankaŭ nigra) (Panthera pardus) {X}
pantoflo
拖鞋
(ofte mola) ŝuo por uzo en la domo {9}
papo
教宗
ĉefa estro de la Rom-katolika eklezio; (figure) iu, kies ĉiujn vortojn iuj kredas {9}
papago
鸚鵡
birdo kun brilaj plumoj kaj hoka beko (Psittaci) (iuj povas senkomprene ripeti vortojn); (figure) homo, kiu senkomprene ripetas ies diraĵojn; (papagi senkomprene ripeti) {9}
papajo
木瓜
meloneca, multsema frukto de arbo (Carica papaya) {X}
papavo
罌栗花
iu el herboj kun semoj en "bareleto" (Papaver) {X}
papero *
materialo, sur kiu oni skribas leterojn kaj presas librojn aŭ gazetojn; folio el tiu materialo; dokumento {*4}
papilio
糊蝶
iu el insektoj kun kvar relative grandaj, ofte koloraj flugiloj (Lepidoptera) (la larvo estas raŭpo) {9}
paro *
duo de samspecaj aferoj (paro da ŝuoj, paro da gantoj, paro da okulvitroj,...); du interligitaj homoj (geedza, gefianĉa paro,...); para (pri nombroj) senreste dividebla per 2 [2, 4, 6, 8,...]; nepara [1, 3, 5, 7,...] {*6}
paradizo
樂園
loko, kie ĉio estas bona (en rakontoj kaj en religio) {9}
paralelo
平行
linio, ĉie je sama distanco de alia linio {9}
paraŝuto
降落傘
kunmetaĵo el tuko kaj ŝnuroj, kiu bremsas faladon (post salto el flugmaŝino) {9}
parazito
寄生動物
estaĵo vivanta en aŭ sur alia estaĵo, kaj nutranta sin per la sukoj aŭ ĉeloj de tiu alia ("la gastiganto") {X}
pardoni *
原諒
diri "ne estis bone, ke vi faris tion, sed nun estas bone inter ni"; ne puni ion punindan {*4}
parenco *
親戚
familiano [frat(in)o, patr(in)o, av(in)o, onkl(in)o, fil(in)o, nep(in)o, kuz(in)o, nev(in)o,...] {*6}
parfumo
香水
bon-odora substanco solvita en alkoholo aŭ oleo {8}
parko
公園
(ofte barita) terpeco kun herbejoj, arbustoj, arboj, floroj (kutime plantitaj) por plezuro; loko por provizore restigi aŭtomobilojn; parki (aŭton) provizore restigi {8}
parkere
記在心裏
havante ion en sia memoro, tiel, ke oni povas diri aŭ fari ĝin sen helpo, tute ĝuste; parkerigi enmemorigi {X}
parlamento
議會
elektita deputitaro, reprezentantaro de la popolo en demokratia ŝtato {9}
paroli *
diri vortojn kaj frazojn {*2}
parotito
耳炎
infekta inflamo de (i.a.) salivoglando ĉe orelo {X}
parto *
部份
ne la tuto, sed ligita (nun aŭ iam) al la tuto {*3}
partio
grupo da homoj kun samaj politikaj kaj sociaj opinioj; unu el du flankoj en diskuto aŭ batalo {7}
participo
分詞
(gramatiko) adjektivo aŭ adverbo, kiu montras agon aŭ staton en rilato al la priparolata tempo aŭ situacio (en Esperanto kun unu el la sufiksoj -ant- -at- -int- -it- -ont- -ot-) {X}
partopreni
參加
ĉeesti kaj kunfari (ekskurson, kongreson, diskuton,...); fari ion kune kun aliaj homoj (part/o/pren/i) {X}
pasi *
度過
ne resti; ne halti; preteriri sen halto; trairi sen halto; iom post iom malaperi aŭ ne plu okazi (la semajno pasis sen gravaj okazaĵoj; la pluvo pasis); pasigi irigi de loko al loko sen halto; igi (tempon) pasi, farante ion (kie vi pasigis vian libertempon?) {*3}
pasaĝero
旋客
iu, kiu veturas per veturilo, ne veturigante ĝin {9}
pasero
雀屬鳥類
birdeto kun mallonga, fortika beko, kiu vivas preskaŭ ĉie, kie vivas homoj (Passer) {9}
pasio
熱心
fortega vola emocio; ardega amo; kompleta sindediĉo {8}
pasifloro
tropika grimpplanto kun okulfrapaj rondaj floroj kun harcirklo kaj tipaj stamenoj kaj pistiloj (Passiflora) {X}
pasiva
被動的
ne mem aganta; iu/io agas al aŭ pri tiu (iu/io (=la aktiva)...-as/-is/-os min/lin/ŝin/ĝin/... (=la pasivan); mi/li/ŝi/ĝi/... (=la pasiva) estas/estis/estos ...-ata/-ita/-ota de iu/io (=la aktiva)); (ankaŭ) ne iniciatema; ne kontraŭaganta {X}
pasporto
護照
legitimilo, dokumento por vojaĝi al eksterlando {7}
pasto *
麵團
pli-malpli densa miksaĵo el faruno kaj akvo aŭ lakto, por fari manĝaĵon (panon, kukon,...); simila knedebla substanco; pastaĵo manĝaĵo el kuirita (ne bakita) pasto {*6}
pastro
牧師,神父
funkciulo en religio, kiu faras aŭ gvidas di-servojn {7}
paŝi *
舉步
piede iri; meti unu piedon antaŭ la alian; paŝo unu tia pied-meto; distanco de unu paŝo {*4}
paŝti
放牧
konduki brutojn (bovojn, kaprojn, ŝafojn,...) sur herbejo, erikejo, por ke ili manĝu herbon, erikon,... {8}
pato
平底鍋
malprofunda senkovrila (metala) poto (ofte kun longa tenilo), uzata por friti manĝaĵon en ĝi {8}
patro *
父親
naskiginto (en rilato al la naskigita infano) (patrino naskintino (en rilato al la naskita infano)) {*2}
patrono
監護人,守護神,讚助者
gravulo aŭ sanktulo kiel protektanto {8}
paŭzi
暫停
nelonge interrompi agadon; provizore ĉesi {8}
pavo
孔雀
birdo, kies virbirdo povas ventumil-forme montri la plumojn de sia vosto (Pavo) {9}
peco *
小片
parto el tuto, ne (plu) ligita al la tuto; rompaĵo; ero; unu el multaj samaj aŭ similaj {*3}
pedalo
脚踏板
parto de aparato, kiun oni movas per piedo {X}
pediko
parazito alkroĉiĝanta inter haroj,... (Pediculus) {X}
pego
椓木鳥
birdo kiu pikadas arboŝelon pro insektoj (Picinae) {X}
pejzaĝo
風景
terpeco kiel (plezuriga) rigardaĵo por homaj okuloj {8}
peki
犯罪,犯錯
malobservi religian aŭ moralan normon {7}
pekli
meti en salon (sal-akvon) (por konservi,...) {9}
peli *
趨,趕
irigi, kurigi antaŭ si; forkurigi {*6}
pelikano
大嘴捕魚的鳥,鵜鶦
granda marbirdo kun beko-poŝo (Pelecanus) {X}
pelto
毛皮
preparita besta felo por fari veston {8}
pelvo
(malprofunda) ujo por likvoj (lavpelvo, neceseja pelvo,...); ambaŭ koksoj kun la ostoj inter tiuj {X}
peni *
努力
multe provi, forte labori por fari ion {*4}
pendi *
esti fiksita supre, sed krome ne; esti fiksita vertikale; pendigi fiksi tiel; pendumi ekzekuti kondamniton, pendigante lin per ŝnuro ĉirkaŭ la kolo {*5}
pendolo
擺動
(longa) pezaĵo, pendanta je fiksa punkto kaj balanciĝanta (svingiĝanta) tien kaj reen laŭ egalaj temperoj; pendoli svingiĝi kiel pendolo {9}
penetri
穿過
(profunde) eniri, trairi ion malgraŭ obstakloj (en korpon tra la haŭto; en densan arbaron; tra filtrilo,...) {8}
peniko
毛刷,毛筆
bastoneto kun aro da haroj je unu ekstremo, uzata por ŝmiri ion (por glui, farbi, pentri,...) {8}
peniso
ŝvelema ekstera vira seksorgano, kun urintubo {X}
pensi *
havi ideojn en la kapo; labori per kapo {*3}
pensio
退休金
regula (ĉiumonata,...) pago pro iama laboro ne plu farata (al pensiulo iu, kiu pro aĝo aŭ invalidiĝo ne plu laboras, sed ja ricevas pagon pro tiu antaŭa laboro); pensii aljuĝi, pagi pension al... {9}
penti
悔過
senti malĝojon pro malbona faro, kiun oni faris, kun intenco ne plu fari tion aŭ tiel {8}
pentri *
繪畫
fari (desegni) bildon per farboj {*6}
per *
[ilo, rimedo]; uzante; utiligante (mi tranĉas per tranĉilo; ŝi veturis per aŭto; li skribis per grandaj literoj) {*1}
peri
代理
transdoni; havigi ion al iu per siaj klopodoj; fari ion (aĉeti, vendi, kontrakti) ne por si mem, sed por iu alia (je ties respondeco, risko kaj kostoj) (per/i) {X}
perdi *
喪失
ekmalhavi; ekhavi malprofiton, malavantaĝon {*3}
perei
意外死亡
morti pro akcidento; neatendite (akcidente) detruiĝi, perdiĝi, neniiĝi {9}
perfekta
完美
tute tia, kia ĝi devas esti; senmanka {8}
perfidi
背叛
mallojale endanĝerigi; trompe fari ion kontraŭ la atendoj aŭ la intereso de iu {8}
periodo
週期
(iom longa) peco de tempo; tempo inter du el multaj samaj okazaĵoj, kiuj okazadas kun regulaj intertempoj {9}
perko
鱸魚
iu el fiŝoj kun dorna unua dorsa naĝilo (Perca,...) {X}
perlo
珍珠
brile blanka aŭ arĝentkolora globeto (el perlamoto), estiĝanta en konkoj de iuj moluskoj (i.a. ostro) {9}
permesi *
允許
diri, ke estas bone, ke iu faros ion; diri "mi ne kontraŭas, ke vi faru tion" {*3}
perono
露天台階
kelkŝtupa ŝtuparo, kun pli larĝa plata supro, antaŭ domo; simila afero por faciligi eniron en tramon aŭ buson {9}
persekuti
追逼,迫害
daŭre postsekvi (por fari ion malbonan al iu) {7}
persiko
tre sukoplena frukto (haŭto ofte lanugeca, kerno tre sulka) de arbo (Prunus persica, Amygdalus persica) {9}
persisti
堅持
daŭrigi, plu fari malgraŭ malhelpoj {9}
persono *
homo, konebla laŭ nomo aŭ funkcio; homo kun siaj propraj ecoj; (gramatiko) parolanto ("unua persono"), alparolato ("dua persono") aŭ priparolato ("tria persono"); personeco la propraj (ne-korpaj) ecoj (karaktero, konduto,...) de iu homo, kiel tuto {*3}
pesi
秤重
mezuri, kiom peza io estas (per pesilo) {7}
peti *
請求
diri, ke oni deziras ekhavi aĵon aŭ servon; diri, ke oni deziras, ke iu faru ion; diri "bonvolu ...i" {*2}
petoli
玩耍,淘氣
fari ne bezonatajn, ne seriozajn, viglajn, amuzajn agojn (ofte nepripensitajn) {7}
petrolo
石油
ĉiu el diversaj likvoj el ter-oleo (lampa oleo, benzino,...) {8}
peza *
重量
(science) (forte) altirata de Tero aŭ de la planedo, kie oni troviĝas (mezurate per nutonoj); (praktike, sur Tero) (kun granda) mezuro laŭ gramoj aŭ kilogramoj ("pezo" = "maso mezurata per pesado") {*5}
pia
虔誠
ame respekta al dio kaj religiaĵoj {9}
piano
鋼琴
muzikinstrumento (horizontala aŭ vertikala) kun multaj kordoj frapataj per klavara meĥanismo {9}
piceo
雲杉屬植物
Norda pingloarbo kun disaj pingloj (Picea) {9}
piedo *
la parto de la korpo, je fino de la kruro, sur kiu homo aŭ besto iras; simila parto, sur kiu staras objekto {*3}
piedingo
掛在鞍上的脚踏環
ringo pendanta de la selo (sidilo) de ĉevalo, en kiun rajdonto metas sian piedon (pied/ing/o) {X}
pigo
喜雀屬鳥類
birdo el la korvo-familio, nigra-blanka kun longaj vostoplumoj (Pica); (blua (Cyanopica), verda (Cissa),...) {9}
piki *
刺,釘,啄
puŝi (per pinta aĵo, aŭ per beko) en unu punkto; vundi per akra pinta ilo; (figure) inciti {*6}
pilo
電池
fonto de elektra energio el ĥemia energio (kelkaj kune baterio) {8}
pilgrimi
朝拜
pro religia kialo iri aŭ vojaĝi al sankta loko {X}
pilko *
globforma ludilo; piedpilkado futbalo; retpilkado (mane ĵeti pilkon trans reton); korbopilkado (en korbon); bazpilkado (post pilkofrapo, kuranto provas atingi bazon) {*6}
pilolo
藥丸
medikamento/dolĉaĵo en formo de malmola globeto {X}
piloto
飛行員,領航員
veturigisto de aviadilo; gvidisto por ŝipoj, por eniri havenon aŭ por ŝipi sur (por la ŝipestro ne konata) rivero; piloti direkti, gvidi kiel piloto {9}
pino
松樹
pinglo-arbo kun pingloj en tufoj (Pinus) {7}
pinĉi
捏,攝,挾
kunpremi per du fingroj (aŭ simile per aparato) {8}
pinglo *
大頭針
metala stangeto kun pinto je unu fino, uzata por fiksi ion, trapikante per ĝi; juvelo aŭ insigno provizita per pinglo; folio pingloforma; pingli fiksi per pinglo(j) {*6}
pingveno
企鵝
subakve naĝanta, ne flugipova mar-birdo (en Sudo) (sur tero ĝi staras "kvazaŭ homo") (Spheniscus,...) {X}
pinto *
尖,峰
akra, pika fino de io; anguleca supro de monto,... {*6}
pioĉo
十字鎬
hak-fosilo (en formo de litero T) el ligna tenilo kaj metala peco kun du ekstremoj unu pinta kaj unu plata {8}
pioniro
拓荒者,創始者
iu, kiu preparas neniam kulturitan teron; soldato, kiu preparas la vojon por armeo konstruas pontojn,...; iu, kiu laboras por nova ideo; unu el unuaj, kiuj faras ion {9}
pipo
煙斗
tubo finiĝanta per ujeto, en kiun oni metas tabakon, kiun oni bruligas por fumado {7}
pipro
胡椒粒
(akra spico el la sekigita) frukto de pipro-arbusto (Piper nigrum)(Capsicum annuum, frutescens...) {9}
piro
sukplena, karneca frukto de pir-arbo, pli dika malsupre ol supre (Pyrus communis); simila frukto de alia planto {8}
pisi
小便
eligi urinon {X}
pisti
用杵搗碎
pulvorigi, pecetigi ion, batetante ĝin per pistilo en pistujo; pistilo (ankaŭ) ina genera organo en floro {X}
pizo
豌豆
globforma semo kun faruneca enhavo, manĝata kiel legomo (Pisum,...) {7}
placo
廣場
malferma spaco sen konstruaĵoj en urbo, ofte ĉe kruciĝo de stratoj (kvadrata, ronda) {7}
plaĉi *
讓人歡喜
doni agrablan senton al iu, pro aspekto aŭ agado {*5}
plado
大菜盤
malprofunda granda telero; aparta parto de manĝo {7}
plafono *
天花板
supra ebeno de ĉambro {*5}
plago
大災難,
granda, longedaŭra katastrofo {9}
plano
計畫
antaŭe pripensita aranĝo de io farota; desegno de tio; desegno de urbo, kun indiko de domoj kaj stratoj kaj interesaj aŭ gravaj konstruaĵoj (=urbomapo); plani fari planon por fari ion aŭ por io konstruota {7}
plando
脚掌
la flanko de la piedo, kiu tuŝas la teron dum irado {9}
plandumo
鞋底
la malsupra, plata parto de ŝuo (pland/um/o) {9}
planedo
行星
satelito de stelo [Tero, Marso, Venuso,...] {9}
planko *
地板
malsupra ebeno de ĉambro; tio, sur kio oni iras en domo {*4}
planti *
種植
meti plant(id)on en teron, por ke ĝi kresku {*6}
planto *
植物
[arboj, arbustoj, herboj]; (vastsignife) vivaĵo ne kapabla movi sin de loko al loko (ne besto) (=vegetalo) {*6}
plasto
塑料
artefarita materialo aŭ substanco, ofte (komence) facile formebla per varmo, ofte malpeza kaj fortika {9}
plastiko
塑像
arto reliefe (re)produkti formojn {9}
plata *
平板
iom longa kaj larĝa (ofte ebena), sed ne dika {*6}
platano
梧桐樹
granda arbo, kies ŝelo (parte) defalas ĉiujare (Platanus) {9}
plej *
(la plej granda libro ne estas iu pli granda libro); (plej forte ne eblas pli forte) {*1}
plekti
編織
interkrucige kunigi, ĝenerale sen nodoj {8}
plena *
sen plia spaco neokupita; oni ne povas aldoni pli {*2}
plenaĝa
成年
atinginta la aĝon, kiu jure havigas plenajn civitanajn rajtojn (plen/aĝ/a) {9}
plendi *
訴苦
montri nekontentecon; diri "tio ne estas bona", "tiel oni ne faru", "mi ne ricevis tion, kion mi volis",... {*4}
plenumi
完成,履行
plene fari tion, kion oni promesis fari aŭ kion oni devas fari (plen/um/i) {8 }
pleto
盤子
plato el ligno aŭ alia materialo, kiu servas por alporti (permane) telerojn, tasojn,... {8}
plezuro *
快樂
agrabla, ĝoja, gaja sento; plezuri senti, havi plezuron; plezurigi havigi plezuron {*4}
pli *
> (7 estas pli ol 6; 8 kaj 9 estas ankoraŭ pli; 3 estas malpli ol 6); pli-malpli ne precize, proksimume {*1}
pliigi
增多
plifortigi (iun econ de io); plimultigi (pli/ig/i) {9}
plonĝi
投入水中
ĵeti sin en akvon (por naĝi) {9}
plori *
malĝoji (aŭ ĝoji) tiel, ke larmoj (akvo) fluas el la okuloj {*4}
plotono
排,一連有三或四排
(armeo) triono aŭ kvarono de kompanio {X}
plu *
不停,繼續
senĉese; ne ĉesante; (ne plu jam ne) {*1}
plugi *
耕,犁,鋤
per ilo (plugilo) turni la supran parton de tero {*6}
plumo *
羽毛,鋼筆
tio, kio kovras la haŭton de birdo (birdoj havas ne harojn, sed plumojn); skribilo (por skribi per inko); pluma (ankaŭ) kvazaŭ aro (tufo) da plumoj {*4}
plumbo
griza, mola, peza metalo (Pb) {8}
pluraj *
多數的
pli ol unu (aŭ du); ne nur unu {*6}
pluralo
複數
(gramatiko) multnombro, en Esperanto indikita per -j (tiu (unu) ruĝa pomo - tiuj (du, cent) ruĝaj pomoj) {9}
plus
"aldonu la sekvantan"; pluso la signo "+" en kalkulado (2+3=5 du plus tri estas kvin); avantaĝo {8}
pluvo *
akvo falanta el nubo; pluvas falas pluvo (el ĉielo) {*4}
pneŭmatiko
氣壓學
parto de fiziko, pri gasoj; aertubo ĉirkaŭ la rado de aŭto aŭ biciklo (mallonge pneŭo, pneŭmo) {X}
po
[distribuo sama kvanto por ĉiu aparte] (la kvar infanoj ricevis kune ok pomojn - po du); [prezo] (po du eŭroj por metro); [en samaj porcioj] (la kvardek viroj marŝis po kvin - do en ok sinsekvaj vicoj) {9}
poemo
arta versaĵo; poezia verkaĵo {8}
poento
成績
nombro aljuĝata por indiki rezulton ĉe ludo aŭ de lernado {X}
poeto
詩人
homo, kiu faras poemojn {7}
poezio
作詩法
poem-verkado; poemeco; arto komuniki emociojn per vort-muziko (ankaŭ en prozo) {8}
polico *
警察
ŝtataj aŭ urbaj funkciuloj por teni ordon kaj sekurecon; policano, policisto unu tia funkciulo {*6}
politiko
政治
arto de regado de ŝtato; praktikado de tiu arto {7}
polpo
章魚
ok-braka mar-molusko ("inkmolusko") (Octopus,...) {X}
poluro *
光澤
surfaca brilo pro frotado; poluri brilige froti {*6}
poluso
極地,北極
la punkto, kie la akso de la tero trafas la surfacon (plej norda punkto, plej suda punkto); la punkto, ĉirkaŭ kiu la steloj ŝajnas turniĝi en la ĉielo; unu el la ekstremoj (finaĵoj) de magneto, pilo, baterio,... {X}
polvo *
tre malgrandaj sekaj eroj (restaĵo, malpuraĵo) {*6}
pomo *
蘋果,蘋果樹
pli-malpli globforma frukto manĝebla kun tre firma karno, de pom-arbo (Pyrus malus = Malus); simila frukto {*6}
ponto *
konstruaĵo por iri de unu flanko de rivero aŭ kanalo al la alia super la akvo (aŭ super valo, strato,...) {*6}
popolo *
人民
nacio; homoj kiuj sentas sin samaj, ofte kun la sama lingvo, ne ĉiam loĝantaj en la sama lando; tiuj homoj de iu lando, kiuj ne estas regantoj, sed regatoj; (insektoj) kunvivanta aro kun unu ovo-meta individuo (la "reĝino") {*3}
populara
通俗的,流行的
ŝatata de multaj homoj multloke; facile komprenebla por ne-fakuloj {9}
por *
為達目的,為了
[celo, intenco, destino, uzo, ricevanto, estonta daŭro]; (esti por propono ne kontraŭ); (por ke [celo de ago]) {*1}
porcelano
瓷器
delikata speco de fajenco {9}
porcio
分得的一份
parto de io destinita por iu (manĝo, mono,...); pli-malpli egala dividaĵo; porciumi distribui laŭ porcioj {9}
pordo *
malfermaĵo, per kiu oni eniras kaj eliras domon aŭ ĉambron (fermebla); tio, kio fermas la eniran (kaj eliran) malfermaĵon de domo aŭ ĉambro {*3}
porko *
dikhaŭta mambesto, bredata por viando (Sus) {*5}
porti *
帶,搬運
subteni pezan objekton (por ke ĝi ne malleviĝu); teni kaj movi al alia loko; havi kun si aŭ sur si {*2}
portreto
畫像,人物描寫
pentraĵo aŭ desegno prezentanta la vizaĝon de persono {9}
posedi *
擁有
havi kiel sian propraĵon; havi plene por sia dispono {*6}
post *
後來,之後
malantaŭ; pli malfrue ol; pli malantaŭe en vico; (mi faros tion poste ne jam nun, ne tuj); postaĵo pugo {*1}
posteno
loko, kie soldato estas starigita; ofico donita al iu; laborfunkcio {8}
posteulo
哨所,崗位
poste vivanta parenco; iu poste ekhavinta la saman funkcion (post/e/ul/o) {X}
postuli *
要求,苛求
firme diri "mi volas havi tion!" aŭ "faru tion!"; fari aŭ kaŭzi, ke io estas nemalhavebla; necesigi {*3}
poŝo *
口袋,衣袋
saketo en vesto; io simila en aŭ sur io alia; poŝuloj, poŝbestoj mamuloj, kies idoj kreskas en haŭto-poŝo de la ino, en kiu estas la cicoj (=marsupiuloj) [kanguruo,...] {*5}
poŝto *
郵政
servo por transporti leterojn {*5}
poto *
iom alta ujo por diversaj uzoj kuir-poto, flor-poto, akvo-poto,...; mikspoto manĝaĵo miksita (en unu poto) {*6}
potenco
力量,冪數,次方
kapablo (forte) influi; kapablo obeigi; (matematiko la kvara potenco de 3 estas 3x3x3x3 = 81) {7}
povi *
可以
esti kapabla fari; havi eblecon fari {*2}
pozicio
位置
loko, kie (aŭ tiel, kiel) io aŭ iu staras, sidas aŭ kuŝas; loko de iu en la socio, asocio, entrepreno,... {8}
pozitiva
肯定的
jesa, akcepta, permesa, konsenta, faciliga, avantaĝa, plusa {X}
pra-
(pri parencoj) je distanco de unu plia nasko (praavo patro de avo; pranepo filo de nepo); (pri tempo) (jam de) antaŭ tre, tre longa tempo (prahistorio, praarbaro) {9}
praktiko *
實踐,實務
la farado, ne la teorio; praktiki fari ion praktike {*6}
pramo
渡船
boato aŭ ŝipo por transporti homojn, veturilojn,... de unu flanko de rivero,... al la alia - kaj reen {X}
prava *
正是,正確
diranta tion, kio estas vera, ĝusta {*4}
precipa *
主要的
ĉefa; plej grava; unuavice pripensinda {*4}
preciza *
精準的
neniom pli, neniom malpli; tiel, kiel devas, kaj ne iomete alimaniere; precizema kiu volas ĉion fari precize {*6}
predikato
前置詞
(gramatiko) la vorto(j) en propozicio, kiu(j) esprimas agon aŭ staton de la subjekto {X}
preferi *
偏愛
ŝati aŭ voli ion pli forte, ol ion alian {*5}
prefikso
前附字,字頭
vortparto, metata antaŭ radiko por ŝanĝi la signifon de la vorto (ekzemple doni - disdoni) {X}
preĝi *
祈禱
paroli al dio; preĝejo domo por di-servoj {*6}
prelegi
講課,報告
fari paroladon pri iu temo al iu grupo (klubanoj, studentoj,...) aŭ publike; prelego tia parolado {9}
premi *
推,擠
meti manon (aŭ ion alian) sur ion kaj uzi forton (puŝi); uzi forton por malgrandigi ion {*3}
premio *
獎品
objekto aŭ mono por tiu, kiu gajnis en konkurso aŭ venkis en konkuro; mono, kiun oni pagas por asekuro; aldona pago por aldona aŭ tre bona laboro; premii (ion/iun) doni, aljuĝi premion {*6}
preni *
抓,取,對待
ekteni; ekhavi por si; difini por si; preni kun si kunporti; preni kiel... (ankaŭ) pensi ke estas... {*2}
prepari *
fari tion, kio estas necesa por povi komenci fari ion; fari ion taŭga por iu celo (ekz. legomojn por manĝo) {*5}
prepozicio
介係詞,前置詞
[en, sur, tra, al, antaŭ, kun, per, por,...] {X}
presi *
印刷
per aparato kaj inko meti tekston aŭ bildon sur paperon aŭ sur alian materialon {*6}
preskaŭ *
幾乎
ne tute, ne plene; iomete malpli ol (59 minutoj estas preskaŭ unu horo); ne mankas multe {*1}
preskribi
規定,指示,開藥方
aŭtoritate ordoni; skribe ordoni (medikamenton) {9}
preta *
預備好
[laboro finita]; finfarita (ĝi estas preta); (do) tuj uzebla/disponebla; finfarinta (li/ŝi estas preta); (do) povanta tuj komenci fari ion (alian) (Ĉu preta(j)? Ek!) {*4}
preteksto
藉口
ŝajna kialo aŭ motivo, eldirita por kaŝi la veran kialon aŭ motivon; preteksti prezenti (ion) kiel pretekston {8}
pretendi
假裝,聲稱
postuli ion, dirante (ĉu laŭvere aŭ pretekste), ke oni havas rajton pri ĝi; aserti sian propran gravecon {8}
preter *
從旁經過
pasante apude (li iris preter la domo li iris ne al la domo, ne en la domon, ne tra la domo) {*1}
preventi
預防,避免
fari tiel, ke io ne povos okazi {X}
prezo *
價格
kiom da mono oni devas pagi por io {*6}
prezenti *
呈現,介紹
montri, kiu estas iu aŭ kio estas io; vidigi aŭ aŭdigi (teatraĵon, spektaklon,...) {*3}
prezidi
主持
ordigi, gvidi diskutadon; gvidi la estraron de organizaĵo; (iuj gvidantoj de ŝtatoj havas la titolon "prezidento" anstataŭ "prezidanto") {7}
prezidento
總統
estro de respubliko (=ŝtatprezidanto) {X}
pri *
關於
koncerne [temo] (libro pri bestoj; atentu pri la truoj en la vojo; kontenta pri...; certa pri...) {*1}
princo
王子,僅低於國王的地位
titolo malpli alta ol reĝo, ofte donata al reĝido {9}
principo
原理
fundamenta veraĵo; baza elemento aŭ regulo de rezonado, scienco, moralo,...; principe (ankaŭ) teorie {9}
printempo *
春季
parto de jaro inter vintro kaj somero, kiam plivarmiĝas {*4}
priskribi
口述
klare, detale prezenti per vortoj (skribe aŭ buŝe (!)), tiel ke la leganto aŭ aŭskultanto povas bone imagi la aferon (pri/skrib/i) {X}
privata
私人的
ne publika; ne de aŭ por ĉiuj, sed de aŭ por iu(j) aparta(j) persono(j) {7}
pro *
因為
[kaŭzo, kialo, motivo] (ni malsekiĝis pro la pluvo; mi tremas pro malvarmo; ŝi diris tion pro amikeco) {*1}
probabla
可能發生的
tia, ke ekzistas pli da motivoj por atendi, ke ĝi estas vera (aŭ ke ĝi okazos), ol motivoj por atendi, ke ĝi ne estas vera (aŭ ke ĝi ne okazos) {8}
problemo
問題,困難處
io, kio estas malfacile solvebla aŭ klarigebla; io, por kio solvo aŭ klarigo estu trovita (scienca problemo, ŝak-problemo,...) {8}
procedi
進行,辦理
uzi difinitajn rimedojn por atingi rezulton aŭ por efektivigi ion; agi laŭ metodo {8}
procento
年息,百分比
profito el cent unuoj en unu jaro; centona proporcio (simbolo %) {9}
proceso
訴訟
juĝafero; natura aŭ logika sinsekvo de fenomenoj; procesi (kontraŭ iu) juĝe persekuti {8}
prociono
洗水熊
ringovosta mamulo (lavas nutraĵojn) (Procyon) {X}
produkto *
產品
aĵo farita de homo aŭ maŝino; la rezulto de iu laboro; produkti (ion) fari el krudaj materialoj substancon aŭ objekton utilan; estigi {*5}
profesio
職業
okupo por vivteni sin (kutime salajrata laboro) {8}
profesoro
plenrajta instruisto en universitato aŭ altlernejo {9}
profeto
先知,預言家
kiu kapablas antaŭdiri estontaĵojn; kiu kapablas klarigi la dian volon; profeti paroli kiel aŭ kvazaŭ profeto {9}
profito
利益
utilo aŭ mongajno ricevita el aŭ pro io; kiam la enspezoj estis pli grandaj ol la elspezoj; profiti ricevi utilon, mongajnon el io {8}
profunda *
深入的
(kun granda) mezuro inter la malferma parto kaj la fundo (profunda rivero, puto, fosaĵo, groto - ankaŭ profundaj pensoj) {*4}
programo
程序表,節目,電腦程式
priskribo aŭ listo de taskoj plenumotaj unu post la alia; priskribo pri prezentota teatraĵo aŭ spektaklo, pri radio- aŭ televido-elsendoj,...; priskribo de planoj de registaro, politika partio,...; prezento aŭ spektaklo (ankaŭ en radio aŭ televido), konsistanta el pluraj partoj (programeroj) unu post la alia (Ĉu vi havas la programon de la programo?); programi aranĝi la programon de evento aŭ de radio- aŭ televido-elsendo; verki programon por agado aŭ por tasko plenumota de/per komputilo {9}
progresi *
發展,進行
antaŭeniri; atingi pli kaj pli {*6}
projekcii
投影
sendi luman bildon sur ekranon {X}
projekto
計畫
(pli ampleksa kaj detala) propono, plano pri io farota; projekti plani projekton {9}
prokrasti
ne fari nun, sed (eble) poste {8}
proksima *
附近
en malgranda distanco; troviĝanta apude {*2}
proksimume
大約
ne precize; pli-malpli (proksim/um/e) {7}
proleto
無產者
homo sen kapitalo, kiu povas vendi nur sian laborforton por vivteni sin {9}
proletario
無產者
proleto {9}
promeni *
散步
(piede) iri por plezuro {*5}
promesi *
答應,允許
diri firme, ke oni faros ion aŭ ke oni donos ion {*5}
pronomo
代名詞
(gramatiko) vorto, kiu anstataŭas substantivon aŭ nomon [mi, li, iu, tiu, tio, ĉio,...] aŭ kiu indikas ion (ne-kvalitan) pri io aŭ iu [iu..., tiu..., mia...,...] {9}
prononci
發音
elparoli; formi vortojn (parolsonojn) per la buŝo {9}
propagandi
宣傳,廣告
klopodi disvastigi ideon; reklami ideon {9}
proponi
建議
montri ion por uzo (aŭ por manĝado, trinkado, aĉeto, vendo); diri al iu, ke tiu eble faru ion {9}
proporcio
分配比
rilato (laŭ mezuro) inter partoj de io, inter si, kaj al la tuto; kiam la grandeco de unu afero pliiĝas kaj malpliiĝas same aŭ simile kiel la grandeco de alia afero (proporcio inter laboro kaj rezulto, inter kulpo kaj puno) {X}
propozicio
前述片語
(gramatiko) parto de frazo, en kiu estas predikato ("Li ĝojas ĉar ŝi venos." unu frazo, du propozicioj) {9}
propra *
自己的,特有的
de tiu/tio mem, ne de iu/io alia {*3}
prosperi
繁榮
esti en bona, sukcesa stato {9}
protekti
保護
defendi, ŝirmi, helpi iun kontraŭ malbono aŭ danĝero {7}
protesti
抗議
diri, ke oni estas kontraŭa al io (kion oni opinias malbona); diri, ke oni ne ŝatas, ke iu faras ion {7}
protokolo
會議記錄
preciza skriba raporto pri kunveno aŭ okazaĵo; protokoli skribi precizan raporton {X}
provi *
證明
fari por vidi, ĉu oni povas fari (aŭ ĉu funkcias) {*3}
proverbo
諺語
kutima diraĵo kun instrua signifo {9}
provinco
administra aŭ historia subdividaĵo de lando {9}
provizo
儲蓄,儲備品
kolekto da materialo(j) aŭ kolekto da objektoj por estonta uzo; provizi havigi ĉion bezonatan al iu/io {8}
provizora
暫訂的,暫時的
ne daŭra; ne definitiva; dum iom da tempo; por iom da tempo {X}
provoki
挑釁
inciti al batalo, disputo,... (pli-malpli atakante) {9}
prozo
散文
ne-versa parolo aŭ skribaĵo {8}
pruda
不聽,不說,不讀色情的事
kiu hontas paroli, aŭdi, legi,... pri seksaj aferoj {X}
prudenta
明智的
(iu) kapabla ĝuste prijuĝi la aferojn; uzanta tiun kapablon; (io) bone pripensita, ne malsaĝa, ne absurda {7}
pruno
李子
pli-malpli ovoforma frukto kun firma karno kaj longeca ŝtoneca kerno de prun-arbo (Prunus domestica,...) {9}
prunto *
典當
dono por posta redono; prunti doni (pruntedoni) aŭ preni (pruntepreni) kiel prunton {*5}
pruvi
證明
montri per faktoj aŭ rezonado, ke io estas vera {8}
psiko
心理,心靈
tuto de la konsciaj kaj nekonsciaj spiritaj fenomenoj de homo {X}
psikologio
心理學
scienco pri la homa psiko {9}
pubo
陰部
ventro-malsupro inter la femuroj (kun pubharoj) {X}
publiko *
公共
tiuj, al kiuj iu parolas; tiuj, kiuj rigardas teatraĵon, ĉeestas sportkonkuron, vizitas muzeon,...; la homoj ĝenerale; publika por ĉiuj, kiuj volas aŭdi, utiligi, ĉeesti,...; publikigi publike anonci; aperigi en presa formo (en/kiel libro, en gazeto,...) por ke la publiko povu legi ĝin {*6}
pudro
香粉
pulvoro (kolora, odora) uzata por tualeto; pudri surŝuti pudron {9}
pugo
股,臀部
korpoparto, sur kiu homo sidas (postaĵo, sidvangoj) {X}
pugno
拳頭
mano kun fleksitaj kaj kunmetitaj fingroj {7}
pulo
蚊子
saltanta fi-insekteto (suĉas sangon) (Pulex,...) {X}
pulmo
parto en la korpo, per kiu oni spiras {8}
pulovero
套頭衣
trikita vesto por la supra parto de la korpo, kiun oni surmetas, trametante la kapon kaj la brakojn {X}
pulvo
火藥
eksplodema pulvoro por pafi {8}
pulvoro
粉末
substanco (solida) en tre malgrandaj eroj {8}
pumo
美洲山豹
Amerika ruĝbruna/griza katego (Felis concolor) {X}
pumpi
抽水,汲
eligi, levi aŭ movi likvon per aparato (pumpilo) {8}
puni *
懲罰
fari ion malagrablan al iu, ĉar tiu faris malbonan agon (ekzemple per monpuno = punpago, malliberigo,...) {*6}
punkto *
tre malgranda loko (en spaco aŭ tempo); aparta (malgranda) parto de teksto aŭ argumentado; la signo "." {*3}
punto
花邊
maldensa plektaĵo el fadenoj, kies maŝoj prezentas motivon aŭ desegnaĵon {9}
pupo
玩偶,娃娃
objekto en formo de homo aŭ besto (kiel ludilo,...) {8}
pupilo
瞳孔
la parto de la okulo, kie lumo povas eniri {9}
pura *
清潔的
tio kaj nenio alia; senmakula; lavita, balaita {*3}
purpura
紫色
kun ruĝe-blua koloro, pli ruĝa ol viola {X}
puso
densa flaveta likvaĵo, konsistanta el detruiĝinta karno aŭ haŭto, produktiĝanta en absceso {9}
puŝi *
(provi) movi ion, premante al ĝi {*5}
puto
profundaĵo farita de homo, el kiu oni prenas akvon {7}
putri
腐爛,腐敗
malkomponiĝi; malboniĝi, difektiĝi pro malkomponiĝo (ligno, mortinta besto, frukto, manĝaĵo,...) {8}

R

rabi
槍,奪
per forto aŭ minaco forpreni ies posedaĵon; rabobirdo, -besto kiu ĉasas kaj kaptas aliajn bestojn por nutri sin {8}
rabato
折價
malpliigo de prezo (pro aĉetkvanto, antaŭpago, bona klienteco, amikeco, difekto de la varo,...) {9}
rabio
狂犬病
freneziga infekta malsano (pro mordo de hundo,...) {X}
raboti
刨平
ebenigi lignon fortranĉante maldikajn tavolojn {X}
racio
理知
parto de la homa menso, kiu ebligas malkovri kaj formuli la leĝojn de la naturo (ne instinkto, fantazio,...) {9}
rado *
輪子
ronda objekto turniĝanta ĉirkaŭ akso (por faciligi mov(iĝ)adon (vetur(ig)adon), en maŝino,...) {*6}
radio *
收音機
linioforma aĵo komenciĝanta en iu centro; ero de lumo aŭ sono aŭ alia signalo venanta el iu centro; aparato, kiu aŭdigas sonojn, kiuj alvenis al ĝi kiel elektromagneta signalo el iu centro (=radio-ricevilo); radii eligi radiojn (de lumo, varmo,...); klare montri varman senton (ĝojon,...) {*5}
radiatoro
散熱器
(parto de) aparato, kiu varmigas (i.a. per radiado); parto de aparato, kie akvo malvarmiĝas (i.a. per radiado) kaj tiel malhelpas trovarmiĝon de motoro,... {9}
radiko
植物的根,字根
subtera parto de planto, per kiu ĝi prenas nutraĵojn kaj akvon el la tero, kaj per kiu ĝi estas fiksita al la tero; la fiksa, tena parto de io; fiksa, ne ŝanĝiĝanta parto de vorto (en "laboro" kaj "labori", "labor" estas la radiko); (matematiko la (dua) radiko de 49 estas 7); radiki havi siajn radikojn en... {7}
rafano
白蘿蔔
(diversgranda, diverskolora (sed interne blanka) manĝebla radiko de) krucflora herbo (Raphanus) {9}
rajo
紅魚
plata fiŝo kvadrateca ("flugas" en la maro) {X}
rajdi騎
sidi sur iranta besto (ĉevalo, azeno, kamelo,...); sidi sur biciklo kaj veturi; movi sin kvazaŭ rajdante sur besto {7}
rajto *
權利
tio, kion neniu povas malpermesi; rajti havi rajton (pri io, por fari ion); havi (jure validan) permeson; rajtigi doni rajton; (jure valide) permesi {*3}
raketo
火箭
arta fajraĵo, pafata en aeron, kiu tie eksplodas kaj disĵetas fajrerojn; objekto (ofte kun reakcia motoro) "pafata" en la kosmon, aŭ (kun eksplodaĵo) sur malamikan landon {X}
rakonti *
述說
paroli pri okazaĵo vera aŭ imagita {*3}
rampi
爬,匍匐行進
movi sin, tuŝante la teron per la ventro {8}
rampulo
爬行動物
besto senkrura aŭ kun mallongaj kruroj (kies ventro do kutime tuŝas teron), kun nekonstanta korpotemperaturo, de komenco spiranta per pulmoj, kaj kun korpo kovrita de kornecaj skvamoj aŭ platoj (=reptilio) (Reptilia) (ramp/ul/o) [testudo, krokodilo, lacerto, serpento,...] {X}
rano
青蛙
(plenkreske senvosta) amfibio kun longaj malantaŭaj kruroj (Rana) (kvakas "kva-vak") {9}
rando *
邊界
parto de unu afero, kiu estas ĉe la limo kun alia afero (rando de vojo, rando de kampo, rando de urbo) aŭ ĉe la fino de la afero (rando de ĉapelo, rando de tuko) {*6}
rango
等級
pozicio laŭ graveco (kompare kun pli gravaj kaj malpli gravaj); pozicio laŭ rajto komandi en armeo; rangi havi, okupi rangon (li rangas pli alte ol mi) {8}
rapida *
faranta/okazanta en malgranda tempo {*2}
rangifero
北方鹿
"norda cervo", bredata paŝtbesto (Rangifer) {X}
raporti
報告
rakonti (buŝe aŭ skribe) pri tio, kio okazis {8}
raso
人種
(pri kreskigitaj plantoj kaj breditaj bestoj) grupo da individuoj reproduktitaj tiel, ke iuj variaj ecoj fariĝis pli-malpli konstantaj (dum reproduktado en la grupo) (grandflora raso de iu planto; multgrajna raso de iu greno; longhara raso de iu besto;...); (pri homoj) tre malpreciza divido de la homaro laŭ kelkaj facile videblaj ecoj (koloro de la haŭto, formo kaj koloro de la haroj,...); rasismo idearo, laŭ kiu tiaj diferencoj estus esencaj, aŭ laŭ kiu homoj kun certa aspekto aŭ de certa deveno estus pli valoraj ol aliaj; rasa (hundo, ĉevalo,...) kun klare videblaj ecoj de sia raso {X}
raspi
degrati erojn per ilo kun multaj akraj elstaraĵoj {X}
rato
ronĝulo simila al muso, sed pli granda (Rattus,...) {8}
raŭka
沙啞聲
(voĉo) kun malklara, kvazaŭ skrapa sono (ekzemple pro malvarmumo) {9}
raŭpo
毛蟲
larvo de papilio kaj de iuj aliaj insektoj kun pli-malpli cilindroforma, ofte hara korpo {9}
ravi
陶醉
sentigi admiron; sentigi grandan entuziasmon {8}
razi
刮,剃
forpreni harojn per akra ilo (razilo) {7}
re- *
再一次
[denove, ankoraŭfoje; inversdirekte] (rekonstrui, reskribi, ĝis revido!, redoni, reveturi, tien kaj reen,...) {*0}
reakcio
反應
(ĥemio) efiko de unu substanco al alia; (fiziko, psikologio) senvola reago (de korpo aŭ spirito) pro ago; (fiziko) antaŭenmovo pro ellaso de movo malantaŭen (en motoro de aviadilo, raketo,...); (politiko) agado por restarigi nedemokratian politikan sistemon {9}
reala
實有的
vere ekzistanta, ne elpensita; ne virtuala {9}
recenzi
評論
skribi (aŭ rakonti) sian opinion pri iu verko aŭ okazaĵo {9}
recepto
做菜法,處方
preciza priskribo, kiel prepari ion (manĝaĵon, kuracilon,...) {8}
recikligi
回收使用
re-uzi materialojn el forĵetaĵoj (re/cikl/ig/i) {X}
reciproka
往復的
de unu al la alia kaj de la alia al tiu unu {8}
redakcio
編輯
redaktistaro; redaktejo {X}
redakti
編寫
skribe zorge esprimi (siajn pensojn); zorge prilabori la skribaĵojn de alia; prizorgi la enhavon de gazeto, revuo,..., elektante la artikolojn kaj korektante tiujn {9}
redaktoro
編輯者
redaktisto {X}
redukti
減少
proporcie malpligrandigi; malpligravigi; (ĥemio) malpliigi la ŝtupon de oksidiĝo {9}
reflekti
反射
reĵeti lumon aŭ varmon; plene konformi al io {9}
reformi
改革
doni alian, pli bonan (pli ĝustan, laŭ la reformantoj) formon al io (re/form/i) {9}
regi *
治理
igi homojn (aŭ aĵon) fari tion, kion oni volas; estri ĉiujn aliajn; regilo ilo por regi aparaton {*3}
regali
款待
doni bonan manĝaĵon aŭ trinkaĵon (aŭ ion alian bonan kaj plezurigan) {8}
regimento
兵團
parto de armeo konsistanta el kelkaj batalionoj {9}
regiono *
區域
parto de lando kun certaj (naturaj aŭ sociaj) ecoj {*5}
registaro
政府
tuto de la personoj, kiuj regas ŝtaton (prezidento aŭ reĝo, ministroj, vicministroj,...) (reg/ist/ar/o) {X}
registro
登記表,登錄
(libro aŭ folio(j) aŭ sliparo kun) laŭordaj notoj, enskribitaj (registritaj) por posta uzo kiel atestaĵo; registri noti en registro; "skribi" signalojn sur magneta bendo aŭ al komputila memoro,... {7}
regno *
獨立國家
sendependa lando (aŭ landaro) {*6}
regulo *
規則
fiksita indiko aŭ instruo pri kiel oni faru ion (ĉiufoje same); regula laŭ la reguloj; kvazaŭ laŭ regulo (ĉiufoje same, je sama horo, post sama periodo;...) {*6}
reĝo *
國王
estro de lando aŭ popolo, kiu estas estro, ĉar li estas la filo (aŭ alia parenco) de la antaŭa estro {*5}
reĝimo
政權
sistemo de regado (en iu ŝtato) aŭ administrado (en asocio aŭ entrepreno) {9}
reĝisoro
電影或戯劇製作人
persono, kiu prizorgas la artan produktadon de teatraĵo aŭ filmo; persono, kiu indikas al la plenumantoj, kiel plenumi certan spektaklon {X}
reklami
廣告,吹捧
laŭde anonci al la publiko la bonecon de iu/io, la aĉetindecon de io {8}
rekomendi *
推薦
konsili, ke oni uzu aŭ faru ion {*6}
rekompenco
報酬
io bona, donita aŭ farita al iu, por montri kontentecon pro io donita aŭ farita de tiu; rekompenci doni rekompencon {8}
rekordo
創新之記錄
ankoraŭ neniam atingita rezulto; plej granda ĝis nun; plej ofta ĝis nun; plej rapida ĝis nun;... {8}
rekta *
直的
sen kurboj, sen flankeniĝoj; tiel ke du punktoj estas ligitaj per plej mallonga linio; tiel, ke la vojo estas plej mallonga; (pri angulo) orta (90°); rekto rekta linio {*5}
rektangulo
四方形
figuro el rektaj linioj kun kvar rektaj (=ortaj) anguloj (rekt/angul/o) {9}
relo
軌道
metala stango, sur kiu ruliĝas radoj de vagonaro aŭ tramo; metala stango por gvidi aŭ apogi {7}
relativa
相對的
vidata kompare al aliaj similaj; ne absoluta {9}
reliefo
染雕
reliefo, io kun partoj pli altaj kaj malpli altaj, ne ebena {X}
religio *
宗教
scio aŭ kono pri supernaturaj estuloj aŭ estaĵoj kaj pri la vivo post morto (kun rilataj agoj kaj normoj) {*5}
remi
划船,搖擼
movi boaton en akvo per stangoj kun plata finaĵo (remiloj) {8}
reno
organo en la korpo, kiu filtras la sangon kaj produktas la urinon {9}
rendevuo
約會
interkonsento pri renkontiĝo je certa horo en certa loko; rendevui interkonsenti pri renkontiĝo {9}
renkonti *
見面
vidi alian homon kaj iri al li aŭ ŝi; vidi aŭ sperti (ion) survoje, dum legado,...; renkontiĝi renkonti unu la alian; kunveni {*3}
rento
租金
perioda enspezo pro posedaĵo {9}
rentumo
利息
kompenso, kalkulita en procentoj, pro pruntita mono (rent/um/o) {X}
renversi
翻倒
faligi ion starantan; meti supron malsupren {7}
reprezenti
代表
laŭ peto aŭ ordono anstataŭi iun; laŭ peto fari ion en la nomo de; (ankaŭ re-prezenti montri denove) {7}
reprodukti
再生,繁殖
estigi novajn individuojn per jam ekzistantaj individuoj (pri bestoj, plantoj,...); produkti novajn ekzemplerojn samajn kiel (aŭ similajn al) ekzistanta ekzemplero (pri tekstoj, pentraĵoj,...) (re/produkt/i) {X}
reptilio
爬蟲類
rampulo {X}
respekti *
尊敬
senti estimon; ne agi kontraŭ (leĝo, kutimo,...) {*6}
respondi *
回答
diri (aŭ fari) ion post demando (pri tio, pri kio oni demandis); sendi leteron post ricevo de letero; akordiĝi kun io (esti kvazaŭ la respondo al ĝi) {*2}
respondeca
反應
kiu devas respondi demandojn pri iu agado (ankaŭ, se tiu mem ne faris); kritikebla, kiam io (agado, farado, okazaĵo) ne iras bone (ankaŭ, se tiu mem ne kulpas) (respond/ec/a) {X}
respondkupono
回條
papereto aĉetebla en poŝtoficejo, kiun oni, en poŝtoficejo de alia lando, povas interŝanĝi kontraŭ poŝtmarko por letero al eksterlando (uzata ankaŭ por pagi malgrandajn sumojn al iu en alia lando) (respond/kupon/o) {X}
respubliko
共和國
ŝtato, kies estro ne estas difinita pro heredo {8}
resti *
停息
ne iri al alia loko; esti ne forigita; ne aliiĝi; esti nefarita, nedirita, nemenciita, nemanĝita, neprenita...; esti ankoraŭ videbla aŭ trovebla poste; resto tio, kio restas/restis/restos; tio, kio ne estas jam menciita (=la cetero) {*2}
restoracio
餐館
ejo, kie oni povas manĝi kontraŭ pago {7}
resumo
簡歷
mallonga redono (skriba aŭ buŝa) de la ĉefa enhavo (de artikolo, libro, prelego,...); resumi fari, doni resumon {9}
reto *
網,網路
plektaĵo el ŝnuroj aŭ fadenoj, en kiu ĉiu fadeno estas ligita al multaj aliaj fadenoj, kun sufiĉe larĝaj interspacoj (maŝoj) (simila al "#") (i.a. por fiŝkapti); interligita aro da homoj, aparatoj,... (telefonreto, komputila reto) {*6}
reŭmatismo
關節炎
iu el doloraj malsanoj de i.a. la artikoj {X}
revi
做夢
imagi tion, kion oni forte deziras {8}
revizii
修正
esplorkontroli (por korekti erarojn, por malkovri kaj ripari difektojn); denove juĝi en alia kortumo {9}
revolucii
革命
fari subitan ŝanĝon (de la politika reĝimo de ŝtato,...) {9}
revuo
雜誌
gazeto (ofte pli bele presita), aperanta unu fojon en kelkaj semajnoj, unu fojon en monato, unu fojon en tri monatoj...); priparolo aŭ priskribo de la ĉefaj okazaĵoj lastatempaj; revui priparoli lastatempajn okazaĵojn {8}
rezervo
儲藏,備用,保留
parto de bezonataj aferoj, metita flanken por posta uzo; (parto de) afero aŭ temo, metita flanken por posta decido aŭ priparolo; rezervi meti flanken, teni libera por posta uzo aŭ decido {8}
rezigni
辭職
decidi ne (plu) fari ion, ne (plu) uzi ion {8}
rezisti
抵抗
ne subiĝi; elteni, kontraŭstari de-eksteran forton {8}
rezoni
推理,推論
(en pensoj aŭ per vortoj) kunmeti argumentojn kaj faktojn por fari konkludon {9}
rezulti *
得到結果
esti la sekvo; esti la fina stato {*6}
ribo
紅莓
malgranda manĝebla nigra aŭ ruĝa (foje blanka) bero de arbusto (Ribes nigrum, rubrum,...) {9}
ribeli
反抗
rifuzi obei aŭtoritaton; rifuzi obei ŝtatan aŭtoritaton, penante per forto forigi ĝin {8}
ricevi *
ekhavi de iu alia (unu donas aŭ sendas, alia ricevas) {*2}
riĉa *
富有
kun multe da mono, havaĵoj; kun multe da valora enhavo (ekzemple libro riĉa je bildoj) {*2}
ridi *
per buŝo kaj sono (ne vortoj) montri ĝojon,...; rideti per buŝo sen sono montri ĝojon, kontentecon,... {*2}
rifuĝi
避難
serĉi (en alia loko aŭ lando, aŭ ĉe iu(j) homo(j)) protekton kontraŭ danĝero, persekuto,... {8}
rifuzi *
diri "ne"; ne voli havi, ricevi, fari {*6}
rigardi *
provi vidi; uzi la okulojn {*3}
rigida
嚴格的
ne aŭ malfacile fleksebla; ne fleksiĝema {9}
rikolti *
收穫
preni la fruktojn aŭ plantojn, kiujn oni kreskigis, por uzi ilin aŭ vendi ilin {*6}
rilati *
關連
esti en iuspeca ligo; havi kontakton en certa maniero {*6}
rimo
kiam la finaj sonoj de unu verso de versaĵo aŭ poemo estas samaj kiel la finaj sonoj de alia verso; kiam la finaj sonoj de du vortoj estas samaj ek de la antaŭlasta vokalo, ili rimiĝas (homo - domo; festo - besto); rimi fari rimo(j)n {9}
rimarki *
留意
ekkonscii (ke io okazas, ke io estas ia,...) {*3}
rimedo *
補救
ilo por fari ion; io bezonata por fari ion {*3}
rimeno
皮帶
bendo el ledo (ĉirkaŭ valizo; ligita al besto,...) {9}
ringo
ronda objekto kun truo en la mezo (kiel "O") {7}
rinocero
犀牛
dikhaŭta besto kun korno sur nazo (Rhinoceros) {X}
ripo
肋骨
unu el la ostoj, kiuj fortikigas la bruston {8}
ripari *
修理
rebonigi; reuzebligi; forigi difekton {*6}
ripeti *
重複
fari aŭ diri denove, duan (trian,...) fojon {*5}
ripozi *
休息
ne labori; ne fari ion, por mallaciĝi (ne dormante) {*4}
riproĉi *
責駡
akuze, kulpige kritiki; mallaŭdi; diri "Vi estus devinta ne fari tion!", "Pro vi iris malbone!" {*6}
riski
<冒險DD>fari ion, sciante, ke povas okazi malbono {8}
risorto
彈簧
elasta lameno aŭ fadeno, kiu reprenas sian antaŭan formon, post kiam ĝi estis fleksita, streĉita aŭ premita {X}
ritmo
律動
regula alterno de fortaj kaj malfortaj elementoj (en muziko, verso,...) {8}
riveli
顯示,顯影
malkovri, konigi (sekreton); ĥemie aperigi foto-bildon {9}
rivero *
河川
granda natura akvo-fluo {*4}
riverenci
尊敬
iom klini sin (pro respekto, kiel saluto) {9}
rivoluo
旋轉
unu kompleta rondiro (360°) (ĉirkaŭ sia propra akso aŭ ĉirkaŭ alia objekto) {9}
rizo
greno el varmlanda marĉa herbo (Oryza) {7}
rk.
回條
respondkupono {X}
robo
長袍
longa (unupeca) vesto kun aŭ sen manikoj, kovranta la korpon de la kolo ĝis la piedoj aŭ ĝis la genuoj {8}
roko
岩石地帶
tre malmola tero; ŝtonego; senkreskaĵa monto {7}
rolo
角色
tio, kion devas diri kaj fari aktoro en teatraĵo; la persono en la teatraĵa rakonto, kiun devas ludi la aktoro; la funkcio, agado, posteno,..., kiun iu devas plenumi (ies rolo en la socio; ies rolo en asocio; la rolo de la patro en la familio); roli plenumi, ludi rolon {9}
romano
長編故事
longa literatura rakonto (prozo, iam poemo) {9}
rompi *
破壞
dispecigi; per (iom da) forto igi ion esti ne tuta aŭ ne ligita {*4}
rondo *
io simila al la litero "O" (kun aŭ sen truo en la mezo); kiam ĉiuj homoj (aŭ aĵoj) estas simile malproksimaj de iu centro (meza punkto); grupo, en kiu neniu estas la unua (plej grava) aŭ la lasta (plej malgrava); ronda kun formo de (parto de) rondo, cirklo, disko, globo, sfero, cilindro {*4}
ronĝi
乳頭
demordi, deskrapi per la dentoj; ronĝuloj mamuloj kun po du tranĉdentoj supre kaj malsupre (Rodentia) {X}
ronki
打鼾
(tre) aŭdeble spiri dum dormo {8}
roso
vaporo gute likviĝinta nokte sur plantoj,... {9}
rosti
prepari manĝon per varmego, aldonante nek akvon nek grason (sur krado, sur trapikilo,...); prepari ion per varmego, preskaŭ bruligante ĝin (panon, kafograjnojn,...) {8}
rotacii
旋轉
turniĝi ĉirkaŭ sia propra akso {X}
rozo *
玫瑰花
floro kvinparta, ofte ruĝa laŭ koloro (koloro "roza" hele ruĝa, pale ruĝa), de ofte dorna arbusto (Rosa) {*4}
rubo
殘留石瓦
restaĵoj de ruinigita konstruaĵo; rompitaĵoj de ŝtono, briko,...; senvaloraj forĵetindaĵoj {X}
rubando
絲帶
bendo el ŝtofo, uzata interalie por ornamo aŭ kiel insigno; mallarĝa, longa peco (bendo) el alia maldika materialo {9}
rubriko
報章的話題
parto de revuo, gazeto,..., dediĉita al certa temo {X}
ruĝa *
紅色
kun koloro de sango {*2}
ruino
廢墟
(parte) disfalinta aŭ detruita konstruaĵo {9}
ruli *
滾動
movi ion turnadante ĝin (ekzemple ruli pilkon); meti (volvi) ion ĉirkaŭ iun (konkretan aŭ imagitan) akson (ekzemple ruli paperon) {*5}
rulo *
pli-malpli longa objekto cilindroforma, kiun oni povas ruli (rulo por premi paston; rulo de skribmaŝino; rulo da papero) {*5}
rusto
鐵鏽
fera oksido, brunruĝa tavolo sur fero pro malseka aero; rusti kovriĝi de rusto {9}
ruza
聰明,機巧
kapabla elpensi lertajn rimedojn por atingi ion {7}

S

s-ino
先生
sinjorino {X}
s-ro
先生的縮寫
sinjoro {X}
sabato *
安息日,星期六
tago de la semajno inter vendredo kaj dimanĉo {*5}
sablo
speco de tero (en pura sablo ne kreskas plantoj) {7}
sago
stango kun pinto, kiun oni pafas per arko; signo por montri al io, pli-malpli simila al (pinto de) sago (->) {9}
sagaca
聰明,敏銳的
povanta rapide kaj bone malkovri aferojn kaj lerte eltrovi manierojn por solvi malfacilaĵojn {8}
saguo
椰子粉
nutra faruno el saguo-palmo (Metroxylon) {X}
saĝa *
聰明
kiu konas respondon al multaj demandoj pri la vivo, kaj la diferencon inter bono kaj malbono {*5}
sako *
袋,腄袋
ujo el ŝtofo, ledo, papero,...; dormosako el izola materialo, por dormi en ĝi (ekstere) dum kampado {*5}
sakri
呪詛
diri kolera(j)n vorto(j)n (pro la situacio, ne al iu) {X}
salo *
natria klorido (NaCl), uzata por doni guston al manĝaĵo aŭ por konservi manĝaĵojn; sali meti salon en/sur (sali manĝaĵon) {*6}
salajro
薪資
(ĉiusemajna, ĉiumonata) pago al homo pro farita laboro {7}
salamandro
蠑螈,一種蜥蜴類動物
iom longa amfibio kun vosto kaj kvar mallongaj kruroj (Salamandra,...) {X}
salato
manĝaĵo el (miksaĵo de) legomoj (kuiritaj aŭ ne), kun oleo, salo, spicoj,...; (figure) senorda miksaĵo {9}
saldo
存款
diferenco inter debeto kaj kredito (pri bankkonto, por la kliento pozitiva saldo estas "mono en banko", negativa saldo estas "manko en konto") {X}
saliko
柳樹
iu el multaj diversformaj arboj aŭ arbustoj kun floretaroj (amentoj) aperantaj pli frue ol la folioj, ĝenerale kreskantaj en malsekaj teroj aŭ ĉe akvo (Salix) (el la flekseblaj branĉoj de iuj oni plektas korbojn,...) {9}
salikoko
(manĝebla) kankreto (Paeneus, Crangon,...) {X}
salivo
口水
likvaĵo produktata en la buŝo {X}
salmo
鮭魚
iu el fiŝoj kun kroma grasa dorsa naĝilo (Salmo,...) {X}
salono
沙龍
granda ĉambro (en loĝejo aŭ por kunvenoj) {8}
salti *
(homo aŭ besto) (ek)movi sin tiel, ke neniu piedo tuŝas ion (surloke aŭ de unu loko al alia); (aĵo) moviĝi de unu loko al alia loko, ne tuŝante la lokojn inter tiuj {*4}
saluti *
問候
diri aŭ signi "bonan tagon!" aŭ "ĝis revido!" {*4}
sama *
相同
ne alia; ne alispeca; identa {*2}
sana *
健康
kun bone funkcianta korpo (kaj menso) {*4}
sandviĉo
三明治
du pantranĉoj kun io inter ili {9}
sango *
ruĝa likvo en la korpo de homoj kaj bestoj; sangi tiel, ke sango eliras (sanganta vundo) {*4}
sankta *
神聖的
respektinda pro religio; netuŝebla {*6}
sapo *
肥皂
ordinara lavilo (pli-malpli mola) {*6}
sario
紗麗,用一塊布包身的女人衣
tutkorpa (virina) vesto el unu tuko ĉirkaŭvolvita {X}
sarki
除草
forpreni nedeziratajn plantojn de inter dezirataj {9}
sata *
吃飽
sufiĉe manĝinta; plene kontentigita {*4}
satelito
衛星
objekto kiu ĉirkaŭiras astron (aŭ Teron) {X}
satiro
諷刺
skribaĵo aŭ parolaĵo, en kiu la aŭtoro ridindigas la agadon de iuj homoj {9}
saŭco
調味醬
likva preparaĵo por gustigi manĝaĵon {8}
savi *
eldanĝerigi {*6}
savano
熱帶平原
tropika ebenaĵo (gramineoj, dise starantaj arboj) {X}
sceno
戯劇的幕次
aparta parto de teatraĵo; eksterordinara okazaĵo; scenejo la parto de teatro, kie oni prezentas; la loko, kie io okazas {7}
scii *
知道
havi informon, ideon en kapo; sciigi informi {*2}
scienco *
科學
tuto de scioj (kaj kontroleblaj esploroj) pri la naturleĝoj aŭ pri certa temaro {*6}
sciuro
松鼠
ronĝulo en arboj (la dikan, haran voston ĝi sidante tenas vertikale) (Sciurus,...); tersciuro simila, sur tero {9}
scivola
求知心
kiu volas scii; (scivolema kiu ĉiam ĉion volas scii) (sci/vol/a, sci/vol/em/a) {7}
se *
如果
[kondiĉo] (se mi havus monon, mi vojaĝus tien) {*1}
sed *
但是
[kontrasto] (ne tiu, sed tiu; ne tiel, sed tiel; ne aŭto, sed ĉaro; ne ruĝa, sed blua; mi manĝis, sed ne satiĝis) {*1}
segi
dispartigi per ilo kun akraj dentoj (segilo) {8}
seĝo *
坐椅
meblo por sidi (por unu homo) (en formo de la litero "h"); (ankaŭ seĝo en parlamento); brakseĝo fotelo {*4}
seka *
senakva, senlikva; sen agrabliga aldonaĵo (vino,...) {*5}
sekalo
黑麥
greno de iom malvarma modera klimato, uzata por baki panon kaj por fari brandon (viskion) (Secale) {9}
sekci
解剝
(kirurgio, matematiko) (tra)tranĉi {9}
sekcio
部門
iel aparta dividaĵo de organizo, libro (laŭ temo, laŭ lingvo,...), (fer)vojo,... {9}
sekreto *
秘密
io, pri kio neniu sciu; io, kion oni rakontu al neniu; (ankaŭ) ne ĝenerale konata bona metodo {*6}
sekretario
秘書
dungito (oficisto) aŭ estrarano por korespondado, protokolado,... {8}
sekso
性別,性
ĉu viro aŭ ino; la diferenco inter viro kaj ino; korpa kuniĝo de la seksoj; seksa rilata al la propraĵoj de unu sekso aŭ al la diferenco inter la seksoj; rilata al sekskuniĝo {8}
sekundo
60-ono de minuto [mezuro por tempo] {7}
sekura
安全的
sendanĝera {9}
sekvi *
接續
iri post iu/io; veni post iu/io alia; iri laŭ {*2}
selo
馬鞍
sidilo sur la dorso de ĉevalo aŭ alia rajdbesto {X}
semo *
種子
parteto de planto, el kiu kreskas nova planto; semi meti semon; disĵeti semojn {*6}
semajno *
星期
7 tagoj {*3}
sen *
ne havante; ne uzante; ne kun (li iris sen ŝuoj; mi ne bone vidas sen okulvitroj; kafo sen lakto) {*1}
senato
上議院
iulande, supera ĉambro de parlamento; alia regantaro {9}
senco *
意義
tio, kion oni komprenu el vorto aŭ frazo; enhavo, signifo; (ankaŭ aŭ tien, aŭ reen; aŭ supren aŭ malsupren; aŭ dekstren aŭ maldekstren; aŭ plus aŭ minus;...) {*5}
sendi *
送,派遺
irigi ien (homon, aĵon, mesaĝon, signalon); alpoŝtigi {*2}
sendependa
獨立
memstara, ne dependa de aliaj (homoj); (lando) ne dependa de alia lando (nek parto de iu ŝtato, nek iel regata de alia ŝtato) (sen/de/pend/a) {X}
senso
知覺
unu el la kapabloj por ekscii pri sia ĉirkaŭaĵo tuŝado, vidado, aŭdado, flarado, gustumado {8}
senti *
感覺,感受
ekhavi per la fingroj, per la haŭto aŭ interne en la korpo impreson doloran aŭ plezuran; ekhavi impreson agrablan aŭ malagrablan; ekhavi impreson ne racie klarigeblan; sin senti ... laŭ propra konscio esti ... {*3}
sep *
7; sepdek 70; dek sep 17 {*1}
sepio
烏賊
dek-braka mar-molusko ("inkmolusko") (Sepia,...) {X}
septembro *
九月
monato de la jaro inter aŭgusto kaj oktobro (09) {*5}
serĉi *
搜索,查
iri kaj rigardi (ĉie) por trovi {*3}
serena
安寧的
tute kvieta, trankvila, senzorga; sennuba; senventa;... {8}
serĝento
士官長
armea estro sub leŭtenanto (suboficiro) {X}
serio *
序列
vico da samaj aŭ similaj {*6}
serioza *
認真的,嚴肅的
sen rido aŭ ŝerco; ne por ridi aŭ ŝerci (ĉar temas pri io grava) {*5}
serpento *
iu el senpiedaj bestoj (rampuloj) kun longa, cilindroforma korpo (Ophidia) {*6}
seruro
aparato por ŝlosi (bone, sekure fermi) ion {7}
servi *
服務,服伺
labori por plenumi la dezirojn de iu alia (servi al mastro (dunginto); servi al klientoj; servi al la publiko) {*4}
ses *
6; sesdek 60; dek ses 16 {*1}
severa
nepardonema, obeiganta, forte punanta (homo); malmilda, preskaŭ neeltenebla (vetero) {7}
sezono *
[printempo, somero, aŭtuno, vintro] aŭ [pluva sezono, seka sezono] {*6}
sfero
球面
surfaco de globo; tridimensia surfaco, kies ĉiuj punktoj estas je sama distanco de unu punkto {X}
si *
第三人稱反身代名詞
la aganto mem (se ne temas pri la parolanto aŭ la alparolato(j)) (li vidas lin (=alian viron) - li vidas sin (=la propran korpon, en spegulo); ŝi portas ŝian valizon (=de alia virino) - ŝi portas sian valizon (=la propran) - sed mi portas mian valizon; vi portas vian valizon) {*1}
siatempe
在那時候
en la tempo, kiam tio okazis; en la tempo, kiam tio povos okazi oportune (si/a/temp/e) {X}
sidi *
坐下
esti en iu loko sur io, sed ne stari, kuŝi aŭ pendi {*2}
signo *
符號,記號
eta skribaĵo, simpla desegnaĵo, movo de mano,... donanta informon; ekkonilo; rekonilo; avertilo; ankaŭ io, kio antaŭanoncas ion; signi doni signo(j)n; paroli per signoj; meti signon (skribaĵeton) ĉe parto de teksto,... {*6}
signalo
信號
interkonsentita signo por komuniki (de malproksime) averton, ordonon, informon,...; signali doni signalon {8}
signifi
表示
havi kiel precizan sencon; estu interpretata kiel {7}
silabo
音節
unu aŭ kelkaj parolsonoj kune prononcataj, kiel parto de vorto (ekzemple pa-rol-so-noj) (en Esperanto, en ĉiu silabo estas unu vokalo) {X}
silenti *
保持安靜
ne paroli, ne brui, ne fari sonojn {*4}
silko
(tre delikata ŝtofo el) fadenoj produktitaj de silk-raŭpo (Bombyx) {8}
simbolo
表徵,象徵,代號
io, kio elvokas aŭ prezentas ion alian (leono estas simbolo de forto; koro estas simbolo de amo kaj sentoj, flago estas simbolo de lando); (interkonsentita) signo (Fe estas la simbolo de fero; % estas la simbolo de procento; kvinpinta verda stelo estas la simbolo de Esperanto) {X}
simio
猴子
mamulo simila al homo (kun aŭ sen vosto) (Simiae) {8}
simila *
相似
ne tute sama, sed sama laŭ iu(j) eco(j) {*5}
simpatio
favora inklino al alia persono, pro simileco de sentoj, gustoj,...; simpatii senti simpation {8}
simpla *
簡易的
sen komplikaĵoj; facile solvebla; unu-parta {*3}
simptomo
徵兆
io sensebla, laŭ kio oni rimarkas, ke io okazas {X}
sino
胸,胸襟
la spaco inter brusto, brakoj kaj femuroj (kiel ŝirmejo); iam (faldita) parto de vesto kovranta la bruston, servanta kiel poŝo {9}
sincera
誠懇的
sen mensogo aŭ ŝajnigo, nenion kaŝanta {7}
sindikato
公會,工會
asocio de personoj aŭ societoj, por defendi komunajn ekonomiajn interesojn (de laboristoj, de fabrikistoj,..) {9}
sindona
無私的,奉獻的
preta ĉiam servi al iu aŭ io (si/n/don/a) {9}
singarda
留心,注意
atenta eviti danĝeron (si/n/gard/a) {9}
singularo
單數
(gramatiko) ununombro {9}
sinjoro *
先生
(alparola vorto por) viro {*2}
sinsekve
按照次序
unu post la alia (si/n/sekv/e) {X}
sinteno
態度
kondut-maniero en certa situacio; maniero de starado; (firmaj) opinioj pri iu afero (si/n/ten/o) {9}
siropo
糖醬
suker-solvaĵo, ofte kun aldono de aromaĵo, frukta suko, medikamento,... {X}
sistemo
系統
tutaĵo da interdependaj ideoj (aŭ aparatoj) kunordigitaj; sisteme (fari ion) laŭ plano, paŝon post paŝo {8}
sitelo
籃子,桶
pli-malpli profunda, pli-malpli cilindra ujo kun duoncirkla tenilo je la nekovrita supro {8}
situo
處況
en kiuj aŭ kiaj ĉirkaŭaĵoj io troviĝas; situi troviĝi (en iu ĉirkaŭaĵo); situigi meti (en iun ĉirkaŭaĵon) {9}
situacio
情勢
la tuto de la cirkonstancoj kaj kondiĉoj {9}
skalo
刻度
serio da divid(strek)oj (skalo de mezurilo, termometro,...); rilato inter desegno kaj objekto (skalo de mapo); (kompara) amplekso, ofteco de iu okazaĵo {7}
skarabo
臭蟲,金龜蟲
insekto kun firmaj antaŭaj flugiloj (Coleoptera) {X}
skatolo *
盒子
ujo (ofte rektangula) el kartono aŭ simile fortika materialo; ladskatolo el lado, por konservi nutraĵojn {*6}
skeleto
骨架
ĉiuj ostoj de homo aŭ besto kune; la firmaj partoj de iuj bestoj (aŭ objektoj) {X}
skemo
圖說,架構
simpligita figuro por prezenti (sen detaloj) la aranĝon de io, aŭ la rilatojn inter diversaj homoj aŭ aferoj {X}
skio
划雪板
longa breto por iri aŭ gliti sur neĝo; skii iri, gliti sur skioj {9}
skizo
描繪
unua (prova, sendetala) desegnaĵo, poste pliprecizigota; unua (prova, sendetala) versio de skribaĵo; skizi fari, prezenti skizon {X}
skizofrenio
神經分裂症
psika malsano (i.a. misfunkcio de la intelekto) {X}
sklavo
奴隸
homo posedata de alia homo kiel (kvazaŭ) objekto {8}
skorpio
okkrura besto (artikulo) kun vosto finiĝanta per venena pikilo (Scorpio) {9}
skrapi *
per akra ilo forpreni iom de la surfaco de io {*6}
skribi *
meti vortojn kaj frazojn sur (ekzemple) paperon; skribo la literoj kaj la aspekto (latina, araba, kursiva skribo; bela manskribo;...); skribaĵo teksto {*2}
skroto
睪丸的囊
haŭto-saketo en kiu estas la testikoj {X}
skui
abrupte, subite, rapide movi tien kaj reen (maldekstren kaj dekstren; antaŭen kaj malantaŭen; supren kaj malsupren); forte tremigi {8}
skulpti
雕塑,造像
formi figuron el solida materialo (ŝtono, ligno, argilo,...), hakante, ĉizante, skrapante aŭ knedante {7}
skvamo
鱗片
lameneto, kiu (en aroj, tegole) kovras parton de la haŭto de iuj bestoj (i.a. fiŝoj); forfalanta peceto de haŭto {X}
sledo
雪橇
veturilo kun glitiloj anstataŭ radoj (tirata aŭ puŝata); sledi veturi per sledo {9}
slipo
小卡片
unu el la kartoj aŭ folioj de registro (sliparo) {X}
sobra
理智的,節制的
ne tro trinkanta kaj manĝanta; ne (tre) montranta siajn emociojn; ne deziranta lukson {8}
socio
社會,生活圈,分工合作的動物
homoj kunvivantaj, kun komunaj normoj kaj divido de funkcioj; (bestoj) kunvivanta aro kun funkcio-divido {7}
sociala
社交的
rilata al la bonfarto de la ŝtatanoj; rilata al la komunaj ekonomiaj interesoj de la socio (kontraste al la politikaj interesoj) {9}
societo
daŭra kuniĝo de pluraj personoj, kun komuna regularo, por komuna celo (plezura, komerca,...); grupo da homoj, kunvenintaj por agrable interparoli,... {7}
sofo
沙發椅
komforta sidilo kun kusenoj por tri aŭ kvar personoj (sur kiu unu persono povas kuŝi) {9}
soifi *
口渴
bezoni trinki {*6}
sojo
調味醬
(akra aŭ dolĉa) saŭco el sojfaboj (Glycine) {X}
sojlo
門坎
trabo, tabulo aŭ ŝtono, formanta la malsupron de la malfermaĵo en kiu estas pordo {8}
sola *
單獨的
sen aliaj; sen akompano; ununura {*3}
soldato *
兵,戰士
armeano; organizita batalisto {*6}
solena
嚴肅的
farata serioze, laŭ specialaj reguloj (ĉar temas pri io grava, atentinda); solenaĵo io tiel farata; ceremoniaĵo {9}
solido
固體
io tre firma; ne likvo, ne gaso {7}
solidara
團結的
sentanta, akceptanta respondecon pri aliaj personoj; traktanta la interesojn de aliaj kiel siajn {9}
solvi
解答,溶化
trovi la respondon al problemo aŭ enigmo; likvigi, miksante kun likvo (ekzemple solvi sukeron en akvo) {7}
somero *
parto de jaro inter printempo kaj aŭtuno, kiam estas varme {*4}
soni *
發聲,出聲
fari tiel, ke oni povas rimarki per oreloj {*3}
sonĝi
做夢
vidi kaj aŭdi kaj travivi aferojn dum dormo {7}
sonoro
連聲響
sono postsonanta (ne rapide ĉesanta); sonori estigi sonoran sonon; sonorigi frapi/funkciigi sonorilon {7}
sopiri
渴望
senti fortan deziron rehavi ion ne plu havatan aŭ retrovi ion aŭ iun perditan {8}
sorbi
吸水
entiri likvaĵon en sin (kiel spongo) {9}
sorĉi
做魔法,趕鬼
fari supernaturajn aferojn; ravegi; tre allogi {8}
sorgo
高梁
varmlanda grenplanto kun fortika tigo ne kava kaj longaj mallarĝaj folioj (Andropogon sorghum = Sorghum vulgare); sorgo-sukero, -siropo, -brando (el la tigoj) {9 }
sorto *
命運
neevitebla okazaĵo (feliĉa aŭ malfeliĉa); ĉio, kio okazas al iu dum la vivo {*6}
sovaĝa
野性的,野蠻的
en natura stato; ne hejmigita, bredita aŭ kreskigita; ne civilizita {8}
spaco
空間,太空
tio, kio ĉirkaŭas ĉion; tio, en kio estas la steloj, planedoj,...; disponebla loko; malplena loko ĉirkaŭ io aŭ en io; loko inter du aŭ pluraj aferoj (inter la vortoj de skribita frazo estas "spaceto") {7}
speco *
種類
aro kun certaj ecoj, aliaj ol la ecoj de similaj aferoj {*4}
speciala *
特別的
ne ordinara; ne kutima; kun nekomunaj ecoj; ne ĝenerala; farita por aparta celo; specialisto iu, kiu tre multe scias pri aparta temo aŭ fako {*6}
specimeno
少量的試驗品,樣品
malgranda kvanto (aŭ unu ekzemplero) de varo, por prijuĝi ĝian kvaliton, taŭgecon,...; ekzemplero(j) por (scienca) pristudo {9}
spegulo *
鏡子
glata brila surfaco, resendanta lumon; glata objekto, en kiu oni povas vidi sin; speguli resendi bildon; turni bildon dekstre-maldekstren {*6}
spektaklo
精彩景象,奇觀
atentokapta okazaĵo aŭ prezentaĵo (teatra, sporta,...) {9}
spermo
精液
(likvaĵo kun) "semoj" (spermatozooj) de viro {X}
sperta *
熟練的,技巧的
kiu havas sciojn, akiritajn per praktikado kaj ekzercado aŭ akiritajn pro travivaĵoj; sperti ekhavi sciojn per praktikado aŭ pro travivaĵoj {*6}
spezi *
收納
doni (=elspezi) kaj ricevi (=enspezi) pagojn (monon); (spezo transiro de mono de unu kaso aŭ konto al alia) {*6}
spico *
餐飲
substanco por doni (foje akran) guston al manĝaĵo; spici aldoni spicon al manĝaĵo aŭ trinkaĵo {*6}
spiko
iom longa flor(et)aro kun flor(et)oj (poste semoj) sidantaj sur komuna akso (kiel de tritiko, sekalo) {9}
spinaco
菠菜
legomo kun malgrandaj triangulecaj aŭ ovoformaj folioj (Spinacia); Nov-Zelanda spinaco simila (Tetragonia) {9}
spiri *
呼吸
enigi kaj eligi aeron tra nazo aŭ buŝo {*5}
spiralo
螺紋
kurbo ĉirkaŭ punkto, pli kaj pli malproksimiĝanta {X}
spirito *
靈魂
la ne-materia, ne-fizika parto de homo; ĝenerala maniero de rigardo al la mondo kaj traktado de homoj kaj okazaĵoj; ne-materia estulo {*5}
spiti
鼔勵,安慰
intence kontraŭstari la volon de iu alia; plezure fari ion kontraŭ ties volo {9}
splito
小木片
maldika peco de fendita ligno; peceto de rompita vitro,...; spliti disigi (lignon) en maldikajn pecojn {9}
spongo
海棉
malsupera plurĉela animalo, vivanta en aroj kun komuna skeleto (Porifera Spongia,...); ties skeleto uzata de homoj por sorbi akvon; sorbilo el alia materialo {9}
sporo
菌種
"semo" de filikoj kaj fungoj; "dormanta" bakterio {X}
sporto
運動
korpaj ekzercoj kaj ludoj, ne nur por plezuro, sed ankaŭ por disvolvo (kaj montro) de lerteco kaj forto; sporti praktiki sporton {8}
sprita
有精神的
kun vigla spirito, povanta rapide trovi kaj originale esprimi neatenditajn rilatojn inter objektoj aŭ vortoj {8}
spuro
痕迹
postsigno, piedsigno; spuri serĉi, sekvi spurojn {9}
stacio *
車站
loko, kie publikaj veturiloj (tramo, trajno, aŭtobuso) alvenas kaj forveturas; ejo, kie signaloj (de radio, televido,...) estas ricevataj, elsendataj aŭ transsendataj {*4}
stadio
(pri evoluanta afero) (tempoparto,) kiam la afero estas klare malsama ol ĝi estis antaŭe aŭ estos poste {9}
stadiono
運動場
ejo por sportaj konkuroj {9
stalo
動物住的大房社
aparta domo por pli grandaj bestoj (ĉevaloj, bovinoj,...) (en bieno aŭ farmejo) {7}
stameno
雄蕊
vira genera parto de floro {9}
stampo
印章
reliefa aŭ inka marko (de difinita formo) sur io, farita per speciala ilo (stampilo); stampi surmeti stampon (stampita poŝtmarko) {8}
stano
arĝente blanka/griza, facile fandebla metalo (Sn) {9}
standardo
標準
flago kiel simbolo (de grupo aŭ individuo) {7}
stango
長桿
longa, maldika, rekta objekto, ofte el metalo {8}
stari *
站立
esti en vertikala pozicio; ne iri; ne sidi, ne kuŝi {*2}
starpunkto
立足點
ies (firma) opinio en diskuto (star/punkt/o) {X}
starti
開始
komenci sportan konkuron; ekiri, ekkuri; (motoro) ekfunkcii; startigi doni la start-signalon; ekfunkciigi {9}
stato *
狀態
tiel, kiel estas; tia, kia io estas (nun); stati esti en iu stato (kiel statas la afero?) {*4}< DT>statuo
雕刻或塑造的立像
skulptaĵo prezentanta homon aŭ beston en pli-malpli natura grandeco {9}
staturo
造像
la impreso, kiun faras la alteco (kaj korpo-formo) de iu homo (altstatura, belstatura vir(in)o) {9}
stelo *
luma objekto en nokta ĉielo, malproksima suno; figuro kun elstaraj pintoj (kvinpinta, sespinta,... stelo); iama mon-unuo en la Esperanto-movado {*5}
stepo
台地
senarba ebenaĵo, vintre sub neĝo, somere varmega {X}
sterila
ne povanta naski/generi; (ankaŭ sterilizita) {X}
sterilizi
消毒
forigi aŭ mortigi ĉiujn bakteriojn,... (sur/en io) {X}
sterko
肥料,堆肥
bestaj ekskrementoj (miksitaj kun pajlo), uzataj por plibonigi kulturatan teron; aliaj substancoj uzataj por tiu celo; sterki (teron) meti sterkon {9}
sterni
舖開
dismeti ion sur iun supraĵon tiel, ke ĝi kovru la tuton aŭ kiel eble plej grandan spacon {7}
stilo
風格
persona maniero esprimi siajn pensojn (en parolado, skribado, pentrado,...); la karakterizaĵoj de tiu maniero, retroveblaj en artverko {8}
stimuli
活化,激起
plivigligi; instigi al (pli energia) agado {X}
stiri
駕駛
direkti veturilon (aŭton, boaton,...) (per stirilo) {X}
stomako
tiu kava interna parto de la korpo, kien iras manĝaĵoj por esti digestataj (per acido) {7}
stranga *
miriga; ne laŭ atendoj; neniam vidita {*6}
strato *
街道
(parto de) vojo, kie veturas veturiloj {*4}
streĉi *
伸長
plilongigi aŭ plilarĝigi per tirado; tre uzi sian korpan aŭ spiritan forton; trostreĉita ne plu elasta {6}
streko
距離,延伸的距離
linio farita per unu movo (per krajono, plumo,...); ne tute mallonga linio / \ __ (streketo -; substreko _); streki meti strekon; trastreki meti streko(j)n tra io; forstreki nuligi; substreki meti strekon sub io; akcenti {7}
strio
longa, mallarĝa parto, kun paralelaj randoj, de iu surfaco (aŭ ŝtofo), aspektanta alimaniere ol la cetero {8}
strigo
貓頭鷹
(ofte nokta) rabobirdo kun antaŭen direktitaj okuloj, ĉirkaŭ kiuj estas rondo el plumoj (Strix,...) {9}
striki
罷工
ĉesigi laboron kiel protesto aŭ por atingi celon {8}
strikta
嚴格要求
tre precize alĝustigita; (vesto) sen spaco inter la vesto kaj la korpo; (regulo) tre precize observenda, obeenda {X}
strukturo
結構
maniero, laŭ kiu diversaj partoj estas kunaranĝitaj por fari tuton {8}
struto
非洲的一種大鳥
granda birdo en Afriko, ne flugpova, kun longaj kolo kaj kruroj (Struthio) {9}
studi *
學習
lerni ion dum pli longa tempo; legi kaj aŭskulti prelegojn por lerni {*5}
studento
學生
studanto en alta lernejo, en universitato {8}
stulta
愚笨的
ne inteligenta; faranta aferojn malutilajn al si mem {7}
stumpo
剪剩下的料
restaĵo post forpreno de parto (per ŝirado, tranĉado, tondado, hakado,...) {8}
sub *
次於
malpli alte ol (tuŝante aŭ ne); malpli alte ol la surfaco de (sub akvo, sub tero); dependa de; regata de {*1}
subaĉeti
賄賂
korupti (sub/aĉet/i) {X}
subita *
突然
tuja, sen paso de tempo; neatendita {*6}
subjekto
主詞
(gramatiko) tiu parto de la propozicio, kiu indikas tiun/tion, kiu/kio agas aŭ estas en iu stato; aganto; (ankaŭ) homo havanta iun malsanon (esplorata de kuracisto); homo farinta iun krimon (esplorata de policisto) {9}
subskribi
簽名
skribi sian nomon sub iu teksto, kiel sendinto, kiel atestanto aŭ por montri sian konsenton (sub/skrib/i); subskribo (laŭleĝe valida) ĉiam sama maniero por skribi sian nomon (sub leteroj, dokumentoj,...) {X}
substanco
<物質DD>speco de materio, rigardata laŭ ĝiaj ecoj (peza, kolora, knedebla, brulema,... substanco) {9}
substantivo
主詞
o-vorto; vorto, en Esperanto ĝenerale kun finaĵo "-o", kiu estas la lingva nomo de io ekzistanta (objekto, planto, besto, homo, ideo,...) (ankaŭ la nomoj de agoj, statoj, ecoj,...) {9}< DT>subteni
支持
firme teni la suban flankon de io; apogi kaj helpi (per vortoj, agoj, mono,...) (sub/ten/i) {X}
subtila
精緻,微妙差別,敏銳的
tre delikata; malfacile komprenebla pro delikataj nuancoj; povanta fari aŭ distingi tiajn delikatajn nuancojn {9}
subtrahi
depreni nombron 8-2=6 (ok minus du estas ses) {9}
suĉi
entiri likvaĵon en la buŝon (per vakuo); entiri ion en aparaton per vakuo (ekz. polvosuĉilo); suĉinfano bebo {9}
sudo *
南方
[Kanado kaj Siberio estas en la nordo, Aŭstralio kaj Fuegio (Fajrolando) estas en la sudo] (S) {*6}
suferi *
忍受
senti (tre) malbone pro io, kio okazas, aŭ pro io, kion faras iu alia; esti tiu, al kiu okazas io malbona {*4}
sufiĉa *
足夠的
tiom, kiom necesas; tiom, ke ne necesas pli; ne tro kaj ne maltro; (sufiĉe ...a ne malmulte ...a; ne mal...a) {*4}
sufikso
字尾
vortparto, metata post radiko por ŝanĝi la signifon de la vorto (ekzemple arbo - arbaro) {X}
sufoki
使窒息
tiel premi, ke iu ne plu povas spiri {8}
sugesti
建議
venigi en ies penson iun ideon {X}
suko
likvo, trinkaĵo el frukto(j) (aŭ el alia parto de planto),... {7}
sukcesi *
成功
ekhavi bonan, celitan rezulton {*5}
sukero *
dolĉ(ig)a aĵo (ofte kiel sukereroj) (el suker-kano, -beto, -palmo,...); sukeri dolĉigi per sukero {*4}
sulko
溝,縐紋
longa rekta foso en tero (farita per plugilo); pli-malpli longa pli-malpli profunda similaĵo en la haŭto {9}
sultano
蘇丹王
regnestro en iuj Islamaj landoj {X}
sumo *
和,總和
[8 estas la sumo de 3 kaj 5, aŭ de 1, 3 kaj 4]; kvanto da mono (ekzemple la sumo pagenda); sume ĉio kune; sumigi adicii la tuton {*5}
suno *
nia stelo, ĉirkaŭ kiu rondiras Tero {*3}
supo *
plejparte likva manĝaĵo {*6}
super *
在某之上,未碰及某;上標字
pli alte ol (ne tuŝante); supersigno signo super litero (ekzemple "^"); supera pli alta, pli bona {*1}
superflua
多餘的
ne necesa; ne bezonata; ne utiligebla; troa (super/flu/a) {X}
suplemento
補充
aldonaĵo; kompletigaĵo {9}
supozi
假設
ne scii, sed pensi, ke io estas tia aŭ tia {7}
supro *
上面,上層
tiu parto de io, kiu estas plej alta, plej malproksima al tero aŭ planko; supre en pli alta parto {*4}
sur *
在上,(有接觸表面)
tuŝante (supron aŭ flankon) (sur seĝo; sur muro) {*1}
surda *
ne povanta aŭdi; (figure ne volanta aŭskulti) {*6}
surfaco
表面
supraĵo; supra aŭ ekstera flanko de {8}
surprizi
驚喜,使吃驚
veni aŭ fari ion neatendite; mirigi per io neatendita; mirigi, ĉar neatendita {7}
surtuto
上衣,大衣
longa (labor)vesto super la aliaj vestoj {9}
suspekti
懷疑
sen pruvo pensi, ke io malbona okazis aŭ ke iu faris ion malbonan {8}
susuri
發出撕撕聲
eligi malfortan sonon, kiel de interfrotiĝanta silko aŭ ĉifata papero {9}
svati
做媒
(duon)profesie serĉi kaj proponi kandidatojn por edz(in)iĝo {9}
sveni
昏迷
(dum mallonga tempo) perdi la konscion kaj la kapablon movi sin {8}
svingi
揮, 搖動
rapide, ripete mov(et)i ion tien kaj reen en aero; movi malantaŭen kaj ĵeti antaŭen {8}

Ŝ

ŝafo *
綿羊
mambesto, bredata pro ĝia lano, lakto aŭ viando (Ovis) {*5}
ŝajni *
好像是
eble vere, eble ne vere esti (ŝajnas al mi, ke... = mi pensas, ke estas...) (kio nur ŝajnas esti, do ne estas) {*2}
ŝako
象棋逼將
situacio de la reĝo aŭ reĝino en ŝak-ludo, kiam ili povas esti trafataj de alia lud-peco (ŝakoj = 象棋遊戯,ŝakludo ludo kun 32 diversspecaj figuretoj sur tabulo kun 64 alterne nigraj kaj blankaj fakoj) {X}
ŝakalo
胡狼
rabobesto simila al maldika hundo (Canis aureus,...) (en Afriko kaj suda Azio, sed ankaŭ en orienta Eŭropo) {9}
ŝalmo
草,蘆葦;管樂器
pli-malpli tuboforma rekta tigo de iuj herboj, kanoj,...; blovinstrumento; suĉtubeto (trinktubeto) {X}
ŝalti
打開電源
ekfunkciigi aparaton aŭ eklumigi lampon, fermante elektran cirkviton (per aparateto (ŝaltilo)); malŝalti, elŝalti ĉesigi, rompante la cirkviton (per la ŝaltilo) {X}
ŝamano
夏門巫師
homo, kiu povas rilati al supernaturaj fortoj {X}
ŝanco *
機會,成功的機會
ebleco de sukceso; ebleco, ke okazos {*6}
ŝanceli
搖晃不定
tiel puŝi ion tien kaj reen, ke tio ne plu firme staras; malekvilibrigi; ŝanceliĝi (ankaŭ) dubi; heziti {9}
ŝanelo
深水道,海峽
La plej profunda parto de rivero aŭ de mara pasejo {9}
ŝanĝi *
找錢,交易,改變
aliigi; malsamigi; preni aŭ doni alian anstataŭe {*3}
ŝargi
上子彈或炸藥,充電,補充
meti eksplodaĵon kaj pafaĵon en pafilon; meti elektron en pilon; meti necesan parton en aparaton por ke ĝi povu funkcii (ekzemple meti filmon en fotilon) {8}
ŝarĝo *
載貨,負荷
tio (peza), kion iu/io portas; ŝarĝi meti pezajn portotajn aferojn sur iun/ion aŭ en ion {*6}
ŝarko
鯊魚
iu el fiŝoj kun dentoj kaj branko-fendoj (Selachii) {X}
ŝati *
喜歡
havi plezurajn sentojn pro havado aŭ farado de io; havi favoran opinion pri; vidi kiel valoran; preferi {*5}
ŝaŭmo
泡沫
likvaĵo kun multege da veziketoj (kiam la likvaĵo bolas, estas kirlata,...); ŝaŭmi eligi, formi ŝaŭmon (ŝaŭmanta biero, ŝaŭmvino); ŝaŭmigi fari, ke io ŝaŭmas {9}
ŝejko
酋長,阿拉伯宗長
Araba tribestro, familiestro, vilaĝestro; moŝto {X}
ŝelo
外殼
pli-malpli malmola ekstera tavolo de frukto, ovo,...; senŝeligi forpreni la ŝelon (de terpomo, nukso,...) {8}
ŝerci *
開玩笑
diri, rakonti ion lude, ridige {*6}
ŝi *
tiu virino; tiu knabino {*1}
ŝimo
霉,黴
ĝenerala nomo por etaj fungoj (kreskantaj i.a. sur malfreŝa pano,...); ŝimi kovriĝi per ŝimo; (figure resti longe neuzata); ŝimfromaĝo kun speciala (blua, blanka) ŝimo {X}
ŝinko
豬腿肉
salita aŭ fumaĵita femuro de porko, kiel viando {9}
ŝipo *
(granda) akvo-veturilo; ŝipi veturi per ŝipo {*4}
ŝiri *
distiri (paperon, ŝtofon); deŝiri per (forta) tirado apartigi parton {*6}
ŝirmi
保護,遮蔽
protekti aŭ defendi ion aŭ iun kontraŭ io malbona aŭ malutila, metante sin (aŭ ion ŝirmilon) inter la kaŭzo kaj tio aŭ tiu {7}
ŝlimo
koto aŭ simila substanco, kiu surfundiĝas en malmulte moviĝanta akvo {X}
ŝlosi *
開鎖
firme fermi per ilo (turnante ŝlosilon en seruro) {*5}
ŝmiri
滑潤
meti tavolon de iu substanco sur ion per frotado; faciligi glitadon aŭ turniĝadon (de maŝino), metante grasan substancon aŭ oleon {8}
ŝnuro *
繩子
kuntorditaj aŭ kunplektitaj fadenoj, uzataj por ligi, tiri, fari pakojn,...; ŝnuri ligi aŭ fermi per ŝnuro {*6}
ŝoforo
司機,駕駛員
kondukisto de aŭtomobilo, aŭtobuso,...; veturigisto; ŝofori veturigi (aŭton) {8}
ŝoki
吃驚,休克
(subite) ĉagrenegi iun, ĉar kontraŭa al (ties sentoj pri) deco kaj konveneco, aŭ ĉar tute ne atendita; ŝoko (ankaŭ) animskuo; (medicine) subita nerva misfunkcio {X}
ŝovi
推向,推入
puŝi objekton glitigante ĝin; enmeti ion (ŝovante ĝin) {8}
ŝoveli *
forpuŝi per plataĵo (kun stango) (ŝovelilo) {*6}
ŝpari
節省
ne uzi ĉion, por povi poste uzi la reston; meti monon en bankon por posta uzo {7}
ŝpini
紡紗
kuntordi fibrojn por fari fadenon {9}
ŝpruci
(pri likvo) rapide eliĝi kiel gutoj {9}
ŝranko *
meblo (plejofte kun bretoj), fermebla per pordo(j) por konservi aferojn (meblo kun bretoj sen pordo bretaro) {*6}
ŝraŭbo
螺絲
metala (aŭ ligna) fiksilo en formo de cilindro kun helica entranĉaĵo; ŝraŭbi fiksi per ŝraŭbo; turni ŝraŭbon; malŝraŭbi inverse turni ŝraŭbon por malfiksi {8}
ŝrumpi
收縮
kuntiriĝi, malpligrandiĝi (pro sekeco, maljuniĝo,...) {8}
ŝtalo
tre malmola metalo el fero (Fe) kun iom da karbono (C) {8}
ŝtato *
自治的州,邦
lando kiel regado-sistemo ("lando" estas ĝenerale uzata vorto, "ŝtato" kaj "regno" estas politikaj terminoj) {*5}
ŝteli *
forpreni ion ne sian (sen pago aŭ permeso) {*5}
ŝtipo
粗短木料
mallonga, dika, peza peco da ligno {9}
ŝtofo
布料
teksaĵo aŭ trikaĵo por fari vestojn k.t.p. [tolo, drapo, trikoto, silko, veluro, felto,...] {8}
ŝtono *
石頭
malmola natura aĵo; malgranda peco de roko {*4}
ŝtopi
阻塞洞口,塞,電接觸器
fermi truon, plenigante ĝin; ŝtopilo [korko,...]; (ankaŭ) elektra kontaktilo, metata en ŝtopilingon {7}
ŝtormo
大風暴
tre forta vento, ofte kun pluvo, neĝo aŭ sablo {X}
ŝtrumpo *
襪子
(ĝenerale ŝtofa) vesto por piedo kaj (parto de) kruro; ŝtrumpeto nur por piedo kaj maleolo {*6}
ŝtupo *
樓梯,台階
horizontala breto, ŝtono aŭ rando (anstataŭ deklivo) por plifaciligi supreniradon; unu breto,... de ŝtuparo; (figure unu plia grado de io gradigita) {*5}
ŝuo *
鞋子
(ofte leda) vesto por piedo {*6}
ŝuldi
ankoraŭ devi pagi al iu; ankoraŭ devi fari por iu {7}
ŝultro
parto de korpo inter la kolo kaj la supra artiko de brako; tiu artiko {7}
ŝuti
傾倒,傳送資料
elglitigi mult-eran nelikvan substancon (sablon, ŝtonetojn, grenon,...); grandkvante send(ig)i datenojn {8}
ŝveli
漲大
pligrandiĝi; plidikiĝi {7}
ŝvito
likvo el haŭto (pro timo, varmego aŭ forta laboro); ŝviti eligi ŝviton; (figure laboregi) {7}

T

t.e.
就是
tio estas [klarigo; precizigo; alinome] {X}
tabako
煙草,香煙
materialo por fumado, el sekigitaj folioj de tabak-planto (Nicotiana tabacum,...) {7}
tabelo
石板,圖表
aranĝo de informoj (ekzemple nombroj) laŭ vicoj horizontalaj (linioj) kaj vertikalaj (kolumnoj); aranĝo de listo tiel, ke oni facile povas trovi ion (ekzemple enhav-tabelo) {7}
tablo *
桌,台
meblo por manĝi aŭ labori, kun horizontala supra surfaco (manĝo-, vendo-, tualeto-, (oficeja) skribotablo) {*3}
tablojdo
藥片
medikamento/dolĉaĵo en formo de plata rondeto {X}
tabulo *
廣告或教學看板,教室的黑板
peco da ligno (segita), plata, ne tre dika; simila plata peco el alia materialo; tio sama, fiksita vertikale, ofte kun teksto sur ĝi (anonc-, reklam-tabulo,..., nigra, verda, blanka tabulo en lernejo) {*6}
tago *
日, 一天
kiam estas lumo de la suno; 24 horoj (=tagnokto) {*2}
tajdo
潮汐
la perioda (kutime dufoje tage) alterna movo de mara akvo (kaŭzata de Luno) alta tajdo, malalta tajdo {X}
tajli
琢磨
doni formon al materialo, eltranĉante pecetojn; tondi el ŝtofo la pecojn por fari veston {8}
tajloro
裁縫
metiisto, kiu tajlas kaj kunkudras vestojn {8}
tajpi
skribi per (skrib)maŝino (frapi la klavojn de klavaro) {9}
taksi
評價
fari al si opinion pri la ŝatindeco de iu/io; fari al si opinion pri la valoro de io {7}
taksio
計程車
veturilo kun ŝoforo, per kiu unu aŭ kelkaj homoj, kontraŭ pago laŭ kilometroj, povas veturi al dezirata loko {X}
takto
節拍
(muziko) la nombro kaj ritmo de la "frapoj" en la mezuroj; (figure) kapablo ĝentile agi kaj paroli, ne incitante la ĉeestantojn {9}
talio
la mezo de la homa korpo, inter brusto kaj ventro {9}
talpo
食蟻獸
insektomanĝa mamulo vivanta tute sub tero (Talpa) {X}
tamarindo
羅望子,其果實
(riĉe nutra karno de la guŝoj de) granda varmlanda arbo (Tamarindus), ŝatata ankaŭ pro ĝia ombro {X}
tamburo
鈴鼔
muzika instrumento (aŭ signalilo) konsistanta el malplena cilindro fermita je unu aŭ du flankoj per streĉita folio (ofte el ledo); simila cilindro en teĥniko {X}
tamen *
雖然
tio estas vera, sed... (Pluvas - tamen ni iru!) {*1}
tapeto
壁紙
murpapero k.s.; tapeti glui paperon,... sur muron {9}
tapiŝo
地氊
pli-malpli luksa, ofte ornamita, teksaĵo aŭ nodaĵo sur planko (aŭ sur muro murtapiŝo) {7}
taro
芋頭
amelriĉa tubero de varmlanda planto (Colocasia) {X}
tarifo
稅目表,價目表
tabelo de la dogan-pagoj laŭ la varo-kategorioj; tabelo de fiksitaj prezoj por difinitaj servoj {9}
taso *
杯子
trinkujo sufiĉe malalta, kun larĝa malfermaĵo, ofte kun anso (tenilo); subtaso telereto sub taso {*6}
tasko
任務
certa kvanto da laboro por certa persono; farotaĵo {7}
taŭga *
適用的,有用的
tute bona por iu celo {*6}
tavolo
(malgranda) kvanto de iu materialo sur la tuta surfaco de alia materialo (tavolo da tero sur roko; tavolo da farbo;...); (povas esti pluraj tavoloj unu sur la alia) {X}
teamo
grupo da ludantoj de unu flanko (en ludoj kaj sportoj) {X}
teatro
戯院
domo, kie oni prezentas spektaklojn (aktorado, kantado, dancado,...); teatraĵo porteatra verkaĵo; spektaklo {8}
tedi
打擾,疲勞轟炸
kaŭzi malagrablan senton, pro tro longa daŭro, pro troa ripetado, pro ne sufiĉa intereseco,... {8}
tegi
包,蓋
tute kovri per tuko aŭ per tavolo da alia materialo (tegilo, tegaĵo), ofte ne (aŭ ne facile) forprenebla {8}
tegmento *
屋頂
supraĵo, kovraĵo de domo; ŝirmilo super io {*6}
tegolo
瓦片,瓦
diversforma (plata, kurba,...) objekto el bakita argilo, per kiuj oni kovras tegmenton (unu tegolo parte kovras alian); tegoli kovri tegmenton per tegoloj {9}
teĥniko
工藝,技術
tuto de metodoj por produkti ion; maniero de farado en industrio aŭ metio (aŭ belarto) {9}
tekniko
工藝,技術
= teĥniko {X}
teksi
織,編造
dense interkrucigi fadenojn por fari ŝtofon {7}
teksto
文章
aro da vortoj kaj frazoj; skribaĵo {9}
telefono *
電話
elektra aparato por transporti sonojn je granda distanco; telefoni paroli al iu per telefono {*6}
telegrafo
電報機
aparato por transsendi informojn je granda distanco, per interkonsentitaj signoj; telegrafi sendi mesaĝon per telegrafo; (telegrafa stilo tre konciza) {7}
telegramo
電報信
sciigo sendita per telegrafo {8}
telekomuniki
電傳
komuniki je granda distanco (per telegrafo, telefono, faksilo, retpoŝto, radio, televido,...) {X}
telero *
plata, nur iom kava, manĝujo; (ankaŭ tia anteno) {*5}
televidi
看電視
vidi spektaklojn, filmojn, bildraportojn je granda distanco per elektromagnetaj ondoj; televidilo la aparato kun ekrano por vidi tion {9}
temo
話題
tio, pri kio oni parolas, pensas, skribas {7}
tempo *
時間
tio, kion oni mezuras per horoj, tagoj, jaroj {*2}
temperaturo
溫度
varmo-kvanto; tio, kion oni mezuras per gradoj Celsi(us)aj (°C) aŭ Farenhejtaj (°F), aŭ per kelvinoj (K) {8}
tempesto
暴風兩
ŝtormego {*2}
tenajlo
鑷子
prenilo/pinĉilo el du kruce ligitaj metalaj pecoj {X}
tendo
帳蓬
ŝirmilo el tolo, feloj aŭ alia tukeca materialo, starigita per stangoj, por ŝirmi kontraŭ vento, suno, pluvo,... (servanta kiel portebla loĝejo aŭ kunvenejo) {8}
tendeno
肌肉與骨頭之連接處,弓弦
tio, kio ligas muskolon al osto; ŝnuro de pafarko {X}
tendenco
傾向,文宣內容
daŭra inklino al io, al iu celo, aŭ en iu direkto; propaganda enhavo (de libro,...) {9}
tenera
溫柔
dolĉe kaj delikate kondutanta {9}
tenio
板狀寄生蟲
iu el rubandformaj, multpartaj parazitoj (ekz. unu stadio en porko, alia stadio en homo) (Cestodes Tenia,...) {X}
teni
持,握,守諾言
havi (en mano aŭ proksime); ne fordoni; fari tiel, ke io/iu ne povas (de)fali, foriri, forflugi,...; (teni sian vorton: fari tion, kion oni promesis) {*5}
teniso
網球
sporto (ĵeti pilkon per batilo (rakedo) trans reton) {X}
tenti
引誘
instigi iun al malpermesita ago {7}
teo *
infuzaĵo de folioj de te-arbusto (Camellia, Thea) {*6}
teorio
理論
pripensado de reguloj, laŭ kiuj oni faru ion, tion ne farante; teoria (ankaŭ) en la praktiko ne farebla/farata {8}
tero *
土地
tio, sur kio estas homoj, bestoj, domoj...; tio, en kio kreskas plantoj; Tero la nomo de nia planedo {*2}
teraso
平台
plialtigita, ebena loko (apud domo, ekster kafejo, en parko,...) (por pli komforte sidi aŭ promeni por ĝui la belan vidaĵon); ŝtup(ar)e aranĝita kampo {9}
tereno
terspaco, rigardata laŭ ĝia uzeblo por homa agado - aŭ kiel ejo, kie io okazas {8}
teritorio
領域,國土
la tero, kiu apartenas al iu ŝtato, urbo,...; la regiono, super kiu iu regas aŭ havas juĝpovon {9}
termino
期限
bone difinita vorto de iu fako aŭ scienco {X}
termito
白蟻
lignomanĝa insekto vivanta en grandaj popoloj, en arboj/traboj, tero aŭ memfaritaj konstruaĵoj (Isoptera) {X}
termometro
溫度計
mezurilo por temperaturo {9}
terni
打噴嚏
subite brue elspiri per la nazo (kaj la buŝo), pro ekscitiĝo de la nazaj nervoj {9}
teroro
恐怖
regado (aŭ provo ekregi) per (ne-antaŭdirebla) krueleco, terurante la popolon; teroristo iu, kiu provas atingi iun celon per ne-atendita(j) kruela(j) atako(j) al senkulpaj homoj {X}
terpomo
馬鈴薯
amelriĉa subtera tubero de moderklimata planto (Solanum tuberosum) (kuirita, fritita, -kaĉo) (ter/pom/o) {7}
teruro *
恐懼,恐怖
grandega timo; teruri fortege timigi iun; teruriĝi eksenti teruron {*5}
testiko
睪丸
ovoforma vira organo, en kiu produktiĝas spermo {X}
testudo
烏龜
rampulo, kies korpo estas kovrita de korneca ŝelo (Testudines Testudo,...) {9}
tia *
那樣的,那種的
de tiu kvalito; tiuspeca {*1}
tial *
所以,因此
pro tiu kaŭzo, motivo {*1}
tiam *
那時
en tiu tempo; en tiu momento {*1}
tie *
那裏
en tiu loko {*1}
tiel *
那樣,這麼
en tiu maniero, tiumaniere; en tiu grado, tiugrade {*1}
ties
那人的,那些人的
de tiu(j); apartenanta al tiu(j) {9}
tifo
斑疹,傷寒症
infekta malsano (alta febro (delira), (sanga) lakso,...) {X}
tigo
分枝
branĉeto; pli firma parto de herbo, portanta folion aŭ floron aŭ formanta la centran akson de la herbo {9}
tigro
主莖
Azia rabobesto, granda kato kun flava, malhele striita haŭto (Felis, Panthera tigris) {9}
tikli
搔癢,胳肢
kaŭzi per delikataj tuŝ(et)oj senton, pro kiu oni ekridas {9}
timi *
害怕
pensi, ke malbono povos okazi; malkuraĝi {*3}
tinkturo
墨水
likva farbo por kolorigi ŝtofon, harojn... per sorbado; solvaĵo (de kurac-herbo) en alkoholo {9}
tinti
發叮噹聲
fari la sonon, kiun faras du glasoj, kiam tiuj interfrapiĝas {9}
tinuso
鮪魚
tre granda (ofte ruĝkarna) marfiŝo (Thunnus) {X}
tio *
那,那東西,那件事
tiu afero {*1}
tiom *
那麼多,那麼些
en tiu kvanto; en tiu/tia (granda) amplekso {*1}
tipo
典範,字型
ekzemplero havanta ĉiujn/multajn ecojn de iu speco; tuto de ecoj de iu speco; tipa kun klaraj ecoj de sia speco; (literoj) tipo litero kun certa aspekto; tiparo kompleto el literoj+ciferoj+signoj kun alia aspekto ol aliaj tiparoj {8}
tiri *
拖,拉
uzante forton, movi al si (aŭ kun si); fari, ke io sekvas ĉevalo tiras ĉaron; retiriĝi cedi, reiri {*3}
titolo
書名,篇名,稱號,頭銜
surskribo (nomo) de libro, artikolo, poemo, teatraĵo, filmo,...; respekta (aldona) nomo por persono (ekz. princo, doktoro); titoli doni titolon; nomi iun per titolo {7}
tiu *
那人,那個
[montras] (homon, individuon, ekzempleron,...) {*1}
tolo *
teksaĵo el (kutime plantaj) fadenoj {*6}
toleri
容忍
elteni; ne kontraŭstari aŭ kontraŭagi, kvankam oni povus kontraŭstari aŭ kontraŭagi {7}
tomato
蕃茄
ruĝa aŭ flava frukto de herbo (Lycopersicon esculentum = Solanum lycopersicum), (foje traktata kiel legomo (en salatoj,...)) {9}
tombo
kavo farita en tero aŭ roko por en ĝin meti mortinton {7}
tono
音調
muzika sono kun difinita alto; nuanco de voĉo; nuanco de koloro {8}
tondi *
disigi per du ligitaj tranĉiloj (tondilo) {*5}
tondro
打雷
(ĉiela) bruego, kiu akompanas fulmon (fulmotondro); tondras aŭdiĝas tondro (en ĉielo) {7}
tordi
撚,搓
turni unu ekstremon de tordebla objekto en unu direkto kaj la alian ekstremon en kontraŭa direkto; intence misreprezenti (ies parolon,...) {8}
torento
激流
rapidege fluanta monta rivero {9}
torto
奶油果醬糕餅
kuko kun tavolo(j) da fruktoj, frukta kaĉo kaj/aŭ (batita) kremo {9}
torturi
逼口供,虐待
turmenti iun, por ke tiu kontraŭvole diru ion {X}
tra *
穿過
de unu flanko (ekster io) al la alia flanko, ne ĉirkaŭirante ("+" havas unu strekon tra alia streko) (li rigardas tra la fenestro; ni promenis tra la arbaro al la vilaĝo) {*1}
trabo
棟,樑
longa, dika (segita) peco de arbo {X}
tradicio
傳統
la (buŝa) transdonado de opinioj, kutimoj, ideoj,... de unu generacio al alia; la saĝo de la antaŭuloj {9}
traduki
翻譯
alilingvigi {7}
trafi *
中標的,命中
sukcesi atingi lokon celitan; kiam ĵetita ŝtono aŭ pilko aŭ pafita kuglo atingas la punkton, kiun oni volas, ke ĝi atingu; suferigi; sukcesi renkonti; hazarde renkonti {*5}
trafiko
交通
transportado de personoj, varoj aŭ informoj; ties cirkulado; (kvanto de) la veturantoj kaj irantoj en iu loko {9}
tragedio
悲劇
teatra verko laŭ klasikaj preskriboj; teatraĵo kun malfeliĉa fino; malfeliĉega okazaĵo {9}
tragika
悲劇的
tragedia; kun (ne-evitebla) malfeliĉa fino {9}
trajno
火車,列車
fervoja vagonaro vagonoj ligitaj kun lokomotivo aŭ sen aparta lokomotivo, irantaj laŭ difinita horaro {8}
trajto
相貌,容貌;特徵
linio de la vizaĝo; eco de karaktero {8}
trakti
商談
diskuti pri iu afero por veni al iu rezulto; esplori temon; prilabori ion; (laŭ iu maniero) agi al iu persono {8}
traktato
條約,國際公約
skriba interkonsento inter ŝtatoj {9}
traktoro
拖拉機,牽引車
veturilo kun motoro por trenado de ŝarĝveturiloj aŭ kampokulturaj maŝinoj {8}
tramo
市區軌道電車,
(enurba) surrela veturilo {9}
tranĉi *
切開
per akra ilo (tranĉilo) disigi {*4}
trankvila *
安靜
sen timo; sen grandaj movoj; ne rapidanta {*3}
trans *
je/al la alia flanko de (li loĝas trans la rivero; flugi trans la maron) {*1}
trans- *
從一處到另一處
de unu (flanko, loko, persono, stato) al alia (ne apuda, tute alia) (transiri, transmeti, transporti, transsendi, transdoni, transformi, transskribi, transkonstrui,...) {*1}
transitiva
及物的
(gramatiko, pri verboj) povanta havi objekton, finiĝantan per -n ("rektan" objekton) (oni povas "fari ion", sed ne "stari ion"; "ruli ion", sed ne "ruliĝi ion"; "dormigi iun", sed ne "dormi iun" fari, ruli kaj dormigi estas transitivaj verboj, stari, ruliĝi kaj dormi estas netransitivaj) {X}
tre *
很,非常
en granda grado; forte; multe {*1}
trejni
訓練,練習
instrui kaj ekzerci por atingi certan kapablon {9}
tremi *
發抖
skuiĝi; skuetiĝi (pro timo, malvarmo) {*6}
trempi
浸,泡
malsekigi, lasante ion iom pli longe en likvo {8}
treni
tiri post si (kun malfacilo) pezan objekton; (treni sin malfacile iri); trenŝipo ŝipo por treni aliajn ŝipojn {8}
trezoro
寶物
alte ŝatata, bone gardata havaĵo; tuto de la multekostaj objektoj kaj (aŭ) mono apartenanta al iu/io {8 }
tri *
3; tridek 30; dek tri 13 {*1}
triangulo
三角形,三角鐵樂器
fermita figuro el tri rektoj (rektaj linioj), kun tri anguloj (tri/angul/o); muzikilo tiuforma {8}
tribo
部落
(organizita aŭ kune vivanta) homgrupo kun komuna(j) prapatro(j), foje subdividaĵo de gento aŭ popolo {X}
tribunalo
評審團
juĝistaro; juĝejo kun pluraj juĝistoj {8}
triki
钩針編織
produkti ŝtofon, farante maŝojn per fadeno kaj du aŭ kvar stangoj (trikiloj) (aŭ per maŝino) {9}
trikoto
針織品
trikita ŝtofo {8}
trinki *
飲,喝
enbuŝigi likvon (akvon, lakton, kafon,...) {*3}
tritiko
小麥
greno (en Eŭropo kaj norda Ameriko la plej grava) (Triticum), por baki panon kaj kuiri pastaĵojn {7}
tro *
pli ol kiom estas bone aŭ bezonate {*1}
trompi *
欺騙
intence erarigi; kredigi, ke io estas alia, ol tio estas {*6}
tropiko
熱帶
latitudo 23°27´ norde kaj sude; (inter)tropika inter tiuj (varmaj landoj, kie Suno povas esti rekte supre) {X}
trotuaro
人行道
parto de vojo destinita por piedirantoj, apud la vojo destinita por veturiloj {8}
trovi *
ekvidi, ekrimarki (post serĉado); (ankaŭ) opinii {*6}
troviĝi
出現
esti (trovebla) en iu loko (trov/iĝ/i) {X}
truo *
malfermaĵo; en io tiu loko, kie estas nenio (intencita truo en muro por pordo aŭ fenestro; truo en vesto por trameti butonon; ne intencita truo pro difektiĝo aŭ foruziĝo); trui fari truo(j)n {*5}
trudi
強制,強加
devigi iun fari ion kontraŭvole; devige akceptigi ion {9}
trumpeto
小號,小啦叭
metala blovmuzikilo aŭ avertilo {9}
trunko
樹幹,主體
la ĉefa (vertikala, supertera) ligna parto de arbo; homa aŭ besta korpo sen kapo kaj sen membroj {8}
trupo
跑龍套演員,無名演員
ĉiuj artistoj de teatro kune; soldataro (nedifinita parto de armeo) {9}
tualeto *
化粧室
la aranĝado por igi sin aspekti pura kaj bela {*6}
tubo
(longa) cilindroforma trairejo por gasoj aŭ likvoj {7}
tubero
瘤,根莖
bul-forma ŝvelaĵo sur aŭ en korpo; ŝvelinta super- aŭ subtera (ekzemple terpomo) parto de tigo de planto. {9}
tuberkulozo
肺病
infekta malsano (formiĝas buletoj en organoj) {X}
tufo
束,綑
densa ar(et)o da maldikaj aĵoj kune kreskantaj (haroj, plumoj, herboj,...) {9}
tuj *
立刻
senprokraste; senatende; post tre malgranda tempo {*1}
tuko *
管道
peco de teksaĵo (aŭ alia materialo), ofte kvadrata aŭ rektangula (tablotuko, littuko, buŝtuko, naztuko, kaptuko, ŝultrotuko, volvotuko, koksotuko, viŝtuko, sekigtuko,...) {*6}
tukano
一種美洲的大鳥
Amerika birdo (grandega beko) (Rhamphastidae) {X}
tumulto
kiam multaj homoj senorde kuras kaj bruas {9}
tuno
1000 aŭ 1016 kilogramoj {9}
tunelo
隧道
vojo subtera aŭ subakva {9}
turo
高樓,高塔
(tre) alta (parto de) konstruaĵo {7}
turbano
包頭帽,頭巾
kapvesto el tuko volvita ĉirkaŭ la kapo {X}
turismo
觀光
(organizado de) vojaĝado por plezuro, por ekkoni fremdajn lokojn kaj landojn,... {9}
turisto
觀光客
iu, kiu vojaĝas por plezuro (ne por labori), por ekkoni fremdajn lokojn kaj landojn,... {9}
turmenti
折磨
kaŭzi al iu grandajn (korpajn) suferojn {8}
turni *
倒轉
meti antaŭon malantaŭen aŭ supron malsupren (tiel, turnita "b" estas "d" aŭ "p"); movi ĉirkaŭ (imagita) akso (tiel, turnita "^" povas esti ">"); ŝanĝi la direkton {*3}
tusi *
subite elspiri, kun sono (pro malsano aŭ ĉar io estas en la gorĝo) {*6}
tuŝi *
碰,觸
(homoj) meti fingro(j)n (aŭ alian korpoparton) sur ion; (aĵoj) tiel, ke en iu loko ne estas spaco inter du aĵoj; netuŝebla kion oni ne povas aŭ ne rajtas tuŝi (aŭ ŝanĝi) {*4}
tuta *
全部
ĉiuj partoj; ne rompita; plen-ampleksa {*2}

U

-u *
動詞的命令句語尾
[ago/stato peto, deziro, konsilo, ordono] [verbo] (bonvolu eniri!; fermu la pordon!; pli bone ne manĝu tion; mi petas, donu al mi tiun libron; li volas, ke mi venu al li; ĉu mi venu al vi?; ŝi legu tiun libron; ni nun manĝu;...) {*0}
-ujo *
容器,國名的字尾
[io, en kio]; io por teni... (sukerujo, monujo, abelujo,...); (ankaŭ planto laŭ frukto (pomujo = pomarbo); lando laŭ popolo (Francujo, Japanujo)); ujo [vazo, poto, skatolo, kesto, sako,...] {*0}
-ulo *
人,動物,具有字根所指的特性
[homo tia] (riĉulo, blindulo, mensogulo, rapidulo,...); besto laŭ ia kategorio (mamulo, rampulo,...); (foje) ŝipo aŭ alia objekto laŭ ia kategorio (trimastulo,...) {*0}
-um- *
字尾,用來製造與字根相關的字
[io kun ia rilato al] (kolumo, malvarmumo, akvumi teron, plenumi taskon, foliumi libron,...) {*0}
umbiliko
肚臍
kaveto en la ventro (cikatro de umbilika ŝnuro) {X}
ungo *
手套
malmola kovraĵo de la pinto de fingro {*6}
uniformo
制服
rekoniga serva kostumo (ekzemple de soldato) {9}
unika
獨一的
ekzistanta en nur unu ekzemplero; okazanta nur unu fojon {9}
universala
通用的,環球的
rilata al, aplikebla al ĉiuj membroj (homoj, objektoj) de iu grupo aŭ al ĉiuj homoj sur Tero {9}
universitato
大學
alta lernejo, kie oni povas studi plurajn branĉojn de scienco (kaj kiu povas aljuĝi doktorecon) {9}
unu *
1; dek unu 11; unuo kvanto aŭ mezuro uzata por nombri (kg, m,...); unueco ĉiuj kune en konsento, akordo {*1}
urbo *
城市
loko kun multaj (pli ol kelkmil) domoj kaj multaj homoj; urbego kun milionoj da loĝantoj {*3}
urĝi
摧促
rapidigi, vigligi; esti neprokrastebla {7}
urino
尿
pli-malpli flava likvo, produktata de la renoj kaj periode eligata el la korpo; (alivorte piso); urini eligi urinon (=pisi) {X}
urso
granda mamulo iranta sur plandoj (Ursus,...) {8}
urtiko
毒蔴,咬人貓
herbo, kiu ĉe tuŝo kaŭzas brulsenton (Urtica) {X}
-us *
假設,虛擬語句的字尾
[ago/stato kondiĉa] [verbo] [(ne jam plenumita) kondiĉo; nereala supozo; neebla deziro; tre ĝentila peto] (se mi havus monon, mi veturus tien; estus bone, se vi skribus al li; se ĉiuj homoj estus saĝaj, ne okazus milito; mi ne aĉetus tion (se mi estus en tiuj cirkonstancoj); se mi povus flugi!; ĉu vi povus diri al mi, kie estas...?) {*0}
Usono
美國
la Unuiĝintaj Ŝtatoj de (Nord-)Ameriko {X}
utero
于宫
organo en ino, en kiu kreskas naskota ido {X}
utila *
有用的
bona por esti uzata; bona por atingi rezulton; utili alporti utilon; utiligi uzi ion tiel, ke ĝi estas utila {*4}
uzi *
fari ion per; preni kiel ilon aŭ rimedon {*3}

V

vadi
涉水
iri tra malprofunda akvo {9}
vagi
漫遊
iri de loko al loko sen difinita celo {9}
vagino
陰部
la (nasko)kanalo inter vulvo kaj utero {X}
vagono *
大車,火車的車廂
veturilo por multaj homoj aŭ por multe da ŝarĝo, ofte parto de trajno (=vagonaro) aŭ tramo {*4}
vakcino
疫苗
substanco enmetebla en korpon aŭ trinkebla, donanta imunecon kontraŭ (bakteria, virusa aŭ parazita) malsano; vakcini enmeti vakcinon en la korpon {8}
vakso
knedebla substanco, el kiu abeloj konstruas ĉelojn; simila substanco farita de aliaj insektoj, aŭ artefarita de homoj; vaksi ŝmiri per vakso {9}
vakuo
真空
spaco, en kiu estas (preskaŭ) neniom da materio, eĉ ne aero {X}
valo *
山谷
malalta parto inter altaĵoj, inter montoj {*6}
valida
有效的
(dokumento, decido) plenumanta ĉiujn kondiĉojn postulatajn de la leĝo, tiel ke ĝi havas la laŭleĝajn efikojn {9}
valizo
手提箱
per unu mano portebla kesto aŭ skatolo (duparta), en kiu oni transportas bezonataĵojn dum vojaĝo {7}
valoro *
價值
graveco; dezirindeco; grandeco de kosto; ŝatateco; utileco; valori havi (grandan, iun) valoron; havi meriton {*3}
vana
無用的,白費工夫
senutila; senrezulta; ne produktanta (-onta) la deziratan rezulton {7}
vando
vertikala interna surfaco de ĉambro; interna surfaco de tubo, tunelo,...; ne tre dika, ne tre fortika aŭ provizora limaĵo inter spacoj; (pli-malpli) vertikala parto de tendo, budo,... {X}
vango *
臉脥
parto de la vizaĝo, inter buŝo kaj orelo {*6}
vanta
渴望的
(io) ne atentinda, ĉar tute malgrava (vantaĵo); (iu) ŝatanta okupiĝi pri malgravaĵoj (vantulo) {9}
vaporo *
蒸汽
gasforma akvo (pli ol 100°C); vapori eligi vaporon; vaporiĝi fariĝi vaporo (figure malaperi) {*5}
varo
貨物
objekto farita por vendo; komercaĵo {8}
varano
Afrika/Azia rampulo (granda lacerto) (Varanus) {X}
varbi
徵求,徵兵,召募
instigi iun, fariĝi soldato; instigi iun, fariĝi membro aŭ ano de grupo, partio,... {X}
varii
變化
ne esti ĉiam sama; ne esti ĉiam same {8}
variolo
天花
iama infekta malsano (febro, pusaj haŭto-vezikoj) {X}
varma *
溫暖的
kun relative alta temperaturo; (fajro varmega) {*3}
varti
看管
gardi kaj prizorgi iun, kiu bezonas tion pro malforteco aŭ juneco {9}
vasta *
廣大的
(kun granda) mezuro en pluraj direktoj {*5}
vato
棉花團
kunpremita mola kotono {7}
vazo
花瓶
iu ujo; relative alta ujo kun pli-malpli larĝa malfermaĵo (el vitro, fajenco, metalo,...) (por teni likvon) {7}
ve!
不高興的感嘆詞
[voko pro malfeliĉo]; [voko, anoncanta malfeliĉon] {7}
vegetalo
草食動物
plurĉela vivaĵo ne animala [planto, fungo, algo] {9}
vegetara
蔬食的,素食的
(pri nutrado) tia, ke oni ne manĝas produktojn de (mortigitaj) bestoj; vegetarano kiu manĝas vegetare {9}
vejno
血脈,礦胍
tubeto en la korpo, tra kiu sango fluas de organoj al la koro; streko da mineralo en alia mineralo aŭ en roko {9}
veki *
叫醒,喚起,睡醒
igi maldorma; fini ies dormon {*4}
velo
帆船
granda tolpeco fiksita al masto(j) de akvo-veturilo (velŝipo, velboato), por kapti venton; veli veturi per helpo de velo(j) {8}
velki
枯萎
perdi vivosukojn; sekiĝi ŝrumpante {8}
veluro
dense teksita ŝtofo kun mola, hara supraĵo {9}
veni *
毛皮
movi sin/moviĝi al la loko de la parolanto aŭ al la loko de la alparolato aŭ al interkonsentita loko aŭ al priparolata okazaĵo; (ankaŭ) (veni al) atingi; havi rezulton; (veni de) origini en; esti rezulto de {*2}
vendi *
doni kontraŭ mono; proponi kontraŭ mono {*4}
vendredo *
星期五
tago de la semajno inter ĵaŭdo kaj sabato {*5}
veneno
毒液
substanco, kiu difektas aŭ mortigas vivantajn ĉelojn (aŭ tutan individuon); veneni mortigi per veneno {8}
venĝi
報復
kiam A faras malbonon al B (aŭ parenco aŭ amiko de B), ĉar B faris malbonon al A (aŭ parenco aŭ amiko de A) {9}
venki *
獲勝,打敗
esti la plej bona, plej lerta, plej forta (en batalo, konkuro) {*6}
vento *
moviĝo de aero {*3}
ventro
腹部,肚子
parto de la korpo, en kiu estas la stomako kaj la intestoj; antaŭa ekstero de ĝi; vasta parto de botelo,... {7}
ventumi
吹風,搧風
movi aeron al iu aŭ io (por malplivarmigi) (per mano aŭ per ventumilo); purigi grenon, saltigante ĝin (por ke la vento forblovu pajlon kaj ŝelojn) (vent/um/i) {X}
vera *
真的
tiel, kiel estas; tia, kia estas; malfalsa; ne mensogita {*3}
verbo
動詞
vorto, en Esperanto kun unu el la finaĵoj "-i -as -is -os -us -u", prezentanta agon aŭ staton interalie laŭ ĝia loko en tempo (la nomo de la ago aŭ stato estas substantivo) {8}
verda *
綠色的
kun koloro de freŝaj herboj (la simbolo de Esperanto estas kvinpinta verda stelo) {*4}
vergo
棍,槍
pli-malpli longa, maldika, fleksebla bastono (aŭ fasketo da tiaj); vergi frapi, bati per vergo {8}
verko *
美術或文學作品
arta skribaĵo (libro, rakonto, poemo), pentraĵo, skulptaĵo, muzikaĵo,...; verki fari ion tian {*5}
vermo
mola, senpieda, senskeleta besteto (Vermes) {7}
verso
unu linio de kanto, poemo aŭ versaĵo (versoj ofte rimiĝas); versaĵo rimaĵo, poeziaĵo {7}
versio
版本,版面
priskribo aŭ prezento de iu okazaĵo, el la vidpunkto de unu persono; unu el pluraj (sinsekve faritaj aŭ adaptitaj) formoj de iu verko (ekz. filma versio de romano) {X}
verŝi
倒水
fluigi likvon el ujo {7}
verŝajna
好像是
kio ŝajnas esti vera kaj probable estas vera (ver/ŝajn/a) {X}
verto
蝨子
supro de homa kapo, kie kirliĝas haroj {8}
vertebro
脊椎骨
unu osto de la vertebraro (=la dorsa kolumno) {X}
vertico
頂點
la sekcopunkto de du rektoj de matematika figuro {9}
vertikalo
水平線
linio je orta angulo (90°) al la surfaco de senmova akvo; linio rekte (mal)supren {9}
veruko
腫瘤
elstara neregulaĵo de la haŭto {9}
vespo
黃蜂
insekto kun nigre-flave striita korpo, loĝanta en ne grandaj popoloj, kun venena pikilo (Vespa) {9}
vespero *
晚上
komenco de nokto post tago; mallumiĝo {*3}
vesperto
蝙蝠
iu el flugantaj mamuloj (Chiroptera) {X}
vesto *
背心
io por meti sur la korpon por (parte) kovri ĝin; vesti sin kovri sian korpon per vesto (taŭga por la okazo) {*3}
veŝto
無袖襯衫
senmanika vesto inter ĉemizo kaj jak(et)o {8}
veti
賭,下賭注
interkonsenti, ke oni ricevos certan monsumon (aŭ objekton aŭ servon), se io okazos (kontraŭ fiksa pago, aŭ kun, kutime egala, kontraŭa veto) {9}
vetero *
天氣
[pluvo, vento, neĝo, (mal)varmo, (mal)seko,... - kombino el tiuj] {*4}
veturi *
用車等以遠行,旅行
iri per veturilo (aŭto, biciklo, ŝipo...) {*2}
veziko
膀胱,水袋
sakeca parto en la korpo (ekzemple urinveziko); (aer-) pli-malpli globforma kolektaĵo da aero en likvo; (sap-) aero en maldika tavolo da sapakvo en aero {9}
vi *
[la alparolata(j) homo(j)] {*1}
viadukto
有鐵道在車道上的大橋
ponto kun vojo aŭ fervojo super vojo, fervojo, rivero, valo,... {9}
viando *
karno de besto, kiel manĝaĵo {*6}
vibri
振動,
regule tremi, regule skuetiĝi (kiam kordo de muzikinstrumento vibras, oni aŭdas tonon) {X}
vic-
表示副座
[sekvanta en vico; anstataŭa] (vicprezidanto tiu, kiu funkcias kiel prezidanto, kiam la prezidanto ne ĉeestas) {X}
vico *
人之排隊
pluraj homoj aŭ objektoj, en unu linio metitaj, unu post la alia (unu apud la alia aŭ unu malantaŭ la alia); pluraj sinsekvaj okazaĵoj {*6}
vidi *
<看到DD>rimarki per la okuloj; (figure kompreni) {*2}
vidpunkto
觀點
tio, kion iu pensas pri io (je bazo de la nun al li/ŝi disponeblaj informoj) (vid/punkt/o) {X}
vidvo
鰥夫
viro, kies edzino mortis {8}
vigla *
活躍的,有生氣的
agema; moviĝema; gaja {*6}
viktimo
犠牲者
tiu, al kiu okazis io malbona {9}
vilaĝo *
村莊
ne tre multaj (kelkdek, kelkcent, kelkmil) domoj kune, ofte kun kampoj inter la domoj {*4}
vino *
malforta (12% aŭ malpli) alkohola trinkaĵo el suko de vinberoj (Vitis) aŭ el aliaj fruktoj {*5}
vinagro
acidaĵo farita el vino {X}
vindi
包紮
ĉirkaŭvolvi suĉinfanon per tuko aŭ sorbaĵo; ĉirkaŭvolvi korpoparton pro vundo aŭ rompiĝo {9}
vintro *
冬季
parto de la jaro inter aŭtuno kaj printempo, kiam estas malvarme {*4}
violo
紫羅蘭
planto (Viola) kun kvinpartaj floroj (sovaĝaj ofte ruĝece bluaj (=violkoloraj), ĝardenaj ofte trikoloraj) {7}
violono
小提琴
muzikinstrumento kun kvar kordoj, sonigataj per arĉo; violoni ludi violonon {9}
vipo
鞭打,抽打,笞
batilo konsistanta el tenilo kaj ŝnuro aŭ rimeno; vipi frapi, bati per vipo {9}
viro *
男人
homo (aŭ besto) kiu ne povas naski, sed kiu necesas por generi (naskigi) idon {*2}
virga
處女的,未性交過的
neniam sekskuniĝinta (homo, besto); neniam kulturita (tero) {9}
virto
德行
konstanta emo fari bonon kaj eviti malbonon {8}
virtuala
虛擬的,仿真的
ne reala, sed videbla kaj utiligebla sub certaj kondiĉoj {X}
viruso
病毒
eta io kaŭzanta malsanon (transprogramante ĉelojn por produkti malsanigajn substancojn kaj virus-kopiojn) {X}
viŝi *
擦掉,磨掉(在牆上的字)
forpreni malpuraĵojn per frotado (ofte per tuko); simile forigi skribaĵojn (de muro, tabulo,...) (skribitajn tiel, ke ili estas viŝeblaj) {*6}
vito
葡萄
vinbero-planto (Vitis) {8}
vitro *
玻璃,眼鏡
malmola, rompebla, travidebla materialo, farita el sablo; okulvitroj lensoj en muntaĵo por pli bone vidi {*4}
vivi *
生活
esti inter naskiĝo kaj morto, kun agoj kaj spertoj inter tiuj; povi movi sin, nutri sin, reprodukti sin (ŝtono aŭ metalo ne vivas); travivi (ion) sperti, senti dum sia vivo {*2}
vizo
簽證
(en pasporto) permeso por en-/el-/tra-iri landon {X}
vizaĝo *
antaŭa parto de kapo, kun buŝo, nazo, okuloj {*3}
viziti *
訪問
iri al iu homo aŭ loko por paroli, vidi,... {*5}
voĉo *
聲音
la sono de homa parolado aŭ besta blekado; la (esprimita) opinio de unu persono inter multaj {*5}
voĉdoni
投票
(en por tio organizita voĉdonado) esprimi sian voĉon (opinion) por aŭ kontraŭ io (farota) aŭ iu (en iu funkcio) (voĉ/don/i) {X}
vojo *
sur kio oni iras/veturas de unu loko al alia {*2}
vojaĝi *
旅行
iri aŭ veturi al malproksima loko, aŭ de loko al loko (al loko...) (dum pluraj tagoj) {*3}
voki *
呼叫,打電話
venigi iun per (laŭta) diro; tiri ies atenton per (laŭta) diro; telefoni al iu {*4}
vokalo
母音
parolsono, kiu povas formi silabon; litero, kiu indikas tian sonon, en Esperanto [a e i o u] {X}
voli *
願意
(forte) deziri fari ion aŭ ke io estu farata {*2}
volbo
拱形屋頂
arkforma plafono (en la mezo pli alta ol je la flankoj); simile kurba surfaco {X}
volonta *
志願的,義工的
faranta ion kun (aŭ por) plezuro (aŭ por sperto) (ne profesie, ne pro devo) {*6}
volumo
卷,冊
aparte bindita parto de libro (kiu estas tro ampleksa por esti eldonita en unu volumo, ekz. duvoluma vortaro) {9}
volumeno
體積
parto de spaco okupata de korpo, objekto,... (mezurata per litroj aŭ kubaj (centi)metroj) {9}
volvi *
繞圈,旋轉
(plurfoje) ĉirkaŭmeti ion ĉirkaŭ io alia {*6}
vomi
elĵeti per la buŝo la enhavon de la stomako {9}
vorto *
sinsekvaj sonoj (aŭ literoj) kun signifo {*2}
vortaro
字典
libro, en kiu estas listo de tre multaj vortoj de iu lingvo, kun klarigoj aŭ kun tradukoj en alia lingvo; (ankaŭ) ĉiuj vortoj, kiujn iu konas (vort/ar/o) {X}
vosto *
la malantaŭa elstara parto de birdo aŭ alia besto {*6}
vualo
面紗
delikata (travidebla) tuko antaŭ vizaĝo; vuali kovri (la vizaĝon) per vualo; malhelpi la rigardon; kaŝi (nuboj vualis la lunon) {8}
vulkano
火山
monto formiĝinta el elĵetiĝintaj likvaj partoj de Tero; monto, tra kiu elĵetiĝas aŭ elĵetiĝis likvaj partoj de Tero {9}
vulpo
rabobesto simila al hundo, kun pinta muzelo kaj pluma vosto (Canis vulpes,...) (kaptas ĉefe malgrandajn bestojn) {8}
vulturo
兀鷹
granda rabobirdo kun rekta hoka beko kaj pli-malpli nuda kapo (Vultur, Aegypius,...) {9}
vulvo
陰蒂
ekstero de ina seksorgano (kun -lipoj, -lipetoj) {X}
vundo *
傷口
difekto de la korpo, el kiu fluas sango, aŭ kie mankas karno aŭ haŭto; vundi (iun) fari vundon {*6}

Z

zebro
斑馬
mambesto simila al ĉevalo, sed kun brune-blanke aŭ brune-flave striita haŭto (Equus zebra) {X}
zeloto
狂想者
Fervora kaj obstina adepto de ia religio aŭ doktrino; fanatikulo {X}
zenito
天頂,最高點
Punkto en kiu la vertikalo de iu loko renkontas la ĉielan imagan sferon {X}
zeŭso
希臘最高主神
Helena supera dio, unue la dio de lumo; Jupitero {X}
Zamenhofo
桑門霍夫,世界語之父
Doktoro Esperanto, la kreinto de la Lingvo Internacia (la lingvo Esperanto): tio estas rekte kontraŭ la konsiloj kaj modeloj donitaj de Zamenhofo {X}
zigzago
鋸齒形,鋸形
linio en formo de Z aŭ /\/\/; zigzagi iri tiel {X}
zinko
blue griza metalo (Zn) {9}
zipo
拉鍊
fermilo konsistanta el du rubandoj kun vico da dentoj; zipi fermi per zipo {X}
zono
區,帶
strio el ŝtofo aŭ ledo por meti ĉirkaŭ la talion; io, kio ĉirkaŭas ion alian; spaco pli-malpli difinita por certa celo {7}
zoologio
動物學
scienco pri animaloj {9}
zorgi *
注意,照料
fari ĉion, por ke iu sentu sin bone, aŭ por ke io okazu bone; pensi pri tio, kion oni devas fari, por ke...; pensi pri tio, kio povus okazi, se... {*4}
zumi
嗡嗡,滋滋出聲
aŭdigi daŭran, malakran bruon, kiel faras muŝo ("zzzzz" aŭ "mmmmm") {9}


Remarko

La votaro ĉi tie estas kompilita de D-Ro CM Cho por Tajvana Esperanto Movado, bazita sur la Reto-votaro "Baza Esperanta Radikoloj" de W.F.Pilger

ATENTU! Ĉi tio ne estas "difin-vortaro". Ĝia celo estas nur, helpi al tiuj, kiuj legas ion en Esperanto, kaj renkontas nekonatan vorton en kunteksto, kompreni ĝin, donante indikojn per kiel eble elementaj vortoj. {*0}: iloj; {*1}-{9}: radikoj laŭ ofteco kaj utilo (laŭ la Akademia 'Baza Radikaro Oficiala'); {X}: aldonoj ne en la Akademia listo. ({*0}-{*6}: ĉ. 950 radikoj / {*0}-{X}: ĉ. 2900 radikoj)


Reveni 回起點